Dit document beschrijft de voorwaarden van Mitrex Inc.'s beperkte garantiedekking die van toepassing is op commerciële/residentiële zonnedakpanelen ("Product(en)") verkocht door Mitrex Inc. ("Mitrex") en geïnstalleerd door een erkende aannemer onder lokale en provinciale wetten en gelden alleen voor de oorspronkelijke koper en volgende eigenaar(s) van de locatie waarop het Product oorspronkelijk is geïnstalleerd (“Klant”).

VIJENTWINTIG (25) JAAR BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

1. Mitrex garandeert hierbij aan de Klant dat, onder voorbehoud van de voorwaarden, beperkingen en uitsluitingen die hierin zijn uiteengezet, zijn Producten (zoals hieronder gedefinieerd) vrij zijn van substantiële fabricage- en fabricagefouten voor de duur van 25 jaar (de "Productgarantietermijn:”).

2. De ingangsdatum van de beperkte productgarantie is de installatiedatum of 90 dagen na levering door Mitrex aan de klant, afhankelijk van welke datum eerder is (de "Ingangsdatum productgarantie:”). Hierna is deze garantie bijgevolg van kracht voor een periode van 25 jaar vanaf de Productgarantie Effectief:

3. Indien door Mitrex wordt vastgesteld dat een Product een fabricagefout heeft die de functionaliteit van het Mitrex-systeem (zoals hieronder gedefinieerd) vermindert tijdens de Ingangstermijn van de Productgarantie, zal Mitrex, naar eigen goeddunken, een defect repareren of vervangen. Product, zonder kosten voor de Klant, alleen voor zover nodig om het Mitrex-systeem in zijn werkende staat te herstellen. De gerepareerde of vervangen producten blijven alleen onderworpen aan deze beperkte productgarantie voor de rest van de productgarantietermijn. Deze dekking van de beperkte productgarantie is alleen beschikbaar als de producten op een goede en vakkundige manier zijn geïnstalleerd en gemonteerd in overeenstemming met de voorwaarden voor genoemde dekking die hierin zijn uiteengezet en op voorwaarde dat een defect niet het gevolg is van een anderszins uitgesloten oorzaak zoals vastgesteld hieronder (voorwaarden en uitsluitingen).

VIJENTWINTIG (25) JAAR BEPERKTE PRESTATIEGARANTIE

4. De ingangsdatum van de hierin verstrekte beperkte prestatiegarantie is de installatiedatum of 90 dagen na levering door Mitrex aan de klant, afhankelijk van welke datum eerder is (de datum “Ingangsdatum prestatiegarantie”). Hierna is deze garantie bijgevolg van kracht voor een periode van 25 jaar vanaf de prestatiegarantie.

5. Mitrex garandeert dat de Producten (zoals hieronder gedefinieerd) gedurende een periode van vijfentwintig jaar een prestatieniveau zullen behouden zoals hieronder uiteengezet (de “Prestatie Garantietermijn”):

 • Gedurende het eerste jaar garandeert Mitrex dat het werkelijke vermogen van de Producten niet minder zal zijn dan: 97% van het aangegeven vermogen.
 • Van jaar 2 tot jaar 25, de werkelijke jaarlijkse vermogensafname zal niet meer zijn dan 0.7%; tegen het einde van jaar 25 zal het werkelijke vermogen maar liefst 80% van het aangegeven vermogen.
 • Het werkelijke uitgangsvermogen van de Producten wordt uitsluitend voor verificatie bepaald aan de hand van standaard testomstandigheden. De feitelijke meting van het uitgangsvermogen moet worden uitgevoerd door een Mitrex-faciliteit of door een door Mitrex erkende derde partij. De onzekerheid van de testapparatuur wordt toegepast op alle werkelijke vermogensuitgangsmetingen.

DEFINITIES

6. Er zijn veel voorwaarden in deze beperkte productgarantie en beperkte prestatiegarantie die specifiek zijn. Voor uw gemak worden enkele voorwaarden hieronder vermeld:

 1. “Gebouw” betekent de residentiële/commerciële/industriële structuur waarop het Mitrex-systeem zal worden of is geweest
 2. "Aannemer" of "Installatiebedrijf" betekent de persoon, het bedrijf of een andere juridische entiteit die door de Klant is gecontracteerd om het Mitrex-systeem op het gebouw te installeren en die voldoet aan de registratievereisten van Mitrex en naar behoren is geregistreerd bij Mitrex op het moment van de installatie van de Mitrex Niettegenstaande een dergelijke registratie, neemt Mitrex geen verantwoordelijkheid voor of garandeert het vakmanschap van de contractant met betrekking tot de installatie van enig onderdeel van het Mitrex-systeem.
 3. “Klant” betekent elke persoon, bedrijf of andere rechtspersoon die Producten van Mitrex koopt om het Mitrex-systeem in hun
 4. "Mitrex-systeem" alle producten, niet-producten die gezamenlijk door de klant zijn gekocht om de zonnepanelen van Mitrex in hun gebouw te installeren om in de energievoorziening van hun gebouw te voorzien
 5. “Product” of “Producten”: betekent de commerciële/woonproducten die door Mitrex zijn vervaardigd en/of geleverd en worden gebruikt als onderdeel van de energievoorziening van de Klant. Voor de toepassing van de beperkte productgarantie en de beperkte prestatiegarantie worden de termen “product” of “ Producten” zijn alleen van toepassing op de commerciële/industriële zonnepanelenproducten van Mitrex en andere door Mitrex vervaardigde componenten om het Mitrex-systeem in het gebouw van de klant te integreren en te bedienen.
 6. "niet-product" betekent producten die zijn vervaardigd door externe fabrikanten en door Mitrex zijn geleverd samen met zijn producten om het Mitrex-systeem te integreren in het gebouw van de klant om te voldoen aan de energievoorzieningsvereisten van de klant.
 7. "Aankoop" of "Gekocht" betekent de aankoop van de Producten die onder deze Limited vallen

VOORWAARDEN EN UITSLUITINGEN

7. Mitrex heeft geen enkele verplichting onder enige beperkte garantie hierin totdat Mitrex volledig is betaald voor alle leveringen en materialen. Indien Mitrex niet volledig is betaald voor alle leveringen en materialen binnen 30 dagen na de levering van alle componenten van het Mitrex-systeem, komen de beperkte garanties hierin te vervallen en is Mitrex niet aansprakelijk jegens enige entiteit

8. Dekking onder deze beperkte garantie is uitgesloten of beëindigd, naargelang het geval:

 1. De beperkte garanties gelden alleen voor de zonneproducten en dekken geen andere systemen, arbeid of componenten, tenzij anders aangegeven.
 2. Indien het Mitrex Systeem niet op een goede en vakkundige wijze is geïnstalleerd in overeenstemming met de op het moment van installatie gepubliceerde specificaties van Mitrex, alle overige schriftelijke instructies van Mitrex en alle toepasselijke Bouwvoorschriften; of
 3. Als de Producten zijn onderworpen aan nalatigheid bij het transport, de behandeling, de opslag of het gebruik;
 4. Als de Producten zijn gerepareerd of op enigerlei wijze zijn gewijzigd of geknoeid, zonder schriftelijke toestemming van Mitrex;
 5. Als de Producten zijn blootgesteld aan buitengewone blootstelling aan zout of chemicaliën;
 6. Als de Producten of enig ander onderdeel van het Mitrex-systeem zijn verplaatst van de oorspronkelijke installatielocatie.
 7. De beperkte garanties zijn niet van toepassing op enige verslechtering van het uiterlijk van de Producten (inclusief, zonder beperking, krassen, vlekken, roest of schimmel) of enige andere verandering in het uiterlijk van de Producten als gevolg van normale slijtage in de loop van de tijd van Productmaterialen. Er kan ook geen garantieclaim worden ingediend als het productlabel, type of serienummer van de betreffende producten is gewijzigd, verwijderd of
 8. De beperkte garanties dekken geen transportkosten voor het retourneren van modules, of voor het opnieuw verzenden van een gerepareerde of vervangen module, of kosten in verband met installatie, verwijdering of herinstallatie van modules. De eigenaar is verantwoordelijk voor alle kosten.
 9. De garantieperiode wordt gemeten vanaf de begindatum van de garantie voor de originele producten en wordt niet verlengd of opnieuw gestart in het geval dat defecte producten worden gerepareerd of vervangen, of nieuwe producten worden geleverd.
 10. Als het Mitrex-systeem een product bevat dat niet door Mitrex is vervaardigd of van Mitrex is gekocht, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mitrex; of
 11. Als de klant er niet in slaagt het Mitrex-systeem te onderhouden en redelijke zorg aan de dag te leggen bij het onderhoud van het Mitrex-systeem, zoals een voorzichtige en ijverige klant zou doen en in overeenstemming met de aanbevelingen voor preventief onderhoud die van tijd tot tijd door Mitrex worden uitgegeven;
 12. Elke storing die het gevolg is van een toepassing die niet strikt is voltooid in overeenstemming met de toepassingsinstructies (installatie en montage) van Mitrex voor de Producten die worden gebruikt als onderdeel van het Mitrex-systeem;
 13. Mitrex behoudt zich het recht voor om het product te vervangen door gerenoveerde of andere producten die mogelijk andere specificaties of afmetingen (of beide) hebben dan het originele product, op voorwaarde dat de maximale prestatie niet minder zal zijn dan het originele product.
 14. Mitrex zal naar eigen goeddunken een oplossing bieden. Er mag niet met Mitrex-producten worden geknoeid voorafgaand aan Mitrex-onderzoek.
 15. Schade of defect aan het Product die het gevolg is van iets anders dan de tekortkoming van het Product zelf, inclusief maar niet beperkt tot, het Product is beschadigd door mechanische middelen of blootgesteld aan giftige of schadelijke chemische stoffen;
 16. Elke verslechtering of schade aan het Product veroorzaakt door kwaadwillig onheil, vandalisme, impact, verkeerd gebruik, misbruik; of nalatigheid in reiniging of onderhoud;
 17. Elke vorm van schade veroorzaakt door directe en indirecte invloeden waarvan algemeen bekend is dat ze de kwaliteit van de Producten en/of het Mitrex Systeem als geheel aantasten;
 18. De natuurlijke kenmerken van het product zijn NIET inbegrepen in deze garantie en zullen NIET worden geclaimd als een defect;
 19. Storing of schade aan het Mitrex-systeem als gevolg van het verzuim van de klant om redelijke zorg te betrachten bij het onderhoud van het Mitrex-systeem;
 20. Elke schade veroorzaakt door natuurrampen of overmacht, inclusief maar niet beperkt tot verlichting, storm, orkaan, tornado, storm, hagelstorm, ijsstorm, aardbeving, overstroming, brand, explosie; de impact van vreemde voorwerpen, ongeacht de bron; burgerlijke opstand, oorlog, oproer of vandalisme; of voor welke oorzaak dan ook waarvoor standaardverzekeringspolissen dekking kunnen bieden;
 21. Schade als gevolg van blootstelling aan chemicaliën, inclusief maar niet beperkt tot blootstelling aan straling, vetten, oplosmiddelen, oliën of andere chemicaliën;
 22. Eventuele schade door dieren, vogels, ongedierte, ongedierte of hun afvalproducten (bijv. vogelpoep/guano);

9. Mitrex behoudt zich het recht voor om een van haar Producten stop te zetten of aan te passen zonder kennisgeving aan de Klant en is niet aansprakelijk jegens de Klant als gevolg van enige wijziging. alleen voor het product van dezelfde soort en kwaliteit. Mitrex is niet aansprakelijk in het geval dat vervangend materiaal in kleur kan verschillen in vergelijking met het originele product, hetzij als gevolg van productveranderingen, normale verwering of anderszins.

TERUGSTUURBELEID

10. De Klant dient alle door Mitrex geleverde onderdelen van het Mitrex Systeem onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Defecten die bij een dergelijke inspectie worden gemeld, kunnen alleen worden geclaimd voorafgaand aan de installatie van het Mitrex-systeem; daarna is Mitrex niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken aan enig Product. Eventuele verborgen gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking worden geclaimd, het recht om dergelijke verborgen gebreken te claimen vervalt in ieder geval aan het einde van de productgarantietermijn. Mitrex moet een redelijke kans krijgen om een onderdeel van het Mitrex-systeem te inspecteren voorafgaand aan een gevraagde wijziging of:

11. Als er vóór levering een beschermende film op het oppervlak van een product wordt aangebracht, moet de klant alle films binnen 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van de producten verwijderen. Indien de klant er niet in slaagt om de films binnen deze tijdspanne te verwijderen, zal Mitrex GEEN verantwoordelijkheid dragen voor enige schade/defect veroorzaakt door dergelijke beschermende

MITREX CLAIM VERIFICATIE- EN HERSTELPROCES

12. Om een claim in te dienen onder de beperkte garanties, moet de eigenaar de oorspronkelijke systeeminstallateur binnen een maand na de datum dat het defect is ontdekt en in ieder geval vóór het einde van de garantieperiode die is uiteengezet met betrekking tot de toepasselijke beperkte garantie.

Het RMA-claimonderzoek moet het (de) defecte product(en) identificeren (op onderdeelnummer) en de basis voor de claim, en het bewijs dat de producten geïnstalleerd blijven op hun oorspronkelijke installatielocatie. Na ontvangst van het RMA-claimverzoek kan Mitrex, naar eigen goeddunken, verdere stappen ondernemen om de garantieclaim te beoordelen, inclusief

(i) het opvragen van nadere bijzonderheden met betrekking tot de claim van de Eigenaar.
(ii) te eisen dat de Eigenaar de vermeend defecte Producten aan Mitrex overdraagt voor inspectie en/of testen, in welk geval de Eigenaar verantwoordelijk is voor de kosten van het verpakken, laden en verzenden van de Producten naar Mitrex in overeenstemming met de instructies van Mitrex.
iii) installateursinformatie opvragen en rechtstreeks contact opnemen met het installatiebedrijf voor meer informatie.
(iii) het doen van een combinatie van (i), (ii) en/of (iii),

Als Mitrex naar haar redelijke oordeel verifieert dat een Product niet voldoet aan de hierboven uiteengezette Beperkte garanties, zal Mitrex een van de hierboven beschreven rechtsmiddelen bieden.

Indien Mitrex naar haar redelijke oordeel vaststelt dat de Producten niet defect zijn (of indien Eigenaar weigert met Mitrex samen te werken terwijl Mitrex de claim beoordeelt), kan Mitrex de Eigenaar factureren voor de aantoonbare kosten van alle testen die Mitrex heeft uitgevoerd om de garantie te beoordelen claim en de Eigenaar zal deze factuur binnen 15 dagen na ontvangst betalen.

Als de Eigenaar vermeend defecte Producten naar Mitrex heeft verzonden als onderdeel van het claimbeoordelingsproces, zal Mitrex dergelijke Producten op eigen kosten en op kosten van de Eigenaar aan de Eigenaar retourneren.

De Eigenaar machtigt de oorspronkelijke systeeminstallateur (“Installatiebedrijf”) om namens de Eigenaar claims onder de Beperkte Garanties in te dienen en na te streven. De Eigenaar stemt ermee in dat wanneer Mitrex namens de Eigenaar een garantieclaim ontvangt van een installateur, Mitrex die installateur mag behandelen als de geautoriseerde vertegenwoordiger en agent van de Eigenaar (de "Bevoegde Vertegenwoordiger") voor alle zaken met betrekking tot de garantieclaim, tenzij en totdat anders wordt geadviseerd schriftelijk door de Eigenaar.

Zonder het voorgaande te beperken, mag Mitrex zich baseren op informatie en instructies die zijn ontvangen van de Bevoegde Vertegenwoordiger (“Installatiebedrijf”) met betrekking tot dergelijke claims en kan het rechtsmiddel (indien van toepassing) uitreiken aan de Bevoegde Vertegenwoordiger (“Installatiebedrijf”) namens van de Eigenaar.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE KLANT

13. Indien de klant een claim wil indienen op grond van deze overeenkomst, dient de klant Mitrex hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen per aangetekende post binnen: 30 dagen na de ontdekking van het mogelijk gerechtvaardigde gebrek. Het niet melden van mogelijk gerechtvaardigde defecten binnen 30 dagen van hun ontdekking, maakt deze beperkte garantie nietig.

GARANTIE OPDRACHT

14. Deze beperkte garantie is overdraagbaar aan een partij die de juridische eigendom van de producten verkrijgt, op voorwaarde dat de producten op hun oorspronkelijke installatielocatie blijven geïnstalleerd

GESCHILLENBESLECHTING

15. In het geval van een geschil met betrekking tot garantieclaims, zal een dergelijk geschil worden verwezen naar en definitief worden opgelost in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke clausules en geschillenbeslechtingsprocedures onder de koopovereenkomst tussen de Klant en Mitrex.

SCHEIDBAARHEID

16. Als een onderdeel, bepaling of sectie van deze beperkte productgarantie en beperkte prestatiegarantie, of de toepassing ervan op een persoon of omstandigheid ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, heeft een dergelijk bezit geen invloed op deze beperkte productgarantie en beperkte prestatiegarantie en alle andere onderdelen, bepalingen, clausules of toepassingen blijven, en daartoe zullen dergelijke andere onderdelen, bepalingen, clausules of toepassingen van deze beperkte productgarantie en beperkte prestatiegarantie worden behandeld als

DISCLAIMERS

17. De hierin uiteengezette beperkte garanties vervangen en sluiten alle andere expliciete of impliciete garanties uit, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel of toepassing, en alle andere verplichtingen van de kant van Mitrex, tenzij dergelijke andere garanties en verplichtingen worden door Mitrex schriftelijk overeengekomen. Sommige rechtsgebieden beperken of staan het afwijzen van garantie niet toe, dus deze bepaling is mogelijk niet van toepassing op de klant in dergelijke rechtsgebieden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST MITREX HIERBIJ AF EN HEEFT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR, SCHADE OF LETSEL AAN PERSONEN OF EIGENDOMMEN OF VOOR ANDER VERLIES OF LETSEL ALS GEVOLG VAN ENIGE OORZAAK ZIJN PRODUCTEN OF HUN GEBRUIK. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL MITREX ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DE KLANT OF ENIGE DERDE DIE VIA OF ONDER DE KLANT VORMT VOOR WINSTVERLIES, VERLIES VAN GEBRUIK OF APPARATUUR OF APPARATUUR GEVOLGSCHADE OF SPECIALE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK VOORTVLOEIENDE, MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN, ZELFS ALS MITREX OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE

2. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE EVENTUELE AANSPRAKELIJKHEID VAN MITREX, VOOR SCHADE OF ANDERSZINS, DE AANKOOPPRIJS DIE DOOR DE KLANT VOOR HET PRODUCT AAN MITREX IS BETAALD, NIET OVERSCHRIJDEN IN GEVAL VAN EEN GARANTIE

3. DE KLANT ERKENT DAT DE VOORGAANDE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN EEN ESSENTIEEL ELEMENT VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE PARTIJEN ZIJN EN DAT DE AANKOOPPRIJS VAN DE PRODUCTEN SOMMIGE BEPERKELIJK ZOU ZIJN DEZE BEPALING IS MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP DE KLANT IN DERGELIJKE JURISDICTIES. SOMMIGE JURISDICTIES STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP DE UITSLUITING VAN SCHADE, DUS BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN ZIJN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP DE KLANT IN DERGELIJKE JURISDICTIES.

4. DE KLANT HEEFT MOGELIJK SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN BUITEN DEZE GARANTIE, EN U HEBT MOGELIJK OOK ANDERE RECHTEN DIE VAN PROVINCIE TOT PROVINCIE OF VAN LAND TOT LAND VERSCHILLEN. DEZE BEPERKTE GARANTIE HEEFT GEEN INVLOED OP DE AANVULLENDE RECHTEN DIE U HEBT VOLGENS DE WET IN UW JURISDICTIE MET BETREKKING TOT DE VERKOOP VAN CONSUMENTENGOEDEREN.

OPMERKING

For Products covered by Mitrex’s limited warranty, please refer to our product lists published on our website at: http://mitrex.com as such list is updated from time to time.

De installatie en hantering van Mitrex-producten vereist professionele vaardigheden en mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde professionals. Lees de veiligheids- en installatie-instructies voordat u de Producten gebruikt.

Mitrex behoudt zich het recht voor om de bepalingen, clausules of toepassingen van deze beperkte garantie van tijd tot tijd zonder kennisgeving te wijzigen; dergelijke wijzigingen zouden echter niet met terugwerkende kracht plaatsvinden.

Deze pagina beschrijft de algemene voorwaarden van Mitrex Inc.'s beperkte garantiedekking die van toepassing is op commerciële/industriële zonnepanelen ("Product(en)") verkocht door Mitrex Inc. ("Mitrex") en geïnstalleerd door een erkende aannemer onder lokale en provinciale wetten en gelden alleen voor de oorspronkelijke koper en volgende eigenaar(s) van de locatie waarop het Product oorspronkelijk is geïnstalleerd (“Klant”).

VIJENTWINTIG (25) JAAR BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

1. Mitrex garandeert hierbij aan de Klant dat, onder voorbehoud van de voorwaarden, beperkingen en uitsluitingen die hierin zijn uiteengezet, zijn Producten (zoals hieronder gedefinieerd) vrij zijn van substantiële fabricage- en fabricagefouten voor de duur van 25 jaar (de " Productgarantietermijn").

2. De ingangsdatum van de beperkte productgarantie is de installatiedatum of 90 dagen na levering door Mitrex aan de klant, afhankelijk van welke datum eerder is (de "Ingangsdatum van de productgarantie"). Hierna is deze garantie bijgevolg van kracht voor een periode van 25 jaar vanaf de ingangsdatum van de productgarantie.

3. Indien door Mitrex wordt vastgesteld dat een Product een fabricagefout heeft die de functionaliteit van het Mitrex-systeem (zoals hieronder gedefinieerd) vermindert tijdens de Ingangstermijn van de Productgarantie, zal Mitrex, naar eigen goeddunken, een defect repareren of vervangen. Product, zonder kosten voor de Klant, alleen voor zover nodig om het Mitrex-systeem in zijn werkende staat te herstellen. De gerepareerde of vervangen producten blijven alleen onderworpen aan deze beperkte productgarantie voor de rest van de productgarantietermijn. Deze dekking van de beperkte productgarantie is alleen beschikbaar als de producten op een goede en vakkundige manier zijn geïnstalleerd en gemonteerd in overeenstemming met de voorwaarden voor genoemde dekking die hierin zijn uiteengezet en op voorwaarde dat een defect niet het gevolg is van een anderszins uitgesloten oorzaak zoals vastgesteld hieronder (voorwaarden en uitsluitingen).

VIJENTWINTIG (25) JAAR BEPERKTE PRESTATIEGARANTIE

4. De ingangsdatum van de hierin verstrekte beperkte prestatiegarantie is de installatiedatum of 90 dagen na levering door Mitrex aan de klant, afhankelijk van welke datum eerder is (de "ingangsdatum van de prestatiegarantie"). Hierna is deze garantie bijgevolg van kracht voor een periode van 25 jaar vanaf de ingangsdatum van de prestatiegarantie.

5. Mitrex garandeert dat de Producten (zoals hieronder gedefinieerd) gedurende een periode van vijfentwintig jaar een prestatieniveau zullen behouden zoals hieronder uiteengezet (de "Prestatiegarantietermijn"):

 • Gedurende het eerste jaar garandeert Mitrex dat het werkelijke vermogen van de Producten niet minder zal zijn dan: 97% van het aangegeven vermogen.
 • Van jaar 2 tot jaar 25, de werkelijke jaarlijkse vermogensafname zal niet meer zijn dan 0.7%; tegen het einde van jaar 25 zal het werkelijke vermogen maar liefst 80% van het aangegeven vermogen.
 • Het werkelijke uitgangsvermogen van de Producten wordt uitsluitend voor verificatie bepaald aan de hand van standaard testomstandigheden. De feitelijke meting van het uitgangsvermogen moet worden uitgevoerd door een Mitrex-faciliteit of door een door Mitrex erkend extern testinstituut. De onzekerheid van testapparatuur wordt toegepast op alle werkelijke vermogensoutputmetingen.

DEFINITIES

6. Er zijn veel termen in deze beperkte productgarantie en beperkte prestatiegarantie die een specifieke betekenis hebben. Voor uw gemak worden hieronder enkele voorwaarden opgesomd:

 • “Gebouw” betekent de commerciële/industriële structuur waarop het Mitrex-systeem zal worden of is geïnstalleerd.
 • “Klant” betekent elke persoon, onderneming of andere rechtspersoon die Producten van Mitrex koopt om het Mitrex-systeem in hun Gebouw te installeren/in te stellen.
 • "Mitrex-systeem" alle producten, niet-producten die gezamenlijk door de klant zijn gekocht om de zonnepanelen van Mitrex in hun gebouw te installeren om te voldoen aan de energievoorzieningsvereisten van hun gebouw.
 • “Product” of “Producten”: betekent de commerciële/industriële producten vervaardigd en/of geleverd door Mitrex en gebruikt als onderdeel van de energievoorzieningsvereisten van de Klant. Voor de doeleinden van de beperkte productgarantie en beperkte prestatiegarantie zijn de termen "product" of "producten" alleen van toepassing op de commerciële/industriële zonnepanelenproducten van Mitrex en andere componenten die door Mitrex zijn vervaardigd, om het Mitrex-systeem in het gebouw van de klant te integreren en te bedienen. .
 • "niet-product" betekent producten die zijn vervaardigd door externe fabrikanten en door Mitrex zijn geleverd samen met zijn producten om het Mitrex-systeem te integreren in het gebouw van de klant om te voldoen aan de energievoorzieningsvereisten van de klant.
 • "Aankoop" of "Gekocht" betekent de aankoop van de Producten die onder deze Beperkte Garantie vallen.
 • “Aannemer” betekent de persoon, het bedrijf of andere rechtspersoon die door de Klant is gecontracteerd om het Mitrex-systeem op het gebouw te installeren en die voldoet aan de registratievereisten van Mitrex en naar behoren is geregistreerd bij Mitrex op het moment van de installatie van het Mitrex-systeem. Niettegenstaande een dergelijke registratie, neemt Mitrex geen verantwoordelijkheid voor of garandeert het vakmanschap van de contractant met betrekking tot de installatie van een onderdeel van het Mitrex-systeem. 

VOORWAARDEN EN UITSLUITINGEN

7. Mitrex heeft geen enkele verplichting onder enige beperkte garantie hierin totdat Mitrex volledig is betaald voor alle leveringen en materialen. Als Mitrex niet binnen 30 dagen na de levering van alle componenten van het Mitrex-systeem volledig is betaald voor alle benodigdheden en materialen, komen de beperkte garanties hierin te vervallen en is Mitrex niet aansprakelijk jegens enige entiteit hieronder.

8. Dekking onder deze beperkte garantie is uitgesloten of beëindigd, naargelang het geval:

 • Indien het Mitrex Systeem niet op een goede en vakkundige wijze is geïnstalleerd in overeenstemming met de op het moment van installatie gepubliceerde specificaties van Mitrex, alle overige schriftelijke instructies van Mitrex en alle toepasselijke Bouwvoorschriften; of
 • Als de Producten zijn onderworpen aan nalatigheid bij het transport, de behandeling, de opslag of het gebruik;
 • Als de Producten zijn gerepareerd of op enigerlei wijze zijn gewijzigd of geknoeid, zonder schriftelijke toestemming van Mitrex;
 • Als de Producten zijn blootgesteld aan buitengewone blootstelling aan zout of chemicaliën;
 • Als de Producten of enig ander onderdeel van het Mitrex-systeem zijn verplaatst van de oorspronkelijke installatielocatie.
 • De beperkte garanties zijn niet van toepassing op enige verslechtering van het uiterlijk van de Producten (inclusief, zonder beperking, krassen, vlekken, roest of schimmel) of enige andere wijziging in het uiterlijk van de Producten als gevolg van normale slijtage in de loop van de tijd van Productmaterialen. Er kan ook geen garantieclaim worden ingediend als het productlabel, type of serienummer van de betreffende producten is gewijzigd, verwijderd of onleesbaar is gemaakt.
 • Als het Mitrex-systeem een product bevat dat niet door Mitrex is vervaardigd of van Mitrex is gekocht, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mitrex; of
 • Als de klant er niet in slaagt het Mitrex-systeem te onderhouden en redelijke zorg aan de dag te leggen bij het onderhoud van het Mitrex-systeem, zoals een voorzichtige en ijverige klant zou doen en in overeenstemming met de aanbevelingen voor preventief onderhoud die van tijd tot tijd door Mitrex worden uitgegeven;
 • Elke storing die het gevolg is van een toepassing die niet strikt is voltooid in overeenstemming met de toepassingsinstructies (installatie en montage) van Mitrex voor de Producten die worden gebruikt als onderdeel van het Mitrex-systeem;
 • Schade of defect aan het Product die het gevolg is van iets anders dan de tekortkoming van het Product zelf, inclusief maar niet beperkt tot, het Product is beschadigd door mechanische middelen of blootgesteld aan giftige of schadelijke chemische stoffen;
 • Elke verslechtering of schade aan het Product veroorzaakt door kwaadwillig onheil, vandalisme, impact, verkeerd gebruik, misbruik; of nalatigheid in reiniging of onderhoud;
 • Elke vorm van schade veroorzaakt door directe en indirecte invloeden waarvan algemeen bekend is dat ze de kwaliteit van de Producten en/of het Mitrex Systeem als geheel aantasten;
 • De natuurlijke kenmerken van het Product zijn NIET inbegrepen in deze garantie en zullen NIET worden geclaimd als een defect;
 • Storing of schade aan het Mitrex-systeem als gevolg van het verzuim van de klant om redelijke zorg te betrachten bij het onderhoud van het Mitrex-systeem;
 • Schade veroorzaakt door natuurrampen of overmacht, inclusief maar niet beperkt tot verlichting, storm, orkaan, tornado, storm, hagelstorm, ijsstorm, aardbeving, overstroming, brand, explosie; de impact van vreemde voorwerpen, ongeacht de bron; burgerlijke opstand, oorlog, oproer of vandalisme; of voor welke oorzaak dan ook waarvoor standaardverzekeringspolissen dekking kunnen bieden;
 • Schade als gevolg van blootstelling aan chemicaliën, inclusief maar niet beperkt tot blootstelling aan straling, vetten, oplosmiddelen, oliën of andere chemicaliën;
 • Eventuele schade door dieren, vogels, ongedierte, ongedierte of hun afvalproducten (bijv. vogelpoep/guano);

9. Mitrex behoudt zich het recht voor om een van haar Producten stop te zetten of te wijzigen zonder kennisgeving aan de Klant en is niet aansprakelijk jegens de Klant als gevolg van enige wijziging of stopzetting. Mocht een dergelijke wijziging of beëindiging plaatsvinden, dan geldt Mitrex' verplichting onder de beperkte garanties hierin alleen voor producten van dezelfde soort en kwaliteit. Mitrex is niet aansprakelijk in het geval dat vervangend materiaal in kleur kan verschillen in vergelijking met het originele product, hetzij als gevolg van productveranderingen, normale verwering of anderszins.

TERUGSTUURBELEID

10. De Klant dient alle door Mitrex geleverde componenten van het Mitrex Systeem onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Defecten die bij een dergelijke inspectie worden gemeld, kunnen alleen worden geclaimd voorafgaand aan de installatie van het Mitrex-systeem; daarna is Mitrex niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken aan enig Product. Eventuele verborgen gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking worden geclaimd, het recht om dergelijke verborgen gebreken te claimen vervalt in ieder geval aan het einde van de productgarantietermijn. Mitrex moet een redelijke kans krijgen om elk onderdeel van het Mitrex-systeem te inspecteren voorafgaand aan een gevraagde wijziging of reparatie.

11. Als er vóór levering een beschermende film op het oppervlak van een product wordt aangebracht, moet de klant alle films binnen 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van de producten verwijderen. Als de klant de films niet binnen deze tijdspanne verwijdert, is Mitrex NIET verantwoordelijk voor enige schade / defect veroorzaakt door dergelijke beschermende films.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE KLANT

12. Indien de klant een claim wil indienen op grond van deze overeenkomst, dient de klant Mitrex hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen per aangetekende post binnen: 30 dagen na de ontdekking van het mogelijk gerechtvaardigde gebrek. Het niet melden van mogelijk gerechtvaardigde defecten binnen 30 dagen van hun ontdekking, maakt deze beperkte garantie nietig.

CLAIMPROCES

13. Als de klant van mening is dat hij een gerechtvaardigde claim heeft die wordt gedekt door de hierboven uiteengezette beperkte garanties, dan dient de klant een dergelijke claim zonder onnodige vertraging schriftelijk in, met ondersteunende informatie, inclusief maar niet beperkt tot de beschrijving van het beweerde defect, geassocieerd met serienummers, aankoopfacturen en bewijzen, naar Mitrex binnen de hierboven vermelde toepasselijke garantieperiodes naar het volgende adres, of een toekomstig adres dat Mitrex van tijd tot tijd kan verstrekken:

Mitrex Inc.

41 Racine Road, Etobicoke, ON M9W 2Z4

E-mail: garantie@mitrex.com

GARANTIE OPDRACHT

14. Deze beperkte garantie is overdraagbaar aan een partij die de juridische eigendom van de producten verkrijgt, op voorwaarde dat de producten op hun oorspronkelijke installatielocatie blijven geïnstalleerd.

GESCHILLENBESLECHTING

15. In het geval van een geschil met betrekking tot garantieclaims, zal een dergelijk geschil worden verwezen naar en definitief worden opgelost in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke clausules en geschillenbeslechtingsprocedures onder de koopovereenkomst tussen de Klant en Mitrex.

SCHEIDBAARHEID

16. Als een deel, bepaling of sectie van deze beperkte productgarantie en beperkte prestatiegarantie, of de toepassing ervan op een persoon of omstandigheid ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, heeft een dergelijk bezit geen invloed op deze beperkte productgarantie en beperkte prestatiegarantie en alle andere onderdelen, bepalingen, clausules of toepassingen blijven, en daartoe zullen dergelijke andere onderdelen, bepalingen, clausules of toepassingen van deze beperkte productgarantie en beperkte prestatiegarantie als scheidbaar worden beschouwd.

DISCLAIMERS

17. De hierin uiteengezette beperkte garanties vervangen en sluiten alle andere expliciete of impliciete garanties uit, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel of toepassing, en alle andere verplichtingen van de kant van Mitrex, tenzij dergelijke andere garanties en verplichtingen worden door Mitrex schriftelijk overeengekomen. Sommige rechtsgebieden beperken of staan het afwijzen van garantie niet toe, dus deze bepaling is mogelijk niet van toepassing op de klant in dergelijke rechtsgebieden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

18. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST MITREX HIERBIJ AF EN HEEFT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR, SCHADE OF LETSEL AAN PERSONEN OF EIGENDOMMEN OF VOOR ANDER VERLIES OF LETSEL DOOR WELKE OORZAAK ZIJN PRODUCTEN OF HUN GEBRUIK. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL MITREX ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DE KLANT OF ENIGE DERDE PARTIJ DIE VIA OF ONDER DE KLANT VORDERT VOOR WINSTVERLIES, GEBRUIKSVERLIES OF APPARATUUR GEVOLGSCHADE OF SPECIALE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN, ZELFS ALS MITREX OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

19. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN MITREX, INDIEN VAN SCHADE OF ANDERSZINS, DE AANKOOPPRIJS DIE DOOR DE KLANT VOOR HET PRODUCT AAN MITREX IS BETAALD IN HET GEVAL VAN EEN CLAIM GARANTIE, NIET OVERSCHRIJDEN.

20. DE KLANT ERKENT DAT DE VOORGAANDE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN EEN ESSENTIEEL ELEMENT VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN PARTIJEN ZIJN EN DAT DE AANKOOPPRIJS VAN DE PRODUCTEN AANZIENLIJK VERSCHILLEND ZOU ZIJN. SOMMIGE JURISDICTIES BEPERKEN OF STAAN UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOE, ZODAT DEZE BEPALING MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING IS OP DE KLANT IN DERGELIJKE JURISDICTIES. SOMMIGE JURISDICTIES STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP DE UITSLUITING VAN SCHADE, DUS BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN ZIJN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP DE KLANT IN DERGELIJKE JURISDICTIES.

21. DE KLANT HEEFT MOGELIJK SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN BUITEN DEZE GARANTIE, EN U HEBT MOGELIJK OOK ANDERE RECHTEN DIE VAN PROVINCIE TOT PROVINCIE OF VAN LAND TOT LAND VERSCHILLEN. DEZE BEPERKTE GARANTIE HEEFT GEEN INVLOED OP DE AANVULLENDE RECHTEN DIE U HEBT VOLGENS DE WET IN UW JURISDICTIE MET BETREKKING TOT DE VERKOOP VAN CONSUMENTENGOEDEREN.

OPMERKING

For Products covered by Mitrex’s limited warranty, please refer to our product lists published on our website at: http://mitrex.com as such list is updated from time to time.

De installatie en hantering van Mitrex-producten vereist professionele vaardigheden en mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde professionals. Lees de veiligheids- en installatie-instructies voordat u de Producten gebruikt.

Mitrex behoudt zich het recht voor om de bepalingen, clausules of toepassingen van deze beperkte garantie van tijd tot tijd zonder kennisgeving te wijzigen; dergelijke wijzigingen zouden echter niet met terugwerkende kracht plaatsvinden.

Dit document beschrijft de voorwaarden van Mitrex Inc.'s beperkte garantiedekking die van toepassing is op commerciële/residentiële zonnepanelen ("Product(en)") verkocht door Mitrex Inc. ("Mitrex") en geïnstalleerd door een erkende aannemer onder lokale en provinciale wetten en gelden alleen voor de oorspronkelijke koper en volgende eigenaar(s) van de locatie waarop het Product oorspronkelijk is geïnstalleerd (“Klant”).

VIJENTWINTIG (25) JAAR BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

1. Mitrex garandeert hierbij aan de Klant dat, behoudens de voorwaarden, beperkingen en uitsluitingen die hierin zijn uiteengezet, zijn Producten (zoals hieronder gedefinieerd) vrij zijn van substantiële fabricage- en fabricagefouten voor de duur van 25 jaar (de “Productgarantietermijn:”).

2. De ingangsdatum van de beperkte productgarantie is de installatiedatum of 90 dagen na levering door Mitrex aan de klant, afhankelijk van welke datum eerder is (de "Ingangsdatum productgarantie:”). Hierna is deze garantie bijgevolg van kracht voor een periode van 25 jaar vanaf de Productgarantie Effectief:

3. Indien door Mitrex wordt vastgesteld dat een Product een fabricagefout heeft die de functionaliteit van het Mitrex-systeem (zoals hieronder gedefinieerd) vermindert tijdens de Ingangstermijn van de Productgarantie, zal Mitrex, naar eigen goeddunken, een defect repareren of vervangen. Product, zonder kosten voor de Klant, alleen voor zover nodig om het Mitrex-systeem in zijn werkende staat te herstellen. De gerepareerde of vervangen producten blijven alleen onderworpen aan deze beperkte productgarantie voor de rest van de productgarantietermijn. Deze dekking van de beperkte productgarantie is alleen beschikbaar als de producten op een goede en vakkundige manier zijn geïnstalleerd en gemonteerd in overeenstemming met de voorwaarden voor genoemde dekking die hierin zijn uiteengezet en op voorwaarde dat een defect niet het gevolg is van een anderszins uitgesloten oorzaak zoals vastgesteld hieronder (voorwaarden en uitsluitingen).

VIJENTWINTIG (25) JAAR BEPERKTE PRESTATIEGARANTIE

4. De ingangsdatum van de hierin verstrekte beperkte prestatiegarantie is de installatiedatum of 90 dagen na levering door Mitrex aan de klant, afhankelijk van welke datum eerder is (de "Prestatiegarantie Ingangsdatum”). Hierna is deze garantie bijgevolg van kracht voor een periode van 25 jaar vanaf de Prestatiegarantie Effectief

5. Mitrex garandeert dat de Producten (zoals hieronder gedefinieerd) gedurende een periode van vijfentwintig jaar een prestatieniveau zullen behouden zoals hieronder uiteengezet (de "Prestatiegarantietermijn:”):

 • Gedurende het eerste jaar garandeert Mitrex dat het werkelijke vermogen van de Producten niet minder zal zijn dan: 97% van het aangegeven vermogen.
 • Van jaar 2 tot jaar 25, zal de daadwerkelijke jaarlijkse machtsdaling niet meer zijn dan 0.7%; tegen het einde van jaar 25 zal het werkelijke vermogen maar liefst 80% van het aangegeven vermogen.
 • Het werkelijke uitgangsvermogen van de Producten wordt uitsluitend voor verificatie bepaald aan de hand van standaard testomstandigheden. De feitelijke meting van het uitgangsvermogen moet worden uitgevoerd door een Mitrex-faciliteit of door een door Mitrex erkende derde partij. De onzekerheid van de testapparatuur wordt toegepast op alle werkelijke vermogensuitgangsmetingen.

DEFINITIES

6. Er zijn veel voorwaarden in deze beperkte productgarantie en beperkte prestatiegarantie die specifiek zijn. Voor uw gemak worden enkele voorwaarden hieronder vermeld:

 1. “Gebouw” betekent de residentiële/commerciële/industriële structuur waarop het Mitrex-systeem zal worden of is geweest
 2. "Aannemer" of "Installatiebedrijf" betekent de persoon, het bedrijf of een andere juridische entiteit die door de Klant is gecontracteerd om het Mitrex-systeem op het gebouw te installeren en die voldoet aan de registratievereisten van Mitrex en naar behoren is geregistreerd bij Mitrex op het moment van de installatie van de Mitrex Niettegenstaande een dergelijke registratie, neemt Mitrex geen verantwoordelijkheid voor of garandeert het vakmanschap van de contractant met betrekking tot de installatie van enig onderdeel van het Mitrex-systeem.
 3. “Klant” betekent elke persoon, bedrijf of andere rechtspersoon die Producten van Mitrex koopt om het Mitrex-systeem in zijn
 4. "Mitrex-systeem" alle producten, niet-producten die gezamenlijk door de klant zijn gekocht om de zonnepanelen van Mitrex in hun gebouw te installeren om in de energievoorziening van hun gebouw te voorzien
 5. “Product” of “Producten”: betekent de commerciële/woonproducten die door Mitrex zijn vervaardigd en/of geleverd en worden gebruikt als onderdeel van de energievoorziening van de Klant. Voor de toepassing van de beperkte productgarantie en de beperkte prestatiegarantie worden de termen “product” of “ Producten” zijn alleen van toepassing op de commerciële/industriële zonnepanelenproducten van Mitrex en andere door Mitrex vervaardigde componenten om het Mitrex-systeem in het gebouw van de klant te integreren en te bedienen.
 6. "niet-product" betekent producten die zijn vervaardigd door externe fabrikanten en door Mitrex zijn geleverd samen met zijn producten om het Mitrex-systeem te integreren in het gebouw van de klant om te voldoen aan de energievoorzieningsvereisten van de klant.
 7. "Aankoop" of "Gekocht" betekent de aankoop van de Producten die onder deze Limited vallen

VOORWAARDEN EN UITSLUITINGEN

7. Mitrex heeft geen enkele verplichting onder enige beperkte garantie hierin totdat Mitrex volledig is betaald voor alle leveringen en materialen. Als Mitrex niet binnen 30 dagen na de levering van alle componenten van het Mitrex-systeem volledig is betaald voor alle benodigdheden en materialen, komen de beperkte garanties hierin te vervallen en is Mitrex niet aansprakelijk jegens enige entiteit.

8. Dekking onder deze beperkte garantie is uitgesloten of beëindigd, naargelang het geval:

 1. De beperkte garanties gelden alleen voor de zonneproducten en dekken geen andere systemen, arbeid of componenten, tenzij anders aangegeven.
 2. Indien het Mitrex Systeem niet op een goede en vakkundige wijze is geïnstalleerd in overeenstemming met de op het moment van installatie gepubliceerde specificaties van Mitrex, alle overige schriftelijke instructies van Mitrex en alle toepasselijke Bouwvoorschriften; of
 3. Als de Producten zijn onderworpen aan nalatigheid bij het transport, de behandeling, de opslag of het gebruik;
 4. Als de Producten zijn gerepareerd of op enigerlei wijze zijn gewijzigd of geknoeid, zonder schriftelijke toestemming van Mitrex;
 5. Als de Producten zijn blootgesteld aan buitengewone blootstelling aan zout of chemicaliën;
 6. Als de Producten of enig ander onderdeel van het Mitrex-systeem zijn verplaatst van de oorspronkelijke installatielocatie.
 7. De beperkte garanties zijn niet van toepassing op enige verslechtering van het uiterlijk van de Producten (inclusief, zonder beperking, krassen, vlekken, roest of schimmel) of enige andere verandering in het uiterlijk van de Producten als gevolg van normale slijtage in de loop van de tijd van Productmaterialen. Er kan ook geen garantieclaim worden ingediend als het productlabel, type of serienummer van de betreffende producten is gewijzigd, verwijderd of
 8. De beperkte garanties dekken geen transportkosten voor het retourneren van modules, of voor het opnieuw verzenden van een gerepareerde of vervangen module, of kosten in verband met installatie, verwijdering of herinstallatie van modules. De eigenaar is verantwoordelijk voor alle kosten.
 9. De garantieperiode wordt gemeten vanaf de begindatum van de garantie voor de originele producten en wordt niet verlengd of opnieuw gestart in het geval dat defecte producten worden gerepareerd of vervangen, of nieuwe producten worden geleverd.
 10. Als het Mitrex-systeem een product bevat dat niet door Mitrex is vervaardigd of van Mitrex is gekocht, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mitrex; of
 11. Als de klant er niet in slaagt het Mitrex-systeem te onderhouden en redelijke zorg aan de dag te leggen bij het onderhoud van het Mitrex-systeem, zoals een voorzichtige en ijverige klant zou doen en in overeenstemming met de aanbevelingen voor preventief onderhoud die van tijd tot tijd door Mitrex worden uitgegeven;
 12. Elke storing die het gevolg is van een toepassing die niet strikt is voltooid in overeenstemming met de toepassingsinstructies (installatie en montage) van Mitrex voor de Producten die worden gebruikt als onderdeel van het Mitrex-systeem;
 13. Mitrex behoudt zich het recht voor om het product te vervangen door gerenoveerde of andere producten die mogelijk andere specificaties of afmetingen (of beide) hebben dan het originele product, op voorwaarde dat de maximale prestatie niet minder zal zijn dan het originele product.
 14. Mitrex zal naar eigen goeddunken een oplossing bieden. Er mag niet met Mitrex-producten worden geknoeid voorafgaand aan Mitrex-onderzoek.
 15. Schade of defect aan het Product die het gevolg is van iets anders dan de tekortkoming van het Product zelf, inclusief maar niet beperkt tot, het Product is beschadigd door mechanische middelen of blootgesteld aan giftige of schadelijke chemische stoffen;
 16. Elke verslechtering of schade aan het Product veroorzaakt door kwaadwillig onheil, vandalisme, impact, verkeerd gebruik, misbruik; of nalatigheid in reiniging of onderhoud;
 17. Elke vorm van schade veroorzaakt door directe en indirecte invloeden waarvan algemeen bekend is dat ze de kwaliteit van de Producten en/of het Mitrex Systeem als geheel aantasten;
 18. De natuurlijke kenmerken van het product zijn NIET inbegrepen in deze garantie en zullen NIET worden geclaimd als een defect;
 19. Storing of schade aan het Mitrex-systeem als gevolg van het verzuim van de klant om redelijke zorg te betrachten bij het onderhoud van het Mitrex-systeem;
 20. Elke schade veroorzaakt door natuurrampen of overmacht, inclusief maar niet beperkt tot verlichting, storm, orkaan, tornado, storm, hagelstorm, ijsstorm, aardbeving, overstroming, brand, explosie; de impact van vreemde voorwerpen, ongeacht de bron; burgerlijke opstand, oorlog, oproer of vandalisme; of voor welke oorzaak dan ook waarvoor standaardverzekeringspolissen dekking kunnen bieden;
 21. Schade als gevolg van blootstelling aan chemicaliën, inclusief maar niet beperkt tot blootstelling aan straling, vetten, oplosmiddelen, oliën of andere chemicaliën;
 22. Eventuele schade door dieren, vogels, ongedierte, ongedierte of hun afvalproducten (bijv. vogelpoep/guano);

9. Mitrex behoudt zich het recht voor om een van haar Producten stop te zetten of aan te passen zonder kennisgeving aan de Klant en is niet aansprakelijk jegens de Klant als gevolg van enige wijziging. alleen voor het product van dezelfde soort en kwaliteit. Mitrex is niet aansprakelijk in het geval dat vervangend materiaal in kleur kan verschillen in vergelijking met het originele product, hetzij als gevolg van productveranderingen, normale verwering of anderszins.

TERUGSTUURBELEID

10. De Klant dient alle door Mitrex geleverde onderdelen van het Mitrex Systeem onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Defecten die bij een dergelijke inspectie worden gemeld, kunnen alleen worden geclaimd voorafgaand aan de installatie van het Mitrex-systeem; daarna is Mitrex niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken aan enig Product. Eventuele verborgen gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking worden geclaimd, het recht om dergelijke verborgen gebreken te claimen vervalt in ieder geval aan het einde van de productgarantietermijn. Mitrex moet een redelijke kans krijgen om een onderdeel van het Mitrex-systeem te inspecteren voorafgaand aan een gevraagde wijziging of:

11. Als er vóór levering een beschermende film op het oppervlak van een product wordt aangebracht, moet de klant alle films binnen 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van de producten verwijderen. Indien de klant er niet in slaagt om de films binnen deze tijdspanne te verwijderen, zal Mitrex GEEN verantwoordelijkheid dragen voor enige schade/defect veroorzaakt door dergelijke beschermende

MITREX CLAIM VERIFICATIE- EN HERSTELPROCES

12. Om een claim in te dienen onder de beperkte garanties, moet de eigenaar de oorspronkelijke systeeminstallateur binnen een maand na de datum dat het defect is ontdekt en in ieder geval vóór het einde van de garantieperiode die is uiteengezet met betrekking tot de toepasselijke beperkte garantie.

Het RMA-claimonderzoek moet het (de) defecte product(en) identificeren (op onderdeelnummer) en de basis voor de claim, en het bewijs dat de producten geïnstalleerd blijven op hun oorspronkelijke installatielocatie. Na ontvangst van het RMA-claimverzoek kan Mitrex, naar eigen goeddunken, verdere stappen ondernemen om de garantieclaim te beoordelen, inclusief

(i) het opvragen van nadere bijzonderheden met betrekking tot de claim van de Eigenaar.

(ii) te eisen dat de Eigenaar de vermeend defecte Producten aan Mitrex overdraagt voor inspectie en/of testen, in welk geval de Eigenaar verantwoordelijk is voor de kosten van het verpakken, laden en verzenden van de Producten naar Mitrex in overeenstemming met de instructies van Mitrex.

iii) installateursinformatie opvragen en rechtstreeks contact opnemen met het installatiebedrijf voor meer informatie.

(iii) het doen van een combinatie van (i), (ii) en/of (iii),

Als Mitrex naar haar redelijke oordeel verifieert dat een Product niet voldoet aan de hierboven uiteengezette Beperkte garanties, zal Mitrex een van de hierboven beschreven rechtsmiddelen bieden.

Indien Mitrex naar haar redelijke oordeel vaststelt dat de Producten niet defect zijn (of indien Eigenaar weigert met Mitrex samen te werken terwijl Mitrex de claim beoordeelt), kan Mitrex de Eigenaar factureren voor de aantoonbare kosten van alle testen die Mitrex heeft uitgevoerd om de garantie te beoordelen claim en de Eigenaar zal deze factuur binnen 15 dagen na ontvangst betalen.

Als de Eigenaar vermeend defecte Producten naar Mitrex heeft verzonden als onderdeel van het claimbeoordelingsproces, zal Mitrex dergelijke Producten op eigen kosten en op kosten van de Eigenaar aan de Eigenaar retourneren.

De Eigenaar machtigt de oorspronkelijke systeeminstallateur (“Installatiebedrijf”) om namens de Eigenaar claims onder de Beperkte Garanties in te dienen en na te streven. De Eigenaar stemt ermee in dat wanneer Mitrex namens de Eigenaar een garantieclaim ontvangt van een installateur, Mitrex die installateur mag behandelen als de geautoriseerde vertegenwoordiger en agent van de Eigenaar (de "Bevoegde Vertegenwoordiger") voor alle zaken met betrekking tot de garantieclaim, tenzij en totdat anders wordt geadviseerd schriftelijk door de Eigenaar.

Zonder het voorgaande te beperken, mag Mitrex zich baseren op informatie en instructies die zijn ontvangen van de Bevoegde Vertegenwoordiger (“Installatiebedrijf”) met betrekking tot dergelijke claims en kan het rechtsmiddel (indien van toepassing) uitreiken aan de Bevoegde Vertegenwoordiger (“Installatiebedrijf”) namens van de Eigenaar.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE KLANT

13. Indien de klant een claim wil indienen op grond van deze overeenkomst, dient de klant Mitrex hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen per aangetekende post binnen: 30 dagen na de ontdekking van het mogelijk gerechtvaardigde gebrek. Het niet melden van mogelijk gerechtvaardigde defecten binnen 30 dagen van hun ontdekking, maakt deze beperkte garantie nietig.

GARANTIE OPDRACHT

14. Deze beperkte garantie is overdraagbaar aan een partij die de juridische eigendom van de producten verkrijgt, op voorwaarde dat de producten op hun oorspronkelijke installatielocatie blijven geïnstalleerd.

GESCHILLENBESLECHTING

15. In het geval van een geschil met betrekking tot garantieclaims, zal een dergelijk geschil worden verwezen naar en definitief worden opgelost in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke clausules en geschillenbeslechtingsprocedures onder de koopovereenkomst tussen de Klant en Mitrex.

SCHEIDBAARHEID

16. Als een deel, bepaling of sectie van deze beperkte productgarantie en beperkte prestatiegarantie, of de toepassing ervan op een persoon of omstandigheid ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, heeft een dergelijk bezit geen invloed op deze beperkte productgarantie en beperkte prestatiegarantie en alle andere onderdelen, bepalingen, clausules of toepassingen blijven, en daartoe zullen dergelijke andere onderdelen, bepalingen, clausules of toepassingen van deze beperkte productgarantie en beperkte prestatiegarantie worden behandeld als

DISCLAIMERS

17. De hierin uiteengezette beperkte garanties vervangen en sluiten alle andere expliciete of impliciete garanties uit, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel of toepassing, en alle andere verplichtingen van de kant van Mitrex, tenzij dergelijke andere garanties en verplichtingen worden door Mitrex schriftelijk overeengekomen. Sommige rechtsgebieden beperken of staan het afwijzen van garantie niet toe, dus deze bepaling is mogelijk niet van toepassing op de klant in dergelijke rechtsgebieden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST MITREX HIERBIJ AF EN HEEFT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR, SCHADE OF LETSEL AAN PERSONEN OF EIGENDOMMEN OF VOOR ANDER VERLIES OF LETSEL ALS GEVOLG VAN ENIGE OORZAAK ZIJN PRODUCTEN OF HUN GEBRUIK. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL MITREX ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DE KLANT OF ENIGE DERDE DIE VIA OF ONDER DE KLANT VORMT VOOR WINSTVERLIES, VERLIES VAN GEBRUIK OF APPARATUUR OF APPARATUUR GEVOLGSCHADE OF SPECIALE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK VOORTVLOEIENDE, MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN, ZELFS ALS MITREX OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE

2. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE EVENTUELE AANSPRAKELIJKHEID VAN MITREX, VOOR SCHADE OF ANDERSZINS, DE AANKOOPPRIJS DIE DOOR DE KLANT VOOR HET PRODUCT AAN MITREX IS BETAALD, NIET OVERSCHRIJDEN IN GEVAL VAN EEN GARANTIE

3. DE KLANT ERKENT DAT DE VOORGAANDE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN EEN ESSENTIEEL ELEMENT VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE PARTIJEN ZIJN EN DAT DE AANKOOPPRIJS VAN DE PRODUCTEN SOMMIGE BEPERKELIJK ZOU ZIJN DEZE BEPALING IS MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP DE KLANT IN DERGELIJKE JURISDICTIES. SOMMIGE JURISDICTIES STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP DE UITSLUITING VAN SCHADE, DUS BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN ZIJN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP DE KLANT IN DERGELIJKE JURISDICTIES.

4. DE KLANT HEEFT MOGELIJK SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN BUITEN DEZE GARANTIE, EN U HEBT MOGELIJK OOK ANDERE RECHTEN DIE VAN PROVINCIE TOT PROVINCIE OF VAN LAND TOT LAND VERSCHILLEN. DEZE BEPERKTE GARANTIE HEEFT GEEN INVLOED OP DE AANVULLENDE RECHTEN DIE U HEBT VOLGENS DE WET IN UW JURISDICTIE MET BETREKKING TOT DE VERKOOP VAN CONSUMENTENGOEDEREN.

OPMERKING

For Products covered by Mitrex’s limited warranty, please refer to our product lists published on our website at: http://mitrex.com as such list is updated from time to time.

De installatie en hantering van Mitrex-producten vereist professionele vaardigheden en mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde professionals. Lees de veiligheids- en installatie-instructies voordat u de Producten gebruikt.

Mitrex behoudt zich het recht voor om de bepalingen, clausules of toepassingen van deze beperkte garantie van tijd tot tijd zonder kennisgeving te wijzigen; dergelijke wijzigingen zouden echter niet met terugwerkende kracht plaatsvinden.

Dit document beschrijft de algemene voorwaarden van Mitrex Inc.'s beperkte garantiedekking die van toepassing is op commerciële/industriële zonwering (“Product(s)”) verkocht door Mitrex Inc. (“Mitrex”) en geïnstalleerd door een erkende aannemer onder lokale en provinciale wetten en gelden alleen voor de oorspronkelijke koper en volgende eigenaar(s) van de locatie waarop het Product oorspronkelijk is geïnstalleerd (“Klant”).

VIJENTWINTIG (25) JAAR BEPERKTE PRODUCTGARANTIE
1. Mitrex garandeert hierbij aan de Klant dat, onder voorbehoud van de voorwaarden, beperkingen en uitsluitingen die hierin zijn uiteengezet, zijn Producten (zoals hieronder gedefinieerd) vrij zijn van substantiële fabricage- en fabricagefouten voor de duur van 25 jaar (de "Productgarantietermijn:”).

2. De ingangsdatum van de beperkte productgarantie is de installatiedatum of 90 dagen na levering door Mitrex aan de klant, afhankelijk van welke datum eerder is (de "Ingangsdatum van de productgarantie"). Hierna is deze garantie bijgevolg van kracht voor een periode van 25 jaar vanaf de ingangsdatum van de productgarantie.

3. In het geval dat door Mitrex wordt vastgesteld dat een Product een fabricagefout heeft die de functionaliteit van het Mitrex-systeem (zoals hieronder gedefinieerd) vermindert tijdens de Ingangstermijn van de Productgarantie, zal Mitrex, naar eigen goeddunken, een defect repareren of vervangen. Product, zonder kosten voor de Klant, alleen voor zover nodig om het Mitrex-systeem in zijn werkende staat te herstellen. De gerepareerde of vervangen producten blijven alleen onderworpen aan deze beperkte productgarantie voor de rest van de productgarantietermijn. Deze dekking van de beperkte productgarantie is alleen beschikbaar als de producten op een goede en vakkundige manier zijn geïnstalleerd en gemonteerd in overeenstemming met de voorwaarden voor genoemde dekking die hierin zijn uiteengezet en op voorwaarde dat een defect niet het gevolg is van een anderszins uitgesloten oorzaak zoals vastgesteld hieronder (voorwaarden en uitsluitingen).

VIJENTWINTIG (25) JAAR BEPERKTE PRESTATIEGARANTIE

4. De ingangsdatum van de hierin verstrekte beperkte prestatiegarantie is de installatiedatum of 90 dagen na levering door Mitrex aan de klant, afhankelijk van welke datum eerder is (de "Prestatiegarantie Ingangsdatum”). Hierna is deze garantie bijgevolg van kracht voor een periode van 25 jaar vanaf de ingangsdatum van de prestatiegarantie.

5. Mitrex garandeert dat de Producten (zoals hieronder gedefinieerd) gedurende een periode van vijfentwintig jaar een prestatieniveau zullen behouden zoals hieronder uiteengezet (de "Prestatiegarantietermijn:”):

 • Gedurende het eerste jaar garandeert Mitrex dat het werkelijke vermogen van de Producten niet minder zal zijn dan: 97% van het aangegeven vermogen.
 • Vanaf jaar 2 tot jaar 25, zal de daadwerkelijke jaarlijkse machtsdaling niet meer zijn dan 0.7%; tegen het einde van jaar 25 zal het werkelijke vermogen maar liefst 80% van het aangegeven vermogen.
 • Het werkelijke uitgangsvermogen van de Producten wordt uitsluitend voor verificatie bepaald aan de hand van standaard testomstandigheden. De feitelijke meting van het uitgangsvermogen moet worden uitgevoerd door een Mitrex-faciliteit of door een door Mitrex erkend extern testinstituut. De onzekerheid van testapparatuur wordt toegepast op alle werkelijke vermogensoutputmetingen.

DEFINITIES

6. Er zijn veel termen in deze beperkte productgarantie en beperkte prestatiegarantie die een specifieke betekenis hebben. Voor uw gemak worden hieronder enkele voorwaarden opgesomd:

 1. Gebouw” betekent de commerciële/industriële structuur waarop het Mitrex-systeem zal worden of is geïnstalleerd.
 2. Aannemer” betekent de persoon, het bedrijf of een andere rechtspersoon die door de Klant is gecontracteerd om het Mitrex-systeem op het gebouw te installeren en die voldoet aan de registratievereisten van Mitrex en naar behoren is geregistreerd bij Mitrex op het moment van de installatie van het Mitrex-systeem. Niettegenstaande een dergelijke registratie, neemt Mitrex geen verantwoordelijkheid voor of garandeert het vakmanschap van de contractant met betrekking tot de installatie van een onderdeel van het Mitrex-systeem.
 3. Klant” betekent elke persoon, bedrijf of andere rechtspersoon die Producten van Mitrex koopt om het Mitrex-systeem in hun gebouw te installeren/instellen.
 4. Mitrex-systeem” alle producten, niet-producten die gezamenlijk door de klant zijn gekocht om de zonnepanelen van Mitrex in hun gebouw te installeren om te voldoen aan de energievoorzieningsvereisten van hun gebouw.
 5. Product" of "Producten”: betekent de commerciële/industriële producten vervaardigd en/of geleverd door Mitrex en gebruikt als onderdeel van de energievoorzieningsbehoeften van de Klant. Voor de doeleinden van de beperkte productgarantie en beperkte prestatiegarantie zijn de termen "product" of "producten" alleen van toepassing op de commerciële/industriële zonnepanelenproducten van Mitrex en andere componenten die door Mitrex zijn vervaardigd, om het Mitrex-systeem in het gebouw van de klant te integreren en te bedienen. .
 6. niet-product” betekent producten die zijn vervaardigd door externe fabrikanten en die door Mitrex zijn geleverd samen met zijn producten om het Mitrex-systeem te integreren in het gebouw van de klant om te voldoen aan de energievoorzieningsvereisten van de klant.
 7. Aankoop" of "Gekocht” betekent de aankoop van de Producten die onder deze Beperkte Garantie vallen.

VOORWAARDEN EN UITSLUITINGEN

7. Mitrex heeft geen enkele verplichting onder enige beperkte garantie hierin totdat Mitrex volledig is betaald voor alle leveringen en materialen. Als Mitrex niet binnen 30 dagen na de levering van alle componenten van het Mitrex-systeem volledig is betaald voor alle benodigdheden en materialen, komen de beperkte garanties hierin te vervallen en is Mitrex niet aansprakelijk jegens enige entiteit hieronder.

8. Dekking onder deze beperkte garantie is uitgesloten of beëindigd, naargelang het geval:

 1. Indien het Mitrex Systeem niet op een goede en vakkundige wijze is geïnstalleerd in overeenstemming met de op het moment van installatie gepubliceerde specificaties van Mitrex, alle overige schriftelijke instructies van Mitrex en alle toepasselijke Bouwvoorschriften; of
 2. Als de Producten zijn onderworpen aan nalatigheid bij het transport, de behandeling, de opslag of het gebruik;
 3. Als de Producten zijn gerepareerd of op enigerlei wijze zijn gewijzigd of geknoeid, zonder schriftelijke toestemming van Mitrex;
 4. Als de Producten zijn blootgesteld aan buitengewone blootstelling aan zout of chemicaliën;
 5. Als de Producten of enig ander onderdeel van het Mitrex-systeem zijn verplaatst van de oorspronkelijke installatielocatie.
 6. De beperkte garanties zijn niet van toepassing op enige verslechtering van het uiterlijk van de Producten (inclusief, zonder beperking, krassen, vlekken, roest of schimmel) of enige andere wijziging in het uiterlijk van de Producten als gevolg van normale slijtage in de loop van de tijd van Productmaterialen. Er kan ook geen garantieclaim worden ingediend als het productlabel, type of serienummer van de betreffende producten is gewijzigd, verwijderd of onleesbaar is gemaakt.
 7. Als het Mitrex-systeem een product bevat dat niet door Mitrex is vervaardigd of van Mitrex is gekocht, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mitrex; of
 8. Als de klant er niet in slaagt het Mitrex-systeem te onderhouden en redelijke zorg aan de dag te leggen bij het onderhoud van het Mitrex-systeem, zoals een voorzichtige en ijverige klant zou doen en in overeenstemming met de aanbevelingen voor preventief onderhoud die van tijd tot tijd door Mitrex worden uitgegeven;
 9. Elke storing die het gevolg is van een toepassing die niet strikt is voltooid in overeenstemming met de toepassingsinstructies (installatie en montage) van Mitrex voor de Producten die worden gebruikt als onderdeel van het Mitrex-systeem;
 10. Schade of defect aan het Product die het gevolg is van iets anders dan de tekortkoming van het Product zelf, inclusief maar niet beperkt tot, het Product is beschadigd door mechanische middelen of blootgesteld aan giftige of schadelijke chemische stoffen;
 11. Elke verslechtering of schade aan het Product veroorzaakt door kwaadwillig onheil, vandalisme, impact, verkeerd gebruik, misbruik; of nalatigheid in reiniging of onderhoud;
 12. Elke vorm van schade veroorzaakt door directe en indirecte invloeden waarvan algemeen bekend is dat ze de kwaliteit van de Producten en/of het Mitrex Systeem als geheel aantasten;
 13. De natuurlijke kenmerken van het Product zijn NIET inbegrepen in deze garantie en zullen NIET als defect worden geclaimd;
 14. Storing of schade aan het Mitrex-systeem als gevolg van het verzuim van de klant om redelijke zorg te betrachten bij het onderhoud van het Mitrex-systeem;
 15. Elke schade veroorzaakt door natuurrampen of overmacht, inclusief maar niet beperkt tot verlichting, storm, orkaan, tornado, storm, hagelstorm, ijsstorm, aardbeving, overstroming, brand, explosie; impact van vreemde voorwerpen, ongeacht de bron; burgerlijke opstand, oorlog, oproer of vandalisme; of voor welke oorzaak dan ook waarvoor standaardverzekeringspolissen dekking kunnen bieden;
 16. Schade als gevolg van blootstelling aan chemicaliën, inclusief maar niet beperkt tot blootstelling aan straling, vetten, oplosmiddelen, oliën of andere chemicaliën;
 17. Eventuele schade door dieren, vogels, ongedierte, ongedierte of hun afvalproducten (bijv. vogelpoep/guano);

9. Mitrex behoudt zich het recht voor om een van haar Producten stop te zetten of te wijzigen zonder kennisgeving aan de Klant en is niet aansprakelijk jegens de Klant als gevolg van enige wijziging of stopzetting. Mocht een dergelijke wijziging of stopzetting plaatsvinden, dan geldt Mitrex' verplichting onder de beperkte garanties hierin alleen voor producten van dezelfde soort en kwaliteit. Mitrex is niet aansprakelijk in het geval dat vervangend materiaal in kleur kan verschillen in vergelijking met het originele product, hetzij als gevolg van productveranderingen, normale verwering of anderszins.

TERUGSTUURBELEID

10. De Klant dient alle door Mitrex geleverde onderdelen van het Mitrex Systeem onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Defecten die bij een dergelijke inspectie worden gemeld, kunnen alleen worden geclaimd voorafgaand aan de installatie van het Mitrex-systeem; daarna is Mitrex niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken aan enig Product. Eventuele verborgen gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking worden geclaimd, het recht om dergelijke verborgen gebreken te claimen vervalt in ieder geval aan het einde van de productgarantietermijn. Mitrex moet een redelijke kans krijgen om elk onderdeel van het Mitrex-systeem te inspecteren voorafgaand aan een gevraagde wijziging of reparatie.

11. Als er vóór levering een beschermende film op het oppervlak van een product wordt aangebracht, moet de klant alle films verwijderen binnen 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van de producten. Als de klant de films niet binnen deze tijdspanne verwijdert, is Mitrex NIET verantwoordelijk voor enige schade / defect veroorzaakt door dergelijke beschermende films.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE KLANT
12. Indien de klant een claim wil indienen op grond van deze overeenkomst, dient de klant Mitrex hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen per aangetekende post binnen: 30 dagen na de ontdekking van het mogelijk gerechtvaardigde gebrek. Het niet melden van mogelijk gerechtvaardigde defecten binnen 30 dagen van hun ontdekking, maakt deze beperkte garantie nietig.

CLAIMPROCES

13. Als de klant van mening is dat hij een gerechtvaardigde claim heeft die wordt gedekt door de hierboven vermelde beperkte garanties, dan dient de klant een dergelijke claim zonder onnodige vertraging schriftelijk in, met ondersteunende informatie, inclusief maar niet beperkt tot een beschrijving van het geclaimde defect, bijbehorende serienummer nummers, aankoopfacturen en bewijzen, aan Mitrex binnen de hierboven vermelde toepasselijke garantieperiodes naar het volgende adres, of een toekomstig adres dat Mitrex van tijd tot tijd kan verstrekken:

Mitrex Inc.
41 Racine Road, Etobicoke, ON M9W 2Z4
E-mail: garantie@mitrex.com

GARANTIE OPDRACHT

14. Deze beperkte garantie is overdraagbaar aan een partij die de juridische eigendom van de producten verkrijgt, op voorwaarde dat de producten op hun oorspronkelijke installatielocatie blijven geïnstalleerd.

GESCHILLENBESLECHTING

15. In het geval van een geschil met betrekking tot garantieclaims, zal een dergelijk geschil worden verwezen naar en definitief worden opgelost in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke clausules en geschillenbeslechtingsprocedures onder de koopovereenkomst tussen de Klant en Mitrex.

SCHEIDBAARHEID

16. Als een deel, bepaling of sectie van deze beperkte productgarantie en beperkte prestatiegarantie, of de toepassing ervan op een persoon of omstandigheid ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, heeft een dergelijk bezit geen invloed op deze beperkte productgarantie en beperkte prestatiegarantie en alle andere onderdelen, bepalingen, clausules of toepassingen blijven, en daartoe zullen dergelijke andere onderdelen, bepalingen, clausules of toepassingen van deze beperkte productgarantie en beperkte prestatiegarantie als scheidbaar worden beschouwd.

DISCLAIMERS

17. De hierin uiteengezette beperkte garanties vervangen en sluiten alle andere expliciete of impliciete garanties uit, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel of toepassing, en alle andere verplichtingen van de kant van Mitrex, tenzij dergelijke andere garanties en verplichtingen worden door Mitrex schriftelijk overeengekomen. Sommige rechtsgebieden beperken of staan het afwijzen van garantie niet toe, dus deze bepaling is mogelijk niet van toepassing op de klant in dergelijke rechtsgebieden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

18. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST MITREX HIERBIJ AF EN IS NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE OF LETSEL AAN PERSONEN OF EIGENDOMMEN OF VOOR ANDER VERLIES OF LETSEL DOOR WELKE OORZAAK VAN HAAR PRODUCTEN OF HUN GEBRUIK. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL MITREX ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DE KLANT OF ENIGE DERDE PARTIJ DIE VIA OF ONDER DE KLANT VORDERT VOOR WINSTVERLIES, GEBRUIKSVERLIES OF APPARATUUR GEVOLGSCHADE OF SPECIALE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN, ZELFS ALS MITREX OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

19. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN MITREX, INDIEN VAN SCHADE OF ANDERSZINS, DE AANKOOPPRIJS DIE DOOR DE KLANT VOOR HET PRODUCT AAN MITREX IS BETAALD IN HET GEVAL VAN EEN CLAIM GARANTIE, NIET OVERSCHRIJDEN.

20. DE KLANT ERKENT DAT DE VOORGAANDE AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN EEN ESSENTIEEL ELEMENT VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN PARTIJEN ZIJN EN DAT DE AANKOOPPRIJS VAN DE PRODUCTEN AANZIENLIJK VERSCHILLEND ZOU ZIJN. SOMMIGE JURISDICTIES BEPERKEN OF STAAN UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOE, ZODAT DEZE BEPALING MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING IS OP DE KLANT IN DERGELIJKE JURISDICTIES. SOMMIGE JURISDICTIES STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP DE UITSLUITING VAN SCHADE, DUS BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN ZIJN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP DE KLANT IN DERGELIJKE JURISDICTIES.

21. DE KLANT HEEFT MOGELIJK SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN BUITEN DEZE GARANTIE, EN U HEBT MOGELIJK OOK ANDERE RECHTEN DIE VAN PROVINCIE TOT PROVINCIE OF VAN LAND TOT LAND VERSCHILLEN. DEZE BEPERKTE GARANTIE HEEFT GEEN INVLOED OP DE AANVULLENDE RECHTEN DIE U HEBT VOLGENS DE WET IN UW JURISDICTIE MET BETREKKING TOT DE VERKOOP VAN CONSUMENTENGOEDEREN.

OPMERKING

Voor producten die onder de beperkte garantie van Mitrex vallen, verwijzen wij u naar onze productlijsten die op onze website zijn gepubliceerd op: http://mitrex.com aangezien een dergelijke lijst van tijd tot tijd wordt bijgewerkt.

De installatie en hantering van Mitrex-producten vereist professionele vaardigheden en mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde professionals. Lees de veiligheids- en installatie-instructies voordat u de Producten gebruikt.

Mitrex behoudt zich het recht voor om de bepalingen, clausules of toepassingen van deze beperkte garantie van tijd tot tijd zonder kennisgeving te wijzigen; dergelijke wijzigingen zouden echter niet met terugwerkende kracht plaatsvinden.

Dit document beschrijft de algemene voorwaarden van Mitrex Inc.'s beperkte garantiedekking die van toepassing is op commercieel/industrieel zonneglas (“Product(s)”) verkocht door Mitrex Inc. (“Mitrex”) en geïnstalleerd door een erkende aannemer onder lokale en provinciale wetten en gelden alleen voor de oorspronkelijke koper en volgende eigenaar(s) van de locatie waarop het Product oorspronkelijk is geïnstalleerd (“Klant”).

TWINTIG (20) JAAR BEPERKTE PRODUCTGARANTIE
1. Mitrex garandeert hierbij aan de Klant dat, onder voorbehoud van de voorwaarden, beperkingen en uitsluitingen die hierin zijn uiteengezet, zijn Producten (zoals hieronder gedefinieerd) vrij zijn van substantiële fabricage- en fabricagefouten voor de duur van … jaar (de “Productgarantietermijn:”).

2. De ingangsdatum van de beperkte productgarantie is de installatiedatum of 90 dagen na levering door Mitrex aan de klant, afhankelijk van welke datum eerder is (de "Ingangsdatum productgarantie:”). Hierna is deze garantie bijgevolg van kracht voor een periode van … jaar vanaf de ingangsdatum van de productgarantie.

3. In het geval dat door Mitrex wordt vastgesteld dat een Product een fabricagefout heeft die de functionaliteit van het Mitrex-systeem (zoals hieronder gedefinieerd) vermindert tijdens de Ingangstermijn van de Productgarantie, zal Mitrex, naar eigen goeddunken, een defect repareren of vervangen. Product, zonder kosten voor de Klant, alleen voor zover nodig om het Mitrex-systeem in zijn werkende staat te herstellen. De gerepareerde of vervangen producten blijven alleen onderworpen aan deze beperkte productgarantie voor de rest van de productgarantietermijn. Deze dekking van de beperkte productgarantie is alleen beschikbaar als de producten op een goede en vakkundige manier zijn geïnstalleerd en gemonteerd in overeenstemming met de voorwaarden voor genoemde dekking die hierin zijn uiteengezet en op voorwaarde dat een defect niet het gevolg is van een anderszins uitgesloten oorzaak zoals vastgesteld hieronder (voorwaarden en uitsluitingen).

VIJENTWINTIG (25) JAAR BEPERKTE PRESTATIEGARANTIE

4. De ingangsdatum van de hierin verstrekte beperkte prestatiegarantie is de installatiedatum of 90 dagen na levering door Mitrex aan de klant, afhankelijk van welke datum eerder is (de "Prestatiegarantie Ingangsdatum”). Hierna is deze garantie bijgevolg van kracht voor een periode van 25 jaar vanaf de ingangsdatum van de prestatiegarantie.

5. Mitrex garandeert dat de Producten (zoals hieronder gedefinieerd) gedurende een periode van vijfentwintig jaar een prestatieniveau zullen behouden zoals hieronder uiteengezet (de "Prestatiegarantietermijn:”):

 • Gedurende het eerste jaar garandeert Mitrex dat het werkelijke vermogen van de Producten niet minder zal zijn dan: 97% van het aangegeven vermogen.
 • Vanaf jaar 2 tot jaar 25, de werkelijke jaarlijkse vermogensafname zal niet meer zijn dan 0,7%; tegen het einde van jaar 25 zal het werkelijke vermogen maar liefst 80% van het aangegeven vermogen.
 • Het werkelijke uitgangsvermogen van de Producten wordt uitsluitend voor verificatie bepaald aan de hand van standaard testomstandigheden. De feitelijke meting van het uitgangsvermogen moet worden uitgevoerd door een Mitrex-faciliteit of door een door Mitrex erkend extern testinstituut. De onzekerheid van testapparatuur wordt toegepast op alle werkelijke vermogensoutputmetingen.

DEFINITIES

6. Er zijn veel termen in deze beperkte productgarantie en beperkte prestatiegarantie die een specifieke betekenis hebben. Voor uw gemak worden hieronder enkele voorwaarden opgesomd:

 1. Gebouw” betekent de commerciële/industriële/residentiële structuur waarop het Mitrex-systeem zal worden of is geïnstalleerd.
 2. Klant” betekent elke persoon, bedrijf of andere rechtspersoon die Producten van Mitrex koopt om het Mitrex-systeem in hun gebouw te installeren/instellen.
 3. "Mitrex-systeem" alle producten, niet-producten die gezamenlijk door de klant zijn gekocht om het zonneglas van Mitrex in hun gebouw te installeren om te voldoen aan de energievoorzieningsvereisten van hun gebouw.
 4. Product" of "Producten”: betekent de commerciële/industriële producten vervaardigd en/of geleverd door Mitrex en gebruikt als onderdeel van de energievoorzieningsbehoeften van de Klant. Voor de doeleinden van de beperkte productgarantie en beperkte prestatiegarantie zijn de termen "product" of "producten" alleen van toepassing op de commerciële/industriële zonneglasproducten van Mitrex en andere componenten die door Mitrex zijn vervaardigd, om het Mitrex-systeem in het gebouw van de klant te integreren en te bedienen. .
 5. niet-product” betekent producten die zijn vervaardigd door externe fabrikanten en die door Mitrex zijn geleverd samen met zijn producten om het Mitrex-systeem te integreren in het gebouw van de klant om te voldoen aan de energievoorzieningsvereisten van de klant.
 6. Aankoop" of "Gekocht” betekent de aankoop van de Producten die onder deze Beperkte Garantie vallen.
 7. Aannemer” betekent de persoon, het bedrijf of een andere rechtspersoon die door de Klant is gecontracteerd om het Mitrex-systeem op het gebouw te installeren en die voldoet aan de registratievereisten van Mitrex en naar behoren is geregistreerd bij Mitrex op het moment van de installatie van het Mitrex-systeem. Niettegenstaande een dergelijke registratie, neemt Mitrex geen verantwoordelijkheid voor of garandeert het vakmanschap van de contractant met betrekking tot de installatie van een onderdeel van het Mitrex-systeem.

VOORWAARDEN EN UITSLUITINGEN

7. Mitrex heeft geen enkele verplichting onder enige beperkte garantie hierin totdat Mitrex volledig is betaald voor alle leveringen en materialen. Als Mitrex niet binnen 30 dagen na de levering van alle componenten van het Mitrex-systeem volledig is betaald voor alle benodigdheden en materialen, komen de beperkte garanties hierin te vervallen en is Mitrex niet aansprakelijk jegens enige entiteit hieronder.

8. Dekking onder deze beperkte garantie is uitgesloten of beëindigd, naargelang het geval:

 1. Indien het Mitrex Systeem niet op een goede en vakkundige wijze is geïnstalleerd in overeenstemming met de op het moment van installatie gepubliceerde specificaties van Mitrex, alle overige schriftelijke instructies van Mitrex en alle toepasselijke Bouwvoorschriften; of
 2. Als de Producten zijn onderworpen aan nalatigheid bij het transport, de behandeling, de opslag of het gebruik;
 3. Als de Producten zijn gerepareerd of op enigerlei wijze zijn gewijzigd of geknoeid, zonder schriftelijke toestemming van Mitrex;
 4. Als de Producten zijn blootgesteld aan buitengewone blootstelling aan zout of chemicaliën;
 5. Als de Producten of enig ander onderdeel van het Mitrex-systeem zijn verplaatst van de oorspronkelijke installatielocatie.
 6. De beperkte garanties zijn niet van toepassing op enige verslechtering van het uiterlijk van de Producten (inclusief, zonder beperking, krassen, vlekken, roest of schimmel) of enige andere wijziging in het uiterlijk van de Producten als gevolg van normale slijtage in de loop van de tijd van Productmaterialen. Er kan ook geen garantieclaim worden ingediend als het productlabel, type of serienummer van de betreffende producten is gewijzigd, verwijderd of onleesbaar is gemaakt.
 7. Als het Mitrex-systeem een product bevat dat niet door Mitrex is vervaardigd of van Mitrex is gekocht, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mitrex; of
 8. Als de klant er niet in slaagt het Mitrex-systeem te onderhouden en redelijke zorg aan de dag te leggen bij het onderhoud van het Mitrex-systeem, zoals een voorzichtige en ijverige klant zou doen en in overeenstemming met de aanbevelingen voor preventief onderhoud die van tijd tot tijd door Mitrex worden uitgegeven;
 9. Elke storing die het gevolg is van een toepassing die niet strikt is voltooid in overeenstemming met de toepassingsinstructies (installatie en montage) van Mitrex voor de Producten die worden gebruikt als onderdeel van het Mitrex-systeem;
 10. Schade of defect aan het Product die het gevolg is van iets anders dan de tekortkoming van het Product zelf, inclusief maar niet beperkt tot, het Product is beschadigd door mechanische middelen of blootgesteld aan giftige of schadelijke chemische stoffen;
 11. Elke verslechtering of schade aan het Product veroorzaakt door kwaadwillig onheil, vandalisme, impact, verkeerd gebruik, misbruik; of nalatigheid in reiniging of onderhoud;
 12. Elke vorm van schade veroorzaakt door directe en indirecte invloeden waarvan algemeen bekend is dat ze de kwaliteit van de Producten en/of het Mitrex Systeem als geheel aantasten;
 13. De natuurlijke kenmerken van het Product zijn NIET inbegrepen in deze garantie en zullen NIET als defect worden geclaimd;
 14. Storing of schade aan het Mitrex-systeem als gevolg van het verzuim van de klant om redelijke zorg te betrachten bij het onderhoud van het Mitrex-systeem;
 15. Elke schade veroorzaakt door natuurrampen of overmacht, inclusief maar niet beperkt tot verlichting, storm, orkaan, tornado, storm, hagelstorm, ijsstorm, aardbeving, overstroming, brand, explosie; impact van vreemde voorwerpen, ongeacht de bron; burgerlijke opstand, oorlog, oproer of vandalisme; of voor welke oorzaak dan ook waarvoor standaardverzekeringspolissen dekking kunnen bieden;
 16. Schade als gevolg van blootstelling aan chemicaliën, inclusief maar niet beperkt tot blootstelling aan straling, vetten, oplosmiddelen, oliën of andere chemicaliën;
 17. Eventuele schade door dieren, vogels, ongedierte, ongedierte of hun afvalproducten (bijv. vogelpoep/guano);
 18. Eventuele schade door corrosie die kan optreden als gevolg van de nabijheid van kustgebieden, overmatige thermische of fysieke belasting en/of hoge luchtvochtigheid, zoals maar niet beperkt tot onjuiste opslag.
 19. Eventuele schade aan het glas of onderdelen als gevolg van structurele beweging, trillingen of zettingen.
 20. Eventuele schade aan glas als gevolg van installatie op hoogtes boven 4.000 voet.
 21. Alle schade veroorzaakt door een hoge luchtvochtigheid binnenshuis, inclusief maar niet beperkt tot condensatie, vorst of schimmel.

9. Mitrex behoudt zich het recht voor om een van haar Producten stop te zetten of te wijzigen zonder kennisgeving aan de Klant en is niet aansprakelijk jegens de Klant als gevolg van enige wijziging of stopzetting. Mocht een dergelijke wijziging of stopzetting plaatsvinden, dan geldt Mitrex' verplichting onder de beperkte garanties hierin alleen voor producten van dezelfde soort en kwaliteit. Mitrex is niet aansprakelijk in het geval dat vervangend materiaal in kleur kan verschillen in vergelijking met het originele product, hetzij als gevolg van productveranderingen, normale verwering of anderszins.

TERUGSTUURBELEID

10. De Klant dient alle door Mitrex geleverde onderdelen van het Mitrex Systeem onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Defecten die bij een dergelijke inspectie worden gemeld, kunnen alleen worden geclaimd voorafgaand aan de installatie van het Mitrex-systeem; daarna is Mitrex niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken aan enig Product. Eventuele verborgen gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking worden geclaimd, het recht om dergelijke verborgen gebreken te claimen vervalt in ieder geval aan het einde van de productgarantietermijn. Mitrex moet een redelijke kans krijgen om elk onderdeel van het Mitrex-systeem te inspecteren voorafgaand aan een gevraagde wijziging of reparatie.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE KLANT

11. Als de klant een claim wil indienen op grond van deze overeenkomst, dient de klant Mitrex hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen per aangetekende post binnen: 30 dagen na de ontdekking van het mogelijk gerechtvaardigde gebrek. Het niet melden van mogelijk gerechtvaardigde defecten binnen 30 dagen van hun ontdekking, maakt deze beperkte garantie nietig.

CLAIMPROCES

12. Als de klant van mening is dat hij een gerechtvaardigde claim heeft die wordt gedekt door de beperkte garanties die hierboven zijn uiteengezet, dan dient de klant een dergelijke claim schriftelijk in zonder onnodige vertraging, met ondersteunende informatie, inclusief maar niet beperkt tot een beschrijving van het geclaimde defect, bijbehorende serienummers, aankoopfacturen en bewijzen, aan Mitrex binnen de van toepassing zijnde garantieperiodes zoals hierboven gespecificeerd naar het volgende adres, of een toekomstig adres dat Mitrex van tijd tot tijd kan verstrekken :

Mitrex Inc.
41 Racine Road, Etobicoke, ON M9W 2Z4
E-mail: garantie@mitrex.com

GARANTIE OPDRACHT

13. Deze beperkte garantie is overdraagbaar aan een partij die de juridische eigendom van de producten verkrijgt, op voorwaarde dat de producten op hun oorspronkelijke installatielocatie blijven geïnstalleerd.

GESCHILLENBESLECHTING

14. In het geval van een geschil met betrekking tot garantieclaims, zal een dergelijk geschil worden verwezen naar en definitief worden opgelost in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke clausules en geschillenbeslechtingsprocedures onder de koopovereenkomst tussen de Klant en Mitrex.

SCHEIDBAARHEID

15. Als een deel, bepaling of sectie van deze beperkte productgarantie en beperkte prestatiegarantie, of de toepassing ervan op een persoon of omstandigheid ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, heeft een dergelijk bezit geen invloed op deze beperkte productgarantie en beperkte prestatiegarantie en alle andere onderdelen, bepalingen, clausules of toepassingen blijven, en daartoe zullen dergelijke andere onderdelen, bepalingen, clausules of toepassingen van deze beperkte productgarantie en beperkte prestatiegarantie als scheidbaar worden beschouwd.

DISCLAIMERS

16. De hierin uiteengezette beperkte garanties vervangen en sluiten alle andere expliciete of impliciete garanties uit, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel of toepassing, en alle andere verplichtingen van de kant van Mitrex, tenzij dergelijke andere garanties en verplichtingen worden door Mitrex schriftelijk overeengekomen. Sommige rechtsgebieden beperken of staan het afwijzen van garantie niet toe, dus deze bepaling is mogelijk niet van toepassing op de klant in dergelijke rechtsgebieden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

17. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST MITREX HIERBIJ AF EN IS NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE OF LETSEL AAN PERSONEN OF EIGENDOMMEN OF VOOR ANDER VERLIES OF LETSEL DOOR WELKE OORZAAK VAN HAAR PRODUCTEN OF HUN GEBRUIK. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL MITREX ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DE KLANT OF ENIGE DERDE PARTIJ DIE VIA OF ONDER DE KLANT VORDERT VOOR WINSTVERLIES, GEBRUIKSVERLIES OF APPARATUUR GEVOLGSCHADE OF SPECIALE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN, ZELFS ALS MITREX OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

18. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE EVENTUELE AANSPRAKELIJKHEID VAN MITREX, VOOR SCHADE OF ANDERSZINS, DE AANKOOPPRIJS DIE DOOR DE KLANT VOOR HET PRODUCT AAN MITREX IS BETAALD IN HET GEVAL VAN EEN CLAIM GARANTIE, NIET OVERSCHRIJDEN.

19. DE KLANT ERKENT DAT DE VOORGAANDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EEN ESSENTIEEL ELEMENT VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN PARTIJEN ZIJN EN DAT DE AANKOOPPRIJS VAN DE PRODUCTEN AANZIENLIJK VERSCHILLEND ZOU ZIJN. SOMMIGE JURISDICTIES BEPERKEN OF STAAN UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOE, ZODAT DEZE BEPALING MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING IS OP DE KLANT IN DERGELIJKE JURISDICTIES. SOMMIGE JURISDICTIES STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP DE UITSLUITING VAN SCHADE, DUS BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN ZIJN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP DE KLANT IN DERGELIJKE JURISDICTIES.

20. DE KLANT HEEFT MOGELIJK SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN BUITEN DEZE GARANTIE, EN U HEBT MOGELIJK OOK ANDERE RECHTEN DIE VAN PROVINCIE TOT PROVINCIE OF VAN LAND TOT LAND VERSCHILLEN. DEZE BEPERKTE GARANTIE HEEFT GEEN INVLOED OP DE AANVULLENDE RECHTEN DIE U HEBT VOLGENS DE WET IN UW JURISDICTIE MET BETREKKING TOT DE VERKOOP VAN CONSUMENTENGOEDEREN.

OPMERKING

For Products covered by Mitrex’s limited warranty, please refer to our product lists published on our website at: http://mitrex.com as such list is updated from time to time.

De installatie en hantering van Mitrex-producten vereist professionele vaardigheden en mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde professionals. Lees de veiligheids- en installatie-instructies voordat u de Producten gebruikt.

Mitrex behoudt zich het recht voor om de bepalingen, clausules of toepassingen van deze beperkte garantie van tijd tot tijd zonder kennisgeving te wijzigen; dergelijke wijzigingen zouden echter niet met terugwerkende kracht plaatsvinden.

Dit document beschrijft de algemene voorwaarden van Mitrex Inc.'s beperkte garantiedekking die van toepassing is op commerciële/industriële/residentiële aluminium zonnerails (“Product(s)”) verkocht door Mitrex Inc. (“Mitrex”) en geïnstalleerd door een erkende aannemer onder lokale en provinciale wetten en gelden alleen voor de oorspronkelijke koper en volgende eigenaar(s) van de locatie waarop het Product oorspronkelijk is geïnstalleerd (“Klant”).

VIJENTWINTIG (25) JAAR BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

1. Mitrex garandeert hierbij aan de Klant dat, onder voorbehoud van de voorwaarden, beperkingen en uitsluitingen die hierin zijn uiteengezet, zijn Producten (zoals hieronder gedefinieerd) vrij zijn van substantiële fabricage- en fabricagefouten voor de duur van 25 jaar (de "Productgarantietermijn:”).

2. De ingangsdatum van de beperkte productgarantie is de installatiedatum of 90 dagen na levering door Mitrex aan de klant, afhankelijk van welke datum eerder is (de "Ingangsdatum productgarantie:”). Hierna is deze garantie bijgevolg van kracht voor een periode van 25 jaar vanaf de ingangsdatum van de productgarantie.

3. In het geval dat door Mitrex wordt vastgesteld dat een Product een fabricagefout heeft die de functionaliteit van het Mitrex-systeem (zoals hieronder gedefinieerd) vermindert tijdens de Ingangstermijn van de Productgarantie, zal Mitrex, naar eigen goeddunken, een defect repareren of vervangen. Product, zonder kosten voor de Klant, alleen voor zover nodig om het Mitrex-systeem in zijn werkende staat te herstellen. De gerepareerde of vervangen producten blijven alleen onderworpen aan deze beperkte productgarantie voor de rest van de productgarantietermijn. Deze dekking van de beperkte productgarantie is alleen beschikbaar als de producten op een goede en vakkundige manier zijn geïnstalleerd en gemonteerd in overeenstemming met de voorwaarden voor genoemde dekking die hierin zijn uiteengezet en op voorwaarde dat een defect niet het gevolg is van een anderszins uitgesloten oorzaak zoals vastgesteld hieronder (voorwaarden en uitsluitingen).

VIJENTWINTIG (25) JAAR BEPERKTE PRESTATIEGARANTIE

4. De ingangsdatum van de hierin verstrekte beperkte prestatiegarantie is de installatiedatum of 90 dagen na levering door Mitrex aan de klant, afhankelijk van welke datum eerder is (de "Prestatiegarantie Ingangsdatum”). Hierna is deze garantie bijgevolg van kracht voor een periode van 25 jaar vanaf de ingangsdatum van de prestatiegarantie.

5. Mitrex garandeert dat de Producten (zoals hieronder gedefinieerd) gedurende een periode van vijfentwintig jaar een prestatieniveau zullen behouden zoals hieronder uiteengezet (de "Prestatiegarantietermijn:”):

 • Gedurende het eerste jaar garandeert Mitrex dat het werkelijke vermogen van de producten niet minder zal zijn dan 97% van het aangegeven vermogen.
 • Van jaar 2 tot jaar 25 zal de werkelijke jaarlijkse vermogensafname niet meer zijn dan 0,7%; tegen het einde van jaar 25 zal het werkelijke vermogen niet minder zijn dan 80% van het gelabelde vermogen.
 • Het werkelijke uitgangsvermogen van de Producten wordt uitsluitend voor verificatie bepaald aan de hand van standaard testomstandigheden. De feitelijke meting van het uitgangsvermogen moet worden uitgevoerd door een Mitrex-faciliteit of door een door Mitrex erkend extern testinstituut. De onzekerheid van testapparatuur wordt toegepast op alle werkelijke vermogensoutputmetingen.

DEFINITIES

6. Er zijn veel termen in deze beperkte productgarantie en beperkte prestatiegarantie die een specifieke betekenis hebben. Voor uw gemak worden hieronder enkele voorwaarden opgesomd:

 1. Gebouw” betekent de commerciële/industriële/residentiële structuur waarop het Mitrex-systeem zal worden of is geïnstalleerd.
 2. Aannemer” betekent de persoon, het bedrijf of een andere rechtspersoon die door de Klant is gecontracteerd om het Mitrex-systeem op het gebouw te installeren en die voldoet aan de registratievereisten van Mitrex en naar behoren is geregistreerd bij Mitrex op het moment van de installatie van het Mitrex-systeem. Niettegenstaande een dergelijke registratie, neemt Mitrex geen verantwoordelijkheid voor of garandeert het vakmanschap van de contractant met betrekking tot de installatie van een onderdeel van het Mitrex-systeem.
 3. Klant” betekent elke persoon, bedrijf of andere rechtspersoon die Producten van Mitrex koopt om het Mitrex-systeem in hun gebouw te installeren/instellen.
 4. Mitrex-systeem” alle producten, niet-producten die gezamenlijk door de klant zijn gekocht om de zonnerails van Mitrex in hun gebouw op te zetten om te voldoen aan de energievoorzieningsvereisten van hun gebouw.
 5. Product" of "Producten”: betekent de commerciële/industriële producten vervaardigd en/of geleverd door Mitrex en gebruikt als onderdeel van de energievoorzieningsbehoeften van de Klant. Voor de doeleinden van de beperkte productgarantie en beperkte prestatiegarantie zijn de termen "product" of "producten" alleen van toepassing op de commerciële/industriële zonnerailproducten van Mitrex en andere componenten die door Mitrex zijn vervaardigd, om het Mitrex-systeem in het gebouw van de klant te integreren en te bedienen. .
 6. niet-product” betekent producten die zijn vervaardigd door externe fabrikanten en die door Mitrex zijn geleverd samen met zijn producten om het Mitrex-systeem te integreren in het gebouw van de klant om te voldoen aan de energievoorzieningsvereisten van de klant.
 7. Aankoop" of "Gekocht” betekent de aankoop van de Producten die onder deze Beperkte Garantie vallen.

VOORWAARDEN EN UITSLUITINGEN

7. Mitrex heeft geen enkele verplichting onder enige beperkte garantie hierin totdat Mitrex volledig is betaald voor alle leveringen en materialen. Als Mitrex niet binnen 30 dagen na de levering van alle componenten van het Mitrex-systeem volledig is betaald voor alle benodigdheden en materialen, komen de beperkte garanties hierin te vervallen en is Mitrex niet aansprakelijk jegens enige entiteit hieronder.

8. Dekking onder deze beperkte garantie is uitgesloten of beëindigd, naargelang het geval:

 1. Indien het Mitrex Systeem niet op een goede en vakkundige wijze is geïnstalleerd in overeenstemming met de op het moment van installatie gepubliceerde specificaties van Mitrex, alle overige schriftelijke instructies van Mitrex en alle toepasselijke Bouwvoorschriften; of
 2. b. Als de Producten zijn onderworpen aan nalatigheid bij het transport, de behandeling, de opslag of het gebruik;
 3. c. Als de Producten zijn gerepareerd of op enigerlei wijze zijn gewijzigd of geknoeid, zonder schriftelijke toestemming van Mitrex;
 4. d. Als de Producten zijn blootgesteld aan buitengewone blootstelling aan zout of chemicaliën;
 5. e. Als de Producten of enig ander onderdeel van het Mitrex-systeem zijn verplaatst van de oorspronkelijke installatielocatie.
 6. f. De beperkte garanties zijn niet van toepassing op enige verslechtering van het uiterlijk van de Producten (inclusief, zonder beperking, krassen, vlekken, roest of schimmel) of enige andere wijziging in het uiterlijk van de Producten als gevolg van normale slijtage in de loop van de tijd van Productmaterialen. Er kan ook geen garantieclaim worden ingediend als het productlabel, type of serienummer van de betreffende producten is gewijzigd, verwijderd of onleesbaar is gemaakt.
 7. g. Als het Mitrex-systeem een product bevat dat niet door Mitrex is vervaardigd of van Mitrex is gekocht, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mitrex; of
 8. h. Als de klant er niet in slaagt het Mitrex-systeem te onderhouden en redelijke zorg aan de dag te leggen bij het onderhoud van het Mitrex-systeem, zoals een voorzichtige en ijverige klant zou doen en in overeenstemming met de aanbevelingen voor preventief onderhoud die van tijd tot tijd door Mitrex worden uitgegeven;
 9. i. Elke storing die het gevolg is van een toepassing die niet strikt is voltooid in overeenstemming met de toepassingsinstructies (installatie en montage) van Mitrex voor de Producten die worden gebruikt als onderdeel van het Mitrex-systeem;
 10. j. Schade of defect aan het Product die het gevolg is van iets anders dan de tekortkoming van het Product zelf, inclusief maar niet beperkt tot, het Product is beschadigd door mechanische middelen of blootgesteld aan giftige of schadelijke chemische stoffen;
 11. k. Elke verslechtering of schade aan het Product veroorzaakt door kwaadwillig onheil, vandalisme, impact, verkeerd gebruik, misbruik; of nalatigheid in reiniging of onderhoud;
 12. ik. Elke vorm van schade veroorzaakt door directe en indirecte invloeden waarvan algemeen bekend is dat ze de kwaliteit van de Producten en/of het Mitrex Systeem als geheel aantasten;
 13. m. De natuurlijke kenmerken van het product zijn NIET inbegrepen in deze garantie en zullen NIET als defect worden geclaimd;
 14. n. Storing of schade aan het Mitrex-systeem als gevolg van het verzuim van de klant om redelijke zorg te betrachten bij het onderhoud van het Mitrex-systeem;
 15. O. Elke schade veroorzaakt door natuurrampen of overmacht, inclusief maar niet beperkt tot verlichting, storm, orkaan, tornado, storm, hagelstorm, ijsstorm, aardbeving, overstroming, brand, explosie; impact van vreemde voorwerpen, ongeacht de bron; burgerlijke opstand, oorlog, oproer of vandalisme; of voor welke oorzaak dan ook waarvoor standaardverzekeringspolissen dekking kunnen bieden;
 16. p. Schade als gevolg van blootstelling aan chemicaliën, inclusief maar niet beperkt tot blootstelling aan straling, vetten, oplosmiddelen, oliën of andere chemicaliën;
 17. q. Eventuele schade door dieren, vogels, ongedierte, ongedierte of hun afvalproducten (bijv. vogelpoep/guano);

9. Mitrex behoudt zich het recht voor om een van haar Producten stop te zetten of te wijzigen zonder kennisgeving aan de Klant en is niet aansprakelijk jegens de Klant als gevolg van enige wijziging of stopzetting. Mocht een dergelijke wijziging of stopzetting plaatsvinden, dan geldt Mitrex' verplichting onder de beperkte garanties hierin alleen voor producten van dezelfde soort en kwaliteit. Mitrex is niet aansprakelijk in het geval dat vervangend materiaal in kleur kan verschillen in vergelijking met het originele product, hetzij als gevolg van productveranderingen, normale verwering of anderszins.

TERUGSTUURBELEID

10. De Klant dient alle door Mitrex geleverde onderdelen van het Mitrex Systeem onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Defecten die bij een dergelijke inspectie worden gemeld, kunnen alleen worden geclaimd voorafgaand aan de installatie van het Mitrex-systeem; daarna is Mitrex niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken aan enig Product. Eventuele verborgen gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking worden geclaimd, het recht om dergelijke verborgen gebreken te claimen vervalt in ieder geval aan het einde van de productgarantietermijn. Mitrex moet een redelijke kans krijgen om elk onderdeel van het Mitrex-systeem te inspecteren voorafgaand aan een gevraagde wijziging of reparatie.

VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE KLANT

11. Als de klant een claim wil indienen op grond van deze overeenkomst, dient de klant Mitrex hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen per aangetekende post binnen: 30 dagen na de ontdekking van het mogelijk gerechtvaardigde gebrek. Het niet melden van mogelijk gerechtvaardigde defecten binnen 30 dagen van hun ontdekking, maakt deze beperkte garantie nietig.

CLAIMPROCES

12. Als de klant van mening is dat hij een gerechtvaardigde claim heeft die wordt gedekt door de hierboven uiteengezette beperkte garanties, dan dient de klant een dergelijke claim zonder onnodige vertraging schriftelijk in, met ondersteunende informatie, inclusief maar niet beperkt tot een beschrijving van het geclaimde defect, bijbehorende serienummer nummers, aankoopfacturen en bewijzen, aan Mitrex binnen de hierboven vermelde toepasselijke garantieperiodes naar het volgende adres, of een toekomstig adres dat Mitrex van tijd tot tijd kan verstrekken:

Mitrex Inc.
41 Racine Road, Etobicoke, ON M9W 2Z4
E-mail: garantie@mitrex.com

GARANTIE OPDRACHT

13. Deze beperkte garantie is overdraagbaar aan een partij die de juridische eigendom van de producten verkrijgt, op voorwaarde dat de producten op hun oorspronkelijke installatielocatie blijven geïnstalleerd.

GESCHILLENBESLECHTING

14. In het geval van een geschil met betrekking tot garantieclaims, zal een dergelijk geschil worden verwezen naar en definitief worden opgelost in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke clausules en geschillenbeslechtingsprocedures onder de koopovereenkomst tussen de Klant en Mitrex.

SCHEIDBAARHEID

15. Als een deel, bepaling of sectie van deze beperkte productgarantie en beperkte prestatiegarantie, of de toepassing ervan op een persoon of omstandigheid ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, heeft een dergelijk bezit geen invloed op deze beperkte productgarantie en beperkte prestatiegarantie en alle andere onderdelen, bepalingen, clausules of toepassingen blijven, en daartoe zullen dergelijke andere onderdelen, bepalingen, clausules of toepassingen van deze beperkte productgarantie en beperkte prestatiegarantie als scheidbaar worden beschouwd.

DISCLAIMERS

16. De hierin uiteengezette beperkte garanties vervangen en sluiten alle andere expliciete of impliciete garanties uit, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel of toepassing, en alle andere verplichtingen van de kant van Mitrex, tenzij dergelijke andere garanties en verplichtingen worden door Mitrex schriftelijk overeengekomen. Sommige rechtsgebieden beperken of staan het afwijzen van garantie niet toe, dus deze bepaling is mogelijk niet van toepassing op de klant in dergelijke rechtsgebieden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

17. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST MITREX HIERBIJ AF EN IS NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE OF LETSEL AAN PERSONEN OF EIGENDOMMEN OF VOOR ANDER VERLIES OF LETSEL DOOR WELKE OORZAAK VAN HAAR PRODUCTEN OF HUN GEBRUIK. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL MITREX ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DE KLANT OF ENIGE DERDE PARTIJ DIE VIA OF ONDER DE KLANT VORDERT VOOR WINSTVERLIES, GEBRUIKSVERLIES OF APPARATUUR GEVOLGSCHADE OF SPECIALE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN, ZELFS ALS MITREX OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

18. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE EVENTUELE AANSPRAKELIJKHEID VAN MITREX, VOOR SCHADE OF ANDERSZINS, DE AANKOOPPRIJS DIE DOOR DE KLANT VOOR HET PRODUCT AAN MITREX IS BETAALD IN HET GEVAL VAN EEN CLAIM GARANTIE, NIET OVERSCHRIJDEN.

19. DE KLANT ERKENT DAT DE VOORGAANDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EEN ESSENTIEEL ELEMENT VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN PARTIJEN ZIJN EN DAT DE AANKOOPPRIJS VAN DE PRODUCTEN AANZIENLIJK VERSCHILLEND ZOU ZIJN. SOMMIGE JURISDICTIES BEPERKEN OF STAAN UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOE, ZODAT DEZE BEPALING MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING IS OP DE KLANT IN DERGELIJKE JURISDICTIES. SOMMIGE JURISDICTIES STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP DE UITSLUITING VAN SCHADE, DUS BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN ZIJN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP DE KLANT IN DERGELIJKE JURISDICTIES.

20. DE KLANT HEEFT MOGELIJK SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN BUITEN DEZE GARANTIE, EN U HEBT MOGELIJK OOK ANDERE RECHTEN DIE VAN PROVINCIE TOT PROVINCIE OF VAN LAND TOT LAND VERSCHILLEN. DEZE BEPERKTE GARANTIE HEEFT GEEN INVLOED OP DE AANVULLENDE RECHTEN DIE U HEBT VOLGENS DE WET IN UW JURISDICTIE MET BETREKKING TOT DE VERKOOP VAN CONSUMENTENGOEDEREN.

OPMERKING

Voor producten die onder de beperkte garantie van Mitrex vallen, verwijzen wij u naar onze productlijsten die op onze website zijn gepubliceerd op: http://mitrex.com aangezien een dergelijke lijst van tijd tot tijd wordt bijgewerkt.

De installatie en hantering van Mitrex-producten vereist professionele vaardigheden en mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde professionals. Lees de veiligheids- en installatie-instructies voordat u de Producten gebruikt.

Mitrex behoudt zich het recht voor om de bepalingen, clausules of toepassingen van deze beperkte garantie van tijd tot tijd zonder kennisgeving te wijzigen; dergelijke wijzigingen zouden echter niet met terugwerkende kracht plaatsvinden.