Niniejszy dokument określa warunki ograniczonej gwarancji Mitrex Inc. mającej zastosowanie do komercyjnych/mieszkalnych paneli słonecznych do dachów („Produkt(y)”) sprzedawanych przez Mitrex Inc. („Mitrex”) i instalowanych przez licencjonowanego wykonawcę na mocy prawami lokalnymi i prowincjonalnymi i obejmują tylko pierwotnego nabywcę i kolejnych właścicieli lokalizacji, w której Produkt został pierwotnie zainstalowany („Klient”).

DWUDZIESTO PIĘCIOWA (25) LAT OGRANICZONEJ GWARANCJI NA PRODUKT

1. Mitrex niniejszym gwarantuje Klientowi, że z zastrzeżeniem warunków, ograniczeń i wyłączeń określonych w niniejszym dokumencie, jego Produkty (zgodnie z definicją poniżej) będą wolne od istotnych wad produkcyjnych i wykonawczych przez okres 25 lat („Okres gwarancji na produkt”).

2. Datą wejścia w życie Ograniczonej Gwarancji Produktu jest data instalacji lub 90 dni po dostarczeniu przez Mitrex do Klienta, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza („Data wejścia w życie gwarancji na produkt”). Niniejsza gwarancja obowiązuje w konsekwencji przez okres 25 lat od daty wejścia w życie gwarancji na produkt

3. W przypadku stwierdzenia przez Mitrex, że jakikolwiek Produkt ma wadę produkcyjną, która zmniejsza funkcjonalność Systemu Mitrex (zgodnie z definicją poniżej) w Okresie Obowiązywania Gwarancji Produktu, Mitrex, według własnego uznania, naprawi lub wymieni wadliwe Produktu, bez kosztów dla Klienta, tylko w zakresie niezbędnym do przywrócenia Systemu Mitrex do stanu sprawności. Naprawione lub wymienione Produkty będą podlegać niniejszej Ograniczonej Gwarancji Produktu wyłącznie przez pozostały okres Gwarancji Produktu. Niniejsza ograniczona gwarancja na produkt jest dostępna tylko wtedy, gdy produkty zostały zainstalowane i zmontowane w sposób dobry i fachowy zgodnie z warunkami wspomnianej gwarancji określonymi w niniejszym dokumencie i pod warunkiem, że wada nie jest wynikiem innej wykluczonej przyczyny, jak określono poniżej (warunki i wykluczenia).

Dwudziestopięcioletnia (25) OGRANICZONA GWARANCJA WYDAJNOŚCI

4. Datą wejścia w życie Ograniczonej Gwarancji Wykonania podanej w niniejszym dokumencie jest data instalacji lub 90 dni po dostarczeniu przez Mitrex do Klienta, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza ( „Data wejścia w życie gwarancji wydajności”). Niniejsza gwarancja obowiązuje w konsekwencji przez okres 25 lat od daty wejścia w życie gwarancji wydajności.

5. Mitrex gwarantuje, że przez okres dwudziestu pięciu lat Produkty (zdefiniowane poniżej) utrzymają poziom wydajności określony poniżej ( „Okres gwarancji wydajności”):

 • W pierwszym roku Mitrex gwarantuje, że rzeczywista moc wyjściowa Produktów będzie nie mniejsza niż 97% oznaczonej mocy wyjściowej.
 • Z rok 2 do roku 25, rzeczywisty roczny spadek mocy nie będzie większy niż 0.7%; do końca 25. roku rzeczywista moc wyjściowa będzie nie mniej niż 80% oznaczonej mocy wyjściowej.
 • Rzeczywistą moc wyjściową Produktów należy określić do weryfikacji wyłącznie przy użyciu standardowych warunków testowych. Pomiar rzeczywistej mocy wyjściowej powinien być przeprowadzony przez zakład Mitrex lub przez uznaną przez Mitrex firmę zewnętrzną. Niepewność sprzętu testującego będzie stosowana do wszystkich pomiarów rzeczywistej mocy wyjściowej.

DEFINICJE

6. W niniejszej Ograniczonej Gwarancji Produktu i Ograniczonej Gwarancji na Wydajność znajduje się wiele warunków, które mają określone dla Twojej wygody niektóre z warunków wymienionych poniżej:

 1. „Budynek” oznacza budynek mieszkalny/komercyjny/przemysłowy, na którym będzie lub był system Mitrex
 2. „Wykonawca” lub „Firma instalacyjna” oznacza osobę, firmę lub inną osobę prawną, z którą Klient podpisał umowę na instalację systemu Mitrex na budynku i która spełniła wymagania rejestracyjne Mitrex i jest należycie zarejestrowana w Mitrex w momencie instalacji Mitrex Pomimo takiej rejestracji, Mitrex nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje wykonania Wykonawcy w odniesieniu do instalacji jakiegokolwiek elementu Systemu Mitrex.
 3. „Klient” oznacza każdą osobę, firmę lub inny podmiot prawny, który kupuje Produkty od Mitrex w celu zainstalowania/skonfigurowania Systemu Mitrex w swoim
 4. „System Mitrex” wszystkie produkty, nie będące produktami, kupowane wspólnie przez Klienta w celu zainstalowania paneli słonecznych Mitrex w jego Budynku w celu zaspokojenia dostaw energii do Budynku
 5. „Produkt” lub „Produkty”: oznacza produkty komercyjne/mieszkalne produkowane i/lub dostarczane przez firmę Mitrex i wykorzystywane jako część zaopatrzenia Klienta w energię. Produkty” mają zastosowanie wyłącznie do komercyjnych/przemysłowych paneli słonecznych Mitrex i innych komponentów produkowanych przez Mitrex, w celu integracji i obsługi Systemu Mitrex w Budynku Klienta.
 6. „Nie-Produkt” oznacza produkty, które zostały wyprodukowane przez zewnętrznych producentów i dostarczone przez Mitrex wraz z jej Produktami w celu zintegrowania Systemu Mitrex z Budynkiem Klienta w celu zaspokojenia wymagań Klienta w zakresie dostaw energii.
 7. „Zakup” lub „Zakup” oznacza zakup Produktów objętych niniejszą Ograniczoną

WARUNKI I WYKLUCZENIA

7. Firma Mitrex nie będzie miała żadnych zobowiązań wynikających z niniejszej ograniczonej gwarancji do czasu, gdy firma Mitrex zostanie w pełni zapłacona za wszystkie dostawy i materiały. Jeśli firma Mitrex nie została w pełni opłacona za wszystkie dostawy i materiały w ciągu 30 dni od dostarczenia wszystkich elementów systemu Mitrex, ograniczone gwarancje zawarte w niniejszym dokumencie zostaną unieważnione, a Mitrex nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec żadnego podmiotu

8. Ochrona w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji jest wyłączona lub zakończona, w zależności od przypadku:

 1. Ograniczone Gwarancje dotyczą wyłącznie Produktów Solarnych i nie obejmują innych systemów, robocizny ani komponentów, o ile nie określono inaczej.
 2. Jeśli system Mitrex nie został zainstalowany w sposób dobry i fachowy zgodnie z opublikowanymi specyfikacjami Mitrex w momencie instalacji, wszystkimi innymi pisemnymi instrukcjami dostarczonymi przez Mitrex i wszystkimi obowiązującymi przepisami budowlanymi; lub
 3. Jeśli Produkty były przedmiotem zaniedbań w transporcie, obsłudze, przechowywaniu lub użytkowaniu;
 4. Jeśli Produkty zostały naprawione lub w jakikolwiek sposób zmienione lub zmodyfikowane bez pisemnej zgody Mitrex;
 5. Jeśli Produkty zostały poddane wyjątkowej ekspozycji na sól lub chemikalia;
 6. Jeśli Produkty lub jakikolwiek inny element systemu Mitrex zostały przeniesione z pierwotnego miejsca instalacji.
 7. Ograniczone gwarancje nie mają zastosowania do pogorszenia wyglądu Produktów (w tym, bez ograniczeń, jakichkolwiek zadrapań, plam, rdzy lub pleśni) lub jakichkolwiek innych zmian wyglądu Produktów wynikających z normalnego zużycia w czasie Materiały produktu. Ponadto nie można zgłaszać roszczeń gwarancyjnych, jeśli etykieta Produktu, typ lub numer seryjny odpowiednich Produktów zostały zmienione, usunięte lub wykonane
 8. Ograniczone gwarancje nie obejmują kosztów transportu związanych ze zwrotem modułów lub ponowną wysyłką dowolnego naprawionego lub wymienionego modułu, ani kosztów związanych z instalacją, usunięciem lub ponowną instalacją modułów. Właściciel jest odpowiedzialny za wszystkie koszty.
 9. Okres gwarancji jest mierzony od Daty rozpoczęcia gwarancji dla oryginalnych Produktów i nie jest przedłużany ani wznawiany w przypadku naprawy lub wymiany wadliwych Produktów lub dostarczenia nowych Produktów.
 10. Jeżeli System Mitrex zawiera jakikolwiek produkt, który nie został wyprodukowany przez Mitrex lub zakupiony od Mitrex, bez uprzedniej pisemnej zgody Mitrex; lub
 11. Jeżeli Klient nie będzie utrzymywać Systemu Mitrex i nie dołoży należytej staranności w utrzymaniu Systemu Mitrex, tak jak ostrożny i sumienny Klient oraz zgodnie z zaleceniami konserwacji zapobiegawczej wydawanymi od czasu do czasu przez Mitrex;
 12. Wszelkie awarie wynikające z zastosowania, które nie zostało wykonane ściśle zgodnie z instrukcjami Mitrex dotyczącymi aplikacji (instalacji i montażu) Produktów używanych w ramach Systemu Mitrex;
 13. Mitrex zastrzega sobie prawo do wymiany Produktu na odnowione lub inne produkty, które mogą mieć inne specyfikacje lub wymiary (lub oba) niż oryginalny Produkt, pod warunkiem, że maksymalna wydajność nie będzie mniejsza niż oryginalnego Produktu.
 14. Mitrex według własnego uznania zapewni opcję naprawienia szkody. Produkty Mitrex nie mogą być modyfikowane przed badaniem Mitrex.
 15. Uszkodzenia lub wady Produktu, które wynikają z czegokolwiek innego niż wada samego Produktu, w tym między innymi z powodu uszkodzenia Produktu za pomocą środków mechanicznych lub narażenia na działanie toksycznych lub szkodliwych substancji chemicznych;
 16. Wszelkie pogorszenie lub uszkodzenie Produktu spowodowane złośliwymi działaniami, aktami wandalizmu, uderzeniami, niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem; lub zaniedbania w czyszczeniu lub konserwacji;
 17. Wszelkie formy szkód spowodowanych przez bezpośrednie i pośrednie wpływy, o których ogólnie wiadomo, że wpływają na jakość Produktów i/lub Systemu Mitrex jako całości;
 18. Naturalne cechy Produktu NIE są objęte niniejszą gwarancją i NIE podlegają reklamacji jako wada;
 19. Awaria lub uszkodzenie Systemu Mitrex wynikające z niedochowania przez Klienta należytej staranności w utrzymaniu Systemu Mitrex;
 20. Wszelkie szkody spowodowane przez klęski żywiołowe lub działania boże, w tym m.in. błyskawice, wichury, huragany, tornado, burze, gradobicia, burze lodowe, trzęsienia ziemi, powódź, pożar, wybuch; wpływ ciał obcych, niezależnie od źródła; powstanie cywilne, wojna, zamieszki lub wandalizm; lub z jakiejkolwiek przyczyny, dla której standardowe polisy ubezpieczeniowe mogą zapewniać ochronę;
 21. Wszelkie uszkodzenia wynikające z narażenia na działanie chemikaliów, w tym między innymi narażenie na promieniowanie, smary, rozpuszczalniki, oleje lub inne chemikalia;
 22. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta, ptaki, szkodniki, szkodniki lub ich odpady (np. ptasie odchody/guano);

9. Mitrex zastrzega sobie prawo do zaprzestania produkcji lub modyfikacji któregokolwiek ze swoich Produktów bez powiadomienia Klienta i nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta w wyniku jakiejkolwiek modyfikacji lub W przypadku wystąpienia takiej modyfikacji lub zaprzestania, zobowiązanie Mitrex wynikające z niniejszych ograniczonych gwarancji będzie tylko dla produktu podobnego rodzaju i jakości. Mitrex nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy materiał zastępczy może różnić się kolorem w porównaniu do oryginalnego produktu, czy to w wyniku zmian produktu, normalnych warunków atmosferycznych lub w inny sposób.

POLITYKA ZWROTÓW

10. Klient musi sprawdzić wszystkie elementy systemu Mitrex dostarczone przez Mitrex natychmiast po ich otrzymaniu. Wady zgłoszone podczas takiej kontroli mogą być zgłaszane tylko przed instalacją systemu Mitrex; po tym okresie Mitrex nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady jakiegokolwiek Produktu. Wszelkie wady ukryte muszą być zgłaszane natychmiast po ich wykryciu, prawo do reklamacji takich wad ukrytych wygasa w każdym przypadku z końcem Okresu Gwarancji Produktu. Mitrex musi mieć rozsądną możliwość sprawdzenia dowolnego elementu systemu Mitrex przed wnioskowaną zmianą lub

11. W przypadku nałożenia folii ochronnej na powierzchnię jakichkolwiek Produktów przed dostawą, Klient zobowiązany jest do usunięcia wszystkich folii w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania Produktów. Jeśli Klient nie usunie folii w tym czasie, Mitrex NIE ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia/wady spowodowane przez taką ochronę

PROCES WERYFIKACJI ROSZCZEŃ I ROZWIĄZYWANIA PROCESU MITREX

12. Aby złożyć reklamację w ramach Ograniczonych Gwarancji, Właściciel powinien poprosić pierwotnego instalatora systemu o przesłanie formularza autoryzacji zwrotu towaru (w imieniu Właściciela) do Mitrex (zgodnie z zaleceniami na stronie mitrex.com) w ciągu jednego miesiąca od daty wada została wykryta, a w każdym razie przed końcem okresu gwarancyjnego określonego w odniesieniu do obowiązującej Ograniczonej Gwarancji.

W zapytaniu o reklamację RMA należy zidentyfikować wadliwy Produkt(y) (według numeru części) oraz podstawę roszczenia, a także dowody, że Produkty pozostają zainstalowane w pierwotnym miejscu instalacji. Po otrzymaniu zapytania o reklamację RMA, Mitrex może, według własnego uznania, podjąć dalsze kroki w celu oceny roszczenia gwarancyjnego, w tym

(i) zażądanie od Właściciela dalszych szczegółów dotyczących roszczenia.
(ii) wymaganie od Właściciela rzekomo wadliwych Produktów do Mitrex w celu kontroli i/lub testowania, w którym to przypadku Właściciel będzie odpowiedzialny za koszty pakowania, załadunku i wysyłki Produktów do Mitrex zgodnie z instrukcjami Mitrex.
iii) zażądanie informacji od instalatora i bezpośredni kontakt z firmą instalacyjną w celu uzyskania dodatkowych informacji.
(iii) wykonywanie dowolnej kombinacji (i), (ii) i/lub (iii),

Jeśli Mitrex zweryfikuje, w swoim uzasadnionym osądzie, że Produkt nie jest zgodny z Ograniczonymi Gwarancjami określonymi powyżej, wówczas Mitrex zapewni jedno ze środków zaradczych określonych powyżej.

Jeśli Mitrex ustali, w swoim uzasadnionym osądzie, że Produkty nie są wadliwe (lub jeśli Właściciel odmówi współpracy z Mitrexem, gdy Mitrex ocenia roszczenie), Mitrex może wystawić Właścicielowi fakturę za udowodnione koszty wszelkich testów, które Mitrex podjął w celu oceny gwarancji roszczenie, a Właściciel zapłaci taką fakturę w ciągu 15 dni od otrzymania.

Jeśli Właściciel wysłał rzekomo wadliwe Produkty do Mitrex w ramach procesu oceny roszczeń, Mitrex zwróci takie Produkty Właścicielowi na wyłączny koszt Właściciela.

Właściciel upoważnia pierwotnego instalatora systemu („Firma Instalacyjna”) do składania i dochodzenia roszczeń z tytułu Ograniczonych Gwarancji w imieniu Właściciela. Właściciel zgadza się, że w przypadku otrzymania przez Mitrex roszczenia gwarancyjnego od instalatora w imieniu Właściciela, Mitrex może traktować tego instalatora jako upoważnionego przedstawiciela i agenta Właściciela („Autoryzowany Przedstawiciel”) we wszystkich sprawach dotyczących roszczenia gwarancyjnego, chyba że i dopóki nie zostanie to inaczej poinformowane na piśmie przez Właściciela.

Nie ograniczając powyższego, Mitrex może polegać na informacjach i instrukcjach otrzymanych od Autoryzowanego Przedstawiciela („Firma Instalacyjna”) w odniesieniu do takich roszczeń i może wydać środki zaradcze (w stosownych przypadkach) Autoryzowanemu Przedstawicielowi („Spółka Instalacyjna”) w imieniu Właściciela.

OBOWIĄZKI KLIENTA

13. Jeżeli Klient chce złożyć reklamację na podstawie niniejszej Umowy, Klient powinien powiadomić Mitrex pisemnie listem poleconym w terminie 30 dni po wykryciu potencjalnie gwarantowanej wady. Niezgłoszenie wad potencjalnie objętych gwarancją w ciągu 30 dni ich odkrycia, spowoduje unieważnienie niniejszej Ograniczonej Gwarancji.

CESJA GWARANCYJNA

14. Niniejsza Ograniczona Gwarancja może zostać przeniesiona na stronę przejmującą tytuł prawny do Produktów, pod warunkiem, że Produkty pozostaną zainstalowane w ich pierwotnym miejscu instalacji

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

15. W przypadku jakiegokolwiek sporu związanego z roszczeniami gwarancyjnymi, taki spór zostanie odesłany i ostatecznie rozwiązany zgodnie z obowiązującymi klauzulami prawa i procedurami rozstrzygania sporów w ramach umowy kupna między Klientem a Mitrex.

ROZDZIELNOŚĆ

16. Jeżeli część, postanowienie lub sekcja niniejszej Ograniczonej Gwarancji na Produkt i Ograniczonej Gwarancji na Wydajność lub ich zastosowanie do jakiejkolwiek osoby lub okoliczności zostanie uznane za nieważne, nieważne lub niewykonalne, takie wstrzymanie nie będzie miało wpływu na niniejszą Ograniczoną gwarancję na produkt i Ograniczoną gwarancję na działanie i wszystkie inne części, postanowienia, klauzule lub aplikacje pozostaną, a w tym celu takie inne części, postanowienia, klauzule lub aplikacje niniejszej Ograniczonej Gwarancji na Produkt i Ograniczonej Gwarancji na Wydajność będą traktowane jako

ZASTRZEŻENIA

17. Ograniczone gwarancje określone w niniejszym dokumencie zastępują i wykluczają wszelkie inne wyraźne lub dorozumiane gwarancje, w tym między innymi gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu lub zastosowania oraz wszelkie inne zobowiązania ze strony Mitrex, chyba że takie inne gwarancje i zobowiązania są uzgadniane na piśmie przez Mitrex. Niektóre jurysdykcje ograniczają lub nie zezwalają na zrzeczenia się gwarancji, więc to postanowienie może nie mieć zastosowania do klienta w takich jurysdykcjach.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, MITREX NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY LUB USZKODZENIA OSÓB LUB MIENIA LUB INNE STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z JAKICHKOLWIEK PRZYCZYN JEGO PRODUKTY LUB ICH ZASTOSOWANIE. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU MITREX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KLIENTA ANI WOBEC INNYCH ROSZCZEŃ ZA POŚREDNICTWEM LUB POD KLIENTEM ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ UŻYTKOWANIA LUB UTRATĘ UŻYTKOWANIA SPRZĘTU LUB PRZYPADKOWE , SZKODY WTÓRNE LUB SPECJALNE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU POWSTAJĄCE ZWIĄZANE Z PRODUKTAMI, NAWET JEŚLI MITREX ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI

2. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MITREX W PRZYPADKU UDZIELENIA GWARANCJI NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ CENY ZAKUPU ZAPŁACONEJ MITREX PRZEZ KLIENTA ZA PRODUKT

3. KLIENT PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE POWYŻSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI SĄ NIEZBĘDNYM ELEMENTEM UMOWY POMIĘDZY STRONAMI I ŻE W BRAKU TAKICH OGRANICZEŃ CENA ZAKUPU PRODUKTÓW BĘDZIE ISTOTNA W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH OGRANICZENIA LUB PRAWA NINIEJSZY PRZEPIS MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO KLIENTA W TAKICH JURYSDYKCJACH. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA WYŁĄCZENIA SZKÓD, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO KLIENTA W TAKICH JURYSDYKCJACH.

4. KLIENT MOŻE PRZYSŁUGIWAĆ OKREŚLONE PRAWA POZA NINIEJSZĄ GWARANCJĄ, A UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ MIEĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA W ZALEŻNOŚCI OD PROWINCJI LUB KRAJU. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA NIE WPŁYWA NA ŻADNE DODATKOWE PRAWA, KTÓRE PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI NA PODSTAWIE PRAWA W TWOJEJ JURYSDYKCJI DOTYCZĄCEJ SPRZEDAŻY TOWARÓW KONSUMPCYJNYCH.

NOTATKA

For Products covered by Mitrex’s limited warranty, please refer to our product lists published on our website at: http://mitrex.com as such list is updated from time to time.

Instalacja i obsługa produktów Mitrex wymaga umiejętności zawodowych i powinna być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów. Przed użyciem Produktów przeczytaj instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i instalacji.

Mitrex zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień, klauzul lub zastosowań niniejszej Ograniczonej Gwarancji od czasu do czasu bez powiadomienia; jednak takie zmiany nie byłyby retrospektywne.

Ta strona określa warunki ograniczonej gwarancji Mitrex Inc. mającej zastosowanie do komercyjnych/przemysłowych paneli słonecznych („Produkt(y)”) sprzedawanych przez Mitrex Inc. („Mitrex”) i instalowanych przez licencjonowanego wykonawcę w ramach lokalnego i prawami prowincji i obejmują tylko pierwotnego nabywcę i kolejnych właścicieli lokalizacji, w której Produkt został pierwotnie zainstalowany („Klient”).

DWUDZIESTO PIĘCIOWA (25) LAT OGRANICZONEJ GWARANCJI NA PRODUKT

1. Mitrex niniejszym gwarantuje Klientowi, że z zastrzeżeniem warunków, ograniczeń i wyłączeń określonych w niniejszym dokumencie, jego Produkty (zgodnie z definicją poniżej) będą wolne od istotnych wad produkcyjnych i wykonawczych przez okres 25 lat („ Okres gwarancji na produkt”).

2. Datą wejścia w życie Ograniczonej Gwarancji Produktu jest data instalacji lub 90 dni po dostarczeniu przez Mitrex do Klienta, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza („Data wejścia w życie Gwarancji Produktu”). Niniejsza gwarancja obowiązuje w konsekwencji przez okres 25 lat od Daty wejścia w życie gwarancji na produkt.

3. W przypadku stwierdzenia przez Mitrex, że jakikolwiek Produkt ma wadę produkcyjną, która zmniejsza funkcjonalność Systemu Mitrex (zgodnie z definicją poniżej) w Okresie Obowiązywania Gwarancji Produktu, Mitrex, według własnego uznania, naprawi lub wymieni wadliwe Produktu, bez kosztów dla Klienta, tylko w zakresie niezbędnym do przywrócenia Systemu Mitrex do stanu sprawności. Naprawione lub wymienione Produkty będą podlegać niniejszej Ograniczonej Gwarancji Produktu wyłącznie przez pozostały okres Gwarancji Produktu. Niniejsza ograniczona gwarancja na produkt jest dostępna tylko wtedy, gdy produkty zostały zainstalowane i zmontowane w sposób dobry i fachowy zgodnie z warunkami wspomnianej gwarancji określonymi w niniejszym dokumencie i pod warunkiem, że wada nie jest wynikiem innej wykluczonej przyczyny, jak określono poniżej (warunki i wykluczenia).

Dwudziestopięcioletnia (25) OGRANICZONA GWARANCJA WYDAJNOŚCI

4. Datą wejścia w życie Ograniczonej Gwarancji Wydajności podanej w niniejszym dokumencie będzie data instalacji lub 90 dni po dostarczeniu przez Mitrex do Klienta, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza („Data wejścia w życie Gwarancji Wydajności”). Niniejsza gwarancja obowiązuje w konsekwencji przez okres 25 lat od daty wejścia w życie gwarancji wydajności.

5. Mitrex gwarantuje, że przez okres dwudziestu pięciu lat Produkty (zdefiniowane poniżej) utrzymają poziom wydajności określony poniżej („Okres gwarancji wydajności”):

 • W pierwszym roku Mitrex gwarantuje, że rzeczywista moc wyjściowa Produktów będzie nie mniejsza niż 97% oznaczonej mocy wyjściowej.
 • Z rok 2 do roku 25, rzeczywisty roczny spadek mocy nie będzie większy niż 0.7%; do końca 25. roku rzeczywista moc wyjściowa będzie nie mniej niż 80% oznaczonej mocy wyjściowej.
 • Rzeczywistą moc wyjściową Produktów należy określić do weryfikacji wyłącznie przy użyciu standardowych warunków testowych. Rzeczywisty pomiar mocy wyjściowej powinien być wykonany przez zakład Mitrex lub przez uznany przez Mitrex niezależny instytut badawczy. Niepewność sprzętu testującego będzie stosowana do wszystkich pomiarów rzeczywistej mocy wyjściowej.

DEFINICJE

6. W niniejszej Ograniczonej Gwarancji Produktu i Ograniczonej Gwarancji na Wydajność znajduje się wiele terminów, które mają określone znaczenie. Dla Twojej wygody niektóre z warunków wymieniono poniżej:

 • „Budynek” oznacza komercyjną/przemysłową strukturę, na której zostanie lub został zainstalowany system Mitrex.
 • „Klient” oznacza każdą osobę, firmę lub inny podmiot prawny, który kupuje Produkty od Mitrex w celu zainstalowania/konfigurowania Systemu Mitrex w swoim Budynku.
 • „System Mitrex” wszystkie produkty, nie będące produktami, kupowane wspólnie przez Klienta w celu zainstalowania paneli słonecznych Mitrex w jego Budynku w celu spełnienia wymagań dotyczących dostaw energii w Budynku.
 • „Produkt” lub „Produkty”: oznacza produkty komercyjne/przemysłowe wytwarzane i/lub dostarczane przez Mitrex i wykorzystywane w ramach zapotrzebowania Klienta na energię. Dla celów Ograniczonej Gwarancji Produktu i Ograniczonej Gwarancji Wydajności, terminy „Produkt” lub „Produkty” mają zastosowanie tylko do komercyjnych/przemysłowych paneli słonecznych Mitrex i innych komponentów produkowanych przez Mitrex, w celu zintegrowania i obsługi Systemu Mitrex w Budynku Klienta .
 • „Nie-Produkt” oznacza produkty, które zostały wyprodukowane przez zewnętrznych producentów i dostarczone przez Mitrex wraz z jej Produktami w celu zintegrowania Systemu Mitrex z Budynkiem Klienta w celu zaspokojenia wymagań Klienta w zakresie dostaw energii.
 • „Zakup” lub „Zakup” oznacza zakup Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją.
 • „Wykonawca” oznacza osobę, firmę lub inny podmiot prawny, z którym Klient zlecił zainstalowanie systemu Mitrex na budynku i który spełnił wymagania rejestracyjne Mitrex i jest należycie zarejestrowany w Mitrex w momencie instalacji systemu Mitrex. Pomimo takiej rejestracji, Mitrex nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje wykonania Wykonawcy w odniesieniu do instalacji jakiegokolwiek elementu Systemu Mitrex. 

WARUNKI I WYKLUCZENIA

7. Firma Mitrex nie będzie miała żadnych zobowiązań wynikających z niniejszej ograniczonej gwarancji do czasu, gdy firma Mitrex zostanie w pełni zapłacona za wszystkie dostawy i materiały. Jeżeli firma Mitrex nie została zapłacona w całości za wszystkie dostawy i materiały w ciągu 30 dni od dostarczenia wszystkich elementów systemu Mitrex, ograniczone gwarancje zawarte w niniejszym dokumencie zostaną unieważnione, a Mitrex nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec żadnego podmiotu na mocy niniejszej umowy.

8. Ochrona w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji jest wyłączona lub zakończona, w zależności od przypadku:

 • Jeśli system Mitrex nie został zainstalowany w sposób dobry i fachowy zgodnie z opublikowanymi specyfikacjami Mitrex w momencie instalacji, wszystkimi innymi pisemnymi instrukcjami dostarczonymi przez Mitrex i wszystkimi obowiązującymi przepisami budowlanymi; lub
 • Jeśli Produkty były przedmiotem zaniedbań w transporcie, obsłudze, przechowywaniu lub użytkowaniu;
 • Jeśli Produkty zostały naprawione lub w jakikolwiek sposób zmienione lub zmodyfikowane bez pisemnej zgody Mitrex;
 • Jeśli Produkty zostały poddane wyjątkowej ekspozycji na sól lub chemikalia;
 • Jeśli Produkty lub jakikolwiek inny element systemu Mitrex zostały przeniesione z pierwotnego miejsca instalacji.
 • Ograniczone gwarancje nie mają zastosowania do pogorszenia wyglądu Produktów (w tym między innymi do zadrapań, plam, rdzy lub pleśni) ani do jakichkolwiek innych zmian wyglądu Produktów wynikających z normalnego zużycia w czasie Materiały produktu. Ponadto nie można zgłaszać roszczeń gwarancyjnych, jeśli etykieta Produktu, typ lub numer seryjny odpowiednich Produktów zostały zmienione, usunięte lub stały się nieczytelne.
 • Jeżeli System Mitrex zawiera jakikolwiek produkt, który nie został wyprodukowany przez Mitrex lub zakupiony od Mitrex, bez uprzedniej pisemnej zgody Mitrex; lub
 • Jeżeli Klient nie będzie utrzymywać Systemu Mitrex i nie dołoży należytej staranności w utrzymaniu Systemu Mitrex, tak jak ostrożny i sumienny Klient oraz zgodnie z zaleceniami konserwacji zapobiegawczej wydawanymi od czasu do czasu przez Mitrex;
 • Wszelkie awarie wynikające z zastosowania, które nie zostało wykonane ściśle zgodnie z instrukcjami Mitrex dotyczącymi aplikacji (instalacji i montażu) Produktów używanych w ramach Systemu Mitrex;
 • Uszkodzenia lub wady Produktu, które wynikają z czegokolwiek innego niż wada samego Produktu, w tym między innymi z powodu uszkodzenia Produktu za pomocą środków mechanicznych lub narażenia na działanie toksycznych lub szkodliwych substancji chemicznych;
 • Wszelkie pogorszenie lub uszkodzenie Produktu spowodowane złośliwymi działaniami, aktami wandalizmu, uderzeniami, niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem; lub zaniedbania w czyszczeniu lub konserwacji;
 • Wszelkie formy szkód spowodowanych przez bezpośrednie i pośrednie wpływy, o których ogólnie wiadomo, że wpływają na jakość Produktów i/lub Systemu Mitrex jako całości;
 • Naturalne cechy Produktu NIE są objęte niniejszą gwarancją i NIE mogą być reklamowane jako wada;
 • Awaria lub uszkodzenie Systemu Mitrex wynikające z niedochowania przez Klienta należytej staranności w utrzymaniu Systemu Mitrex;
 • Wszelkie szkody spowodowane przez klęski żywiołowe lub działania siły wyższej, w tym m.in. błyskawice, wichury, huragany, tornado, burze, gradobicia, burze lodowe, trzęsienia ziemi, powódź, pożar, wybuch; wpływ ciał obcych, niezależnie od źródła; powstanie cywilne, wojna, zamieszki lub wandalizm; lub z jakiejkolwiek przyczyny, dla której standardowe polisy ubezpieczeniowe mogą zapewniać ochronę;
 • Wszelkie uszkodzenia wynikające z narażenia na działanie chemikaliów, w tym między innymi narażenie na promieniowanie, smary, rozpuszczalniki, oleje lub inne chemikalia;
 • Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta, ptaki, szkodniki, szkodniki lub ich odpady (np. ptasie odchody/guano);

9. Mitrex zastrzega sobie prawo do zaprzestania lub modyfikacji któregokolwiek ze swoich Produktów bez powiadomienia Klienta i nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta w wyniku jakiejkolwiek modyfikacji lub zaprzestania produkcji. Jeśli taka modyfikacja lub przerwanie nastąpi, zobowiązanie Mitrex wynikające z niniejszych ograniczonych gwarancji będzie dotyczyło wyłącznie produktów podobnego rodzaju i jakości. Mitrex nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy materiał zastępczy może różnić się kolorem w porównaniu do oryginalnego produktu, czy to w wyniku zmian produktu, normalnych warunków atmosferycznych lub w inny sposób.

POLITYKA ZWROTÓW

10. Klient musi sprawdzić wszystkie elementy systemu Mitrex dostarczone przez Mitrex natychmiast po ich otrzymaniu. Wady zgłoszone podczas takiej kontroli mogą być zgłaszane tylko przed instalacją systemu Mitrex; po tym okresie Mitrex nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady jakiegokolwiek Produktu. Wszelkie wady ukryte muszą być zgłaszane natychmiast po ich wykryciu, prawo do reklamacji takich wad ukrytych wygasa w każdym przypadku z końcem Okresu Gwarancji Produktu. Mitrex musi mieć rozsądną możliwość sprawdzenia dowolnego elementu systemu Mitrex przed jakąkolwiek żądaną zmianą lub naprawą.

11. W przypadku nałożenia folii ochronnej na powierzchnię jakichkolwiek Produktów przed dostawą, Klient zobowiązany jest do usunięcia wszystkich folii w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania Produktów. Jeśli Klient nie usunie folii w tym czasie, Mitrex NIE ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia/wady spowodowane przez takie folie ochronne.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

12. Jeżeli Klient chce złożyć reklamację na podstawie niniejszej Umowy, Klient powinien powiadomić Mitrex pisemnie listem poleconym w terminie 30 dni po wykryciu potencjalnie gwarantowanej wady. Niezgłoszenie wad potencjalnie objętych gwarancją w ciągu 30 dni ich odkrycia, spowoduje unieważnienie niniejszej Ograniczonej Gwarancji.

PROCES REKLAMACYJNY

13. Jeżeli Klient uważa, że ma uzasadnione roszczenie objęte ograniczonymi gwarancjami określonymi powyżej, powinien bez zbędnej zwłoki złożyć takie roszczenie na piśmie, podając informacje uzupełniające, w tym m.in. opis reklamowanej wady, numery seryjne, faktury zakupu i dowody, do Mitrex w odpowiednich okresach gwarancyjnych określonych powyżej na następujący adres lub na taki adres w przyszłości, jaki Mitrex może okresowo udostępniać:

Mitrex Inc.

41 Racine Road, Etobicoke, ON M9W 2Z4

E-mail: gwarancja@mitrex.com

CESJA GWARANCYJNA

14. Niniejsza Ograniczona Gwarancja może zostać przeniesiona na stronę przejmującą tytuł prawny do Produktów, pod warunkiem, że Produkty pozostaną zainstalowane w pierwotnym miejscu instalacji.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

15. W przypadku jakiegokolwiek sporu związanego z roszczeniami gwarancyjnymi, taki spór zostanie odesłany i ostatecznie rozwiązany zgodnie z obowiązującymi klauzulami prawa i procedurami rozstrzygania sporów w ramach umowy kupna między Klientem a Mitrex.

ROZDZIELNOŚĆ

16. Jeżeli część, postanowienie lub sekcja niniejszej Ograniczonej Gwarancji na Produkt i Ograniczonej Gwarancji Wydajności lub ich zastosowanie do jakiejkolwiek osoby lub okoliczności zostaną uznane za nieważne, nieważne lub niewykonalne, takie wstrzymanie nie będzie miało wpływu na niniejszą Ograniczoną gwarancję na produkt i Ograniczoną gwarancję na działanie oraz na wszystkie pozostałe części, postanowienia, klauzule lub aplikacje pozostaną, iw tym celu takie inne części, postanowienia, klauzule lub zastosowania niniejszej Ograniczonej Gwarancji na Produkt i Ograniczonej Gwarancji na Wydajność będą traktowane jako rozdzielne.

ZASTRZEŻENIA

17. Ograniczone gwarancje określone w niniejszym dokumencie zastępują i wykluczają wszelkie inne wyraźne lub dorozumiane gwarancje, w tym między innymi gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu lub zastosowania oraz wszelkie inne zobowiązania ze strony Mitrex, chyba że takie inne gwarancje i zobowiązania są uzgadniane na piśmie przez Mitrex. Niektóre jurysdykcje ograniczają lub nie zezwalają na zrzeczenia się gwarancji, więc to postanowienie może nie mieć zastosowania do klienta w takich jurysdykcjach.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

18. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, MITREX NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY LUB USZKODZENIA OSÓB LUB MIENIA LUB INNE STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z JAKICHKOLWIEK PRZYCZYN JEGO PRODUKTY LUB ICH ZASTOSOWANIE. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU MITREX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KLIENTA ANI WOBEC JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH ROSZCZENIA ZA POŚREDNICTWEM LUB W RAMACH KLIENTA ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ UŻYTKOWANIA LUB UTRATĘ UŻYTKOWANIA SPRZĘTU LUB PRZYPADKOWE SZKODY WTÓRNE LUB SPECJALNE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU POWSTAJĄCE, ZWIĄZANE Z PRODUKTAMI, NAWET JEŚLI MITREX ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

19. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MITREX W PRZYPADKU ROSZCZENIA GWARANCYJNEGO NIE PRZEKROCZY CENA ZAKUPU ZAPŁACONEJ MITREX PRZEZ KLIENTA ZA PRODUKT.

20. KLIENT PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE POWYŻSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI SĄ ISTOTNYM ELEMENTEM UMOWY POMIĘDZY STRONAMI I ŻE W BRAKU TAKICH OGRANICZEŃ CENA ZAKUPU PRODUKTÓW BĘDZIE ISTOTNIE RÓŻNICA. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE OGRANICZAJĄ LUB NIE POZWALAJĄ NA ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, WIĘC NINIEJSZE POSTANOWIENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO KLIENTA W TAKICH JURYSDYKCJACH. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA WYŁĄCZENIA SZKÓD, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO KLIENTA W TAKICH JURYSDYKCJACH.

21. KLIENT MOŻE MIEĆ OKREŚLONE PRAWA POZA NINIEJSZĄ GWARANCJĄ, A UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA W ZALEŻNOŚCI OD PROWINCJI LUB KRAJU. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA NIE WPŁYWA NA ŻADNE DODATKOWE PRAWA, KTÓRE PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI NA PODSTAWIE PRAWA W TWOJEJ JURYSDYKCJI DOTYCZĄCEJ SPRZEDAŻY TOWARÓW KONSUMPCYJNYCH.

NOTATKA

For Products covered by Mitrex’s limited warranty, please refer to our product lists published on our website at: http://mitrex.com as such list is updated from time to time.

Instalacja i obsługa produktów Mitrex wymaga umiejętności zawodowych i powinna być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów. Przed użyciem Produktów przeczytaj instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i instalacji.

Mitrex zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień, klauzul lub zastosowań niniejszej Ograniczonej Gwarancji od czasu do czasu bez powiadomienia; jednak takie zmiany nie byłyby retrospektywne.

Niniejszy dokument określa warunki ograniczonej gwarancji Mitrex Inc. mającej zastosowanie do komercyjnych/mieszkalnych paneli słonecznych („Produkt(y)”) sprzedawanych przez Mitrex Inc. („Mitrex”) i instalowanych przez licencjonowanego wykonawcę na mocy prawami lokalnymi i prowincjonalnymi i obejmują tylko pierwotnego nabywcę i kolejnych właścicieli lokalizacji, w której Produkt został pierwotnie zainstalowany („Klient”).

DWUDZIESTO PIĘCIOWA (25) LAT OGRANICZONEJ GWARANCJI NA PRODUKT

1. Mitrex niniejszym gwarantuje Klientowi, że z zastrzeżeniem warunków, ograniczeń i wyłączeń określonych w niniejszym dokumencie, jego Produkty (zdefiniowane poniżej) będą wolne od istotnych wad produkcyjnych i wykonawczych przez okres 25 lat ( “Okres gwarancji na produkt”).

2. Datą wejścia w życie Ograniczonej Gwarancji Produktu jest data instalacji lub 90 dni po dostarczeniu przez Mitrex do Klienta, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza („Data wejścia w życie gwarancji na produkt”). Niniejsza gwarancja obowiązuje w konsekwencji przez okres 25 lat od daty wejścia w życie gwarancji na produkt

3. W przypadku stwierdzenia przez Mitrex, że jakikolwiek Produkt ma wadę produkcyjną, która zmniejsza funkcjonalność Systemu Mitrex (zgodnie z definicją poniżej) w Okresie Obowiązywania Gwarancji Produktu, Mitrex, według własnego uznania, naprawi lub wymieni wadliwe Produktu, bez kosztów dla Klienta, tylko w zakresie niezbędnym do przywrócenia Systemu Mitrex do stanu sprawności. Naprawione lub wymienione Produkty będą podlegać niniejszej Ograniczonej Gwarancji Produktu wyłącznie przez pozostały okres Gwarancji Produktu. Niniejsza ograniczona gwarancja na produkt jest dostępna tylko wtedy, gdy produkty zostały zainstalowane i zmontowane w sposób dobry i fachowy zgodnie z warunkami wspomnianej gwarancji określonymi w niniejszym dokumencie i pod warunkiem, że wada nie jest wynikiem innej wykluczonej przyczyny, jak określono poniżej (warunki i wykluczenia).

Dwudziestopięcioletnia (25) OGRANICZONA GWARANCJA WYDAJNOŚCI

4. Datą wejścia w życie Ograniczonej Gwarancji Wydajności podanej w niniejszym dokumencie będzie data instalacji lub 90 dni po dostarczeniu przez Mitrex do Klienta, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza („Data wejścia w życie gwarancji wydajności”). Niniejsza gwarancja obowiązuje w konsekwencji przez okres 25 lat od daty wejścia w życie gwarancji wydajności

5. Mitrex gwarantuje, że przez okres dwudziestu pięciu lat Produkty (zgodnie z definicją poniżej) utrzymają poziom wydajności określony poniżej („Okres gwarancji wydajności”):

 • W pierwszym roku Mitrex gwarantuje, że rzeczywista moc wyjściowa Produktów będzie nie mniejsza niż 97% oznaczonej mocy wyjściowej.
 • Z rok 2 do roku 25rzeczywisty roczny spadek mocy nie będzie większy niż 0.7%; do końca 25. roku rzeczywista moc wyjściowa będzie nie mniej niż 80% oznaczonej mocy wyjściowej.
 • Rzeczywistą moc wyjściową Produktów należy określić do weryfikacji wyłącznie przy użyciu standardowych warunków testowych. Pomiar rzeczywistej mocy wyjściowej powinien być przeprowadzony przez zakład Mitrex lub przez uznaną przez Mitrex firmę zewnętrzną. Niepewność sprzętu testującego będzie stosowana do wszystkich pomiarów rzeczywistej mocy wyjściowej.

DEFINICJE

6. W niniejszej Ograniczonej Gwarancji Produktu i Ograniczonej Gwarancji na Wydajność znajduje się wiele warunków, które mają określone dla Twojej wygody niektóre z warunków wymienionych poniżej:

 1. „Budynek” oznacza budynek mieszkalny/komercyjny/przemysłowy, na którym będzie lub był system Mitrex
 2. „Wykonawca” lub „Firma instalacyjna” oznacza osobę, firmę lub inną osobę prawną, z którą Klient podpisał umowę na instalację systemu Mitrex na budynku i która spełniła wymagania rejestracyjne Mitrex i jest należycie zarejestrowana w Mitrex w momencie instalacji Mitrex Pomimo takiej rejestracji, Mitrex nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje wykonania Wykonawcy w odniesieniu do instalacji jakiegokolwiek elementu Systemu Mitrex.
 3. „Klient” oznacza każdą osobę, firmę lub inny podmiot prawny, który kupuje Produkty od Mitrex w celu zainstalowania/skonfigurowania Systemu Mitrex w swoim
 4. „System Mitrex” wszystkie produkty, nie będące produktami, kupowane wspólnie przez Klienta w celu zainstalowania paneli słonecznych Mitrex w jego Budynku w celu zaspokojenia dostaw energii do Budynku
 5. „Produkt” lub „Produkty”: oznacza produkty komercyjne/mieszkalne produkowane i/lub dostarczane przez firmę Mitrex i wykorzystywane jako część zaopatrzenia Klienta w energię. Produkty” mają zastosowanie wyłącznie do komercyjnych/przemysłowych paneli słonecznych Mitrex i innych komponentów produkowanych przez Mitrex, w celu integracji i obsługi Systemu Mitrex w Budynku Klienta.
 6. „Nie-Produkt” oznacza produkty, które zostały wyprodukowane przez zewnętrznych producentów i dostarczone przez Mitrex wraz z jej Produktami w celu zintegrowania Systemu Mitrex z Budynkiem Klienta w celu zaspokojenia wymagań Klienta w zakresie dostaw energii.
 7. „Zakup” lub „Zakup” oznacza zakup Produktów objętych niniejszą Ograniczoną

WARUNKI I WYKLUCZENIA

7. Firma Mitrex nie będzie miała żadnych zobowiązań wynikających z niniejszej ograniczonej gwarancji do czasu, gdy firma Mitrex zostanie w pełni zapłacona za wszystkie dostawy i materiały. Jeśli firma Mitrex nie została zapłacona w całości za wszystkie dostawy i materiały w ciągu 30 dni od dostarczenia wszystkich elementów systemu Mitrex, ograniczone gwarancje zawarte w niniejszym dokumencie zostaną unieważnione, a Mitrex nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec żadnego podmiotu

8. Ochrona w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji jest wyłączona lub zakończona, w zależności od przypadku:

 1. Ograniczone Gwarancje dotyczą wyłącznie Produktów Solarnych i nie obejmują innych systemów, robocizny ani komponentów, o ile nie określono inaczej.
 2. Jeśli system Mitrex nie został zainstalowany w sposób dobry i fachowy zgodnie z opublikowanymi specyfikacjami Mitrex w momencie instalacji, wszystkimi innymi pisemnymi instrukcjami dostarczonymi przez Mitrex i wszystkimi obowiązującymi przepisami budowlanymi; lub
 3. Jeśli Produkty były przedmiotem zaniedbań w transporcie, obsłudze, przechowywaniu lub użytkowaniu;
 4. Jeśli Produkty zostały naprawione lub w jakikolwiek sposób zmienione lub zmodyfikowane bez pisemnej zgody Mitrex;
 5. Jeśli Produkty zostały poddane wyjątkowej ekspozycji na sól lub chemikalia;
 6. Jeśli Produkty lub jakikolwiek inny element systemu Mitrex zostały przeniesione z pierwotnego miejsca instalacji.
 7. Ograniczone gwarancje nie mają zastosowania do pogorszenia wyglądu Produktów (w tym, bez ograniczeń, jakichkolwiek zadrapań, plam, rdzy lub pleśni) lub jakichkolwiek innych zmian wyglądu Produktów wynikających z normalnego zużycia w czasie Materiały produktu. Ponadto nie można zgłaszać roszczeń gwarancyjnych, jeśli etykieta Produktu, typ lub numer seryjny odpowiednich Produktów zostały zmienione, usunięte lub wykonane
 8. Ograniczone gwarancje nie obejmują kosztów transportu związanych ze zwrotem modułów lub ponowną wysyłką dowolnego naprawionego lub wymienionego modułu, ani kosztów związanych z instalacją, usunięciem lub ponowną instalacją modułów. Właściciel jest odpowiedzialny za wszystkie koszty.
 9. Okres gwarancji jest mierzony od Daty rozpoczęcia gwarancji dla oryginalnych Produktów i nie jest przedłużany ani wznawiany w przypadku naprawy lub wymiany wadliwych Produktów lub dostarczenia nowych Produktów.
 10. Jeżeli System Mitrex zawiera jakikolwiek produkt, który nie został wyprodukowany przez Mitrex lub zakupiony od Mitrex, bez uprzedniej pisemnej zgody Mitrex; lub
 11. Jeżeli Klient nie będzie utrzymywać Systemu Mitrex i nie dołoży należytej staranności w utrzymaniu Systemu Mitrex, tak jak ostrożny i sumienny Klient oraz zgodnie z zaleceniami konserwacji zapobiegawczej wydawanymi od czasu do czasu przez Mitrex;
 12. Wszelkie awarie wynikające z zastosowania, które nie zostało wykonane ściśle zgodnie z instrukcjami Mitrex dotyczącymi aplikacji (instalacji i montażu) Produktów używanych w ramach Systemu Mitrex;
 13. Mitrex zastrzega sobie prawo do wymiany Produktu na odnowione lub inne produkty, które mogą mieć inne specyfikacje lub wymiary (lub oba) niż oryginalny Produkt, pod warunkiem, że maksymalna wydajność nie będzie mniejsza niż oryginalnego Produktu.
 14. Mitrex według własnego uznania zapewni opcję naprawienia szkody. Produkty Mitrex nie mogą być modyfikowane przed badaniem Mitrex.
 15. Uszkodzenia lub wady Produktu, które wynikają z czegokolwiek innego niż wada samego Produktu, w tym między innymi z powodu uszkodzenia Produktu za pomocą środków mechanicznych lub narażenia na działanie toksycznych lub szkodliwych substancji chemicznych;
 16. Wszelkie pogorszenie lub uszkodzenie Produktu spowodowane złośliwymi działaniami, aktami wandalizmu, uderzeniami, niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem; lub zaniedbania w czyszczeniu lub konserwacji;
 17. Wszelkie formy szkód spowodowanych przez bezpośrednie i pośrednie wpływy, o których ogólnie wiadomo, że wpływają na jakość Produktów i/lub Systemu Mitrex jako całości;
 18. Naturalne cechy Produktu NIE są objęte niniejszą gwarancją i NIE podlegają reklamacji jako wada;
 19. Awaria lub uszkodzenie Systemu Mitrex wynikające z niedochowania przez Klienta należytej staranności w utrzymaniu Systemu Mitrex;
 20. Wszelkie szkody spowodowane przez klęski żywiołowe lub działania boże, w tym m.in. błyskawice, wichury, huragany, tornado, burze, gradobicia, burze lodowe, trzęsienia ziemi, powódź, pożar, wybuch; wpływ ciał obcych, niezależnie od źródła; powstanie cywilne, wojna, zamieszki lub wandalizm; lub z jakiejkolwiek przyczyny, dla której standardowe polisy ubezpieczeniowe mogą zapewniać ochronę;
 21. Wszelkie uszkodzenia wynikające z narażenia na działanie chemikaliów, w tym między innymi narażenie na promieniowanie, smary, rozpuszczalniki, oleje lub inne chemikalia;
 22. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta, ptaki, szkodniki, szkodniki lub ich odpady (np. ptasie odchody/guano);

9. Mitrex zastrzega sobie prawo do zaprzestania produkcji lub modyfikacji któregokolwiek ze swoich Produktów bez powiadomienia Klienta i nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta w wyniku jakiejkolwiek modyfikacji lub W przypadku wystąpienia takiej modyfikacji lub zaprzestania, zobowiązanie Mitrex wynikające z niniejszych ograniczonych gwarancji będzie tylko dla produktu podobnego rodzaju i jakości. Mitrex nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy materiał zastępczy może różnić się kolorem w porównaniu do oryginalnego produktu, czy to w wyniku zmian produktu, normalnych warunków atmosferycznych lub w inny sposób.

POLITYKA ZWROTÓW

10. Klient musi sprawdzić wszystkie elementy systemu Mitrex dostarczone przez Mitrex natychmiast po ich otrzymaniu. Wady zgłoszone podczas takiej kontroli mogą być zgłaszane tylko przed instalacją systemu Mitrex; po tym okresie Mitrex nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady jakiegokolwiek Produktu. Wszelkie wady ukryte muszą być zgłaszane natychmiast po ich wykryciu, prawo do reklamacji takich wad ukrytych wygasa w każdym przypadku z końcem Okresu Gwarancji Produktu. Mitrex musi mieć rozsądną możliwość sprawdzenia dowolnego elementu systemu Mitrex przed wnioskowaną zmianą lub

11. W przypadku nałożenia folii ochronnej na powierzchnię jakichkolwiek Produktów przed dostawą, Klient zobowiązany jest do usunięcia wszystkich folii w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania Produktów. Jeśli Klient nie usunie folii w tym czasie, Mitrex NIE ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia/wady spowodowane przez taką ochronę

PROCES WERYFIKACJI ROSZCZEŃ I ROZWIĄZYWANIA PROCESU MITREX

12. Aby złożyć reklamację w ramach Ograniczonych Gwarancji, Właściciel powinien poprosić pierwotnego instalatora systemu o przesłanie formularza autoryzacji zwrotu towaru (w imieniu Właściciela) do Mitrex (zgodnie z zaleceniami na stronie mitrex.com) w ciągu jednego miesiąca od daty wada została wykryta, a w każdym razie przed końcem okresu gwarancyjnego określonego w odniesieniu do obowiązującej Ograniczonej Gwarancji.

W zapytaniu o reklamację RMA należy zidentyfikować wadliwy Produkt(y) (według numeru części) oraz podstawę roszczenia, a także dowody, że Produkty pozostają zainstalowane w pierwotnym miejscu instalacji. Po otrzymaniu zapytania o reklamację RMA, Mitrex może, według własnego uznania, podjąć dalsze kroki w celu oceny roszczenia gwarancyjnego, w tym

(i) zażądanie od Właściciela dalszych szczegółów dotyczących roszczenia.

(ii) wymaganie od Właściciela rzekomo wadliwych Produktów do Mitrex w celu kontroli i/lub testowania, w którym to przypadku Właściciel będzie odpowiedzialny za koszty pakowania, załadunku i wysyłki Produktów do Mitrex zgodnie z instrukcjami Mitrex.

iii) zażądanie informacji od instalatora i bezpośredni kontakt z firmą instalacyjną w celu uzyskania dodatkowych informacji.

(iii) wykonywanie dowolnej kombinacji (i), (ii) i/lub (iii),

Jeśli Mitrex zweryfikuje, w swoim uzasadnionym osądzie, że Produkt nie jest zgodny z Ograniczonymi Gwarancjami określonymi powyżej, wówczas Mitrex zapewni jedno ze środków zaradczych określonych powyżej.

Jeśli Mitrex ustali, w swoim uzasadnionym osądzie, że Produkty nie są wadliwe (lub jeśli Właściciel odmówi współpracy z Mitrexem, gdy Mitrex ocenia roszczenie), Mitrex może wystawić Właścicielowi fakturę za udowodnione koszty wszelkich testów, które Mitrex podjął w celu oceny gwarancji roszczenie, a Właściciel zapłaci taką fakturę w ciągu 15 dni od otrzymania.

Jeśli Właściciel wysłał rzekomo wadliwe Produkty do Mitrex w ramach procesu oceny roszczeń, Mitrex zwróci takie Produkty Właścicielowi na wyłączny koszt Właściciela.

Właściciel upoważnia pierwotnego instalatora systemu („Firma Instalacyjna”) do składania i dochodzenia roszczeń z tytułu Ograniczonych Gwarancji w imieniu Właściciela. Właściciel zgadza się, że w przypadku otrzymania przez Mitrex roszczenia gwarancyjnego od instalatora w imieniu Właściciela, Mitrex może traktować tego instalatora jako upoważnionego przedstawiciela i agenta Właściciela („Autoryzowany Przedstawiciel”) we wszystkich sprawach dotyczących roszczenia gwarancyjnego, chyba że i dopóki nie zostanie to inaczej poinformowane na piśmie przez Właściciela.

Nie ograniczając powyższego, Mitrex może polegać na informacjach i instrukcjach otrzymanych od Autoryzowanego Przedstawiciela („Firma Instalacyjna”) w odniesieniu do takich roszczeń i może wydać środki zaradcze (w stosownych przypadkach) Autoryzowanemu Przedstawicielowi („Spółka Instalacyjna”) w imieniu Właściciela.

OBOWIĄZKI KLIENTA

13. Jeżeli Klient chce złożyć reklamację na podstawie niniejszej Umowy, Klient powinien powiadomić Mitrex pisemnie listem poleconym w terminie 30 dni po wykryciu potencjalnie gwarantowanej wady. Niezgłoszenie wad potencjalnie objętych gwarancją w ciągu 30 dni ich odkrycia, spowoduje unieważnienie niniejszej Ograniczonej Gwarancji.

CESJA GWARANCYJNA

14. Niniejsza Ograniczona Gwarancja może zostać przeniesiona na stronę przejmującą tytuł prawny do Produktów, pod warunkiem, że Produkty pozostaną zainstalowane w pierwotnym miejscu instalacji.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

15. W przypadku jakiegokolwiek sporu związanego z roszczeniami gwarancyjnymi, taki spór zostanie odesłany i ostatecznie rozwiązany zgodnie z obowiązującymi klauzulami prawa i procedurami rozstrzygania sporów w ramach umowy kupna między Klientem a Mitrex.

ROZDZIELNOŚĆ

16. Jeżeli część, postanowienie lub sekcja niniejszej Ograniczonej Gwarancji na Produkt i Ograniczonej Gwarancji Wydajności lub ich zastosowanie do jakiejkolwiek osoby lub okoliczności zostaną uznane za nieważne, nieważne lub niewykonalne, takie wstrzymanie nie będzie miało wpływu na niniejszą Ograniczoną gwarancję na produkt i Ograniczoną gwarancję na działanie oraz na wszystkie pozostałe części, postanowienia, klauzule lub aplikacje pozostaną, a w tym celu takie inne części, postanowienia, klauzule lub zastosowania niniejszej Ograniczonej Gwarancji na Produkt i Ograniczonej Gwarancji na Wydajność będą traktowane jako

ZASTRZEŻENIA

17. Ograniczone gwarancje określone w niniejszym dokumencie zastępują i wykluczają wszelkie inne wyraźne lub dorozumiane gwarancje, w tym między innymi gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu lub zastosowania oraz wszelkie inne zobowiązania ze strony Mitrex, chyba że takie inne gwarancje i zobowiązania są uzgadniane na piśmie przez Mitrex. Niektóre jurysdykcje ograniczają lub nie zezwalają na zrzeczenia się gwarancji, więc to postanowienie może nie mieć zastosowania do klienta w takich jurysdykcjach.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, MITREX NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY LUB USZKODZENIA OSÓB LUB MIENIA LUB INNE STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z JAKICHKOLWIEK PRZYCZYN JEGO PRODUKTY LUB ICH ZASTOSOWANIE. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU MITREX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KLIENTA ANI WOBEC INNYCH ROSZCZEŃ ZA POŚREDNICTWEM LUB POD KLIENTEM ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ UŻYTKOWANIA LUB UTRATĘ UŻYTKOWANIA SPRZĘTU LUB PRZYPADKOWE , SZKODY WTÓRNE LUB SPECJALNE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU POWSTAJĄCE ZWIĄZANE Z PRODUKTAMI, NAWET JEŚLI MITREX ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI

2. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MITREX W PRZYPADKU UDZIELENIA GWARANCJI NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ CENY ZAKUPU ZAPŁACONEJ MITREX PRZEZ KLIENTA ZA PRODUKT

3. KLIENT PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE POWYŻSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI SĄ NIEZBĘDNYM ELEMENTEM UMOWY POMIĘDZY STRONAMI I ŻE W BRAKU TAKICH OGRANICZEŃ CENA ZAKUPU PRODUKTÓW BĘDZIE ISTOTNA W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH OGRANICZENIA LUB PRAWA NINIEJSZY PRZEPIS MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO KLIENTA W TAKICH JURYSDYKCJACH. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA WYŁĄCZENIA SZKÓD, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO KLIENTA W TAKICH JURYSDYKCJACH.

4. KLIENT MOŻE PRZYSŁUGIWAĆ OKREŚLONE PRAWA POZA NINIEJSZĄ GWARANCJĄ, A UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ MIEĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA W ZALEŻNOŚCI OD PROWINCJI LUB KRAJU. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA NIE WPŁYWA NA ŻADNE DODATKOWE PRAWA, KTÓRE PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI NA PODSTAWIE PRAWA W TWOJEJ JURYSDYKCJI DOTYCZĄCEJ SPRZEDAŻY TOWARÓW KONSUMPCYJNYCH.

NOTATKA

For Products covered by Mitrex’s limited warranty, please refer to our product lists published on our website at: http://mitrex.com as such list is updated from time to time.

Instalacja i obsługa produktów Mitrex wymaga umiejętności zawodowych i powinna być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów. Przed użyciem Produktów przeczytaj instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i instalacji.

Mitrex zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień, klauzul lub zastosowań niniejszej Ograniczonej Gwarancji od czasu do czasu bez powiadomienia; jednak takie zmiany nie byłyby retrospektywne.

Niniejszy dokument określa warunki ograniczonej gwarancji Mitrex Inc. mającej zastosowanie do komercyjnych/przemysłowych okładzin słonecznych („Produkt(s)”) sprzedawane przez Mitrex Inc. („Mitrex”) i jest instalowany przez licencjonowanego wykonawcę zgodnie z prawem lokalnym i prowincjonalnym i obejmuje wyłącznie pierwotnego nabywcę i kolejnych właścicieli lokalizacji, w której Produkt został pierwotnie zainstalowany („Klient”).

DWUDZIESTO PIĘCIOWA (25) LAT OGRANICZONEJ GWARANCJI NA PRODUKT
1. Mitrex niniejszym gwarantuje Klientowi, że z zastrzeżeniem warunków, ograniczeń i wyłączeń określonych w niniejszym dokumencie, jego Produkty (zgodnie z definicją poniżej) będą wolne od istotnych wad produkcyjnych i wykonawczych przez okres 25 lat („Okres gwarancji na produkt”).

2. Datą wejścia w życie Ograniczonej Gwarancji Produktu jest data instalacji lub 90 dni po dostarczeniu przez Mitrex do Klienta, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza („Data wejścia w życie Gwarancji Produktu”). Niniejsza gwarancja obowiązuje w konsekwencji przez okres 25 lat od Daty wejścia w życie gwarancji na produkt.

3. W przypadku stwierdzenia przez Mitrex, że jakikolwiek Produkt ma wadę produkcyjną, która zmniejsza funkcjonalność Systemu Mitrex (zgodnie z definicją poniżej) w Okresie Obowiązywania Gwarancji Produktu, Mitrex, według własnego uznania, naprawi lub wymieni wadliwe Produktu, bez kosztów dla Klienta, tylko w zakresie niezbędnym do przywrócenia Systemu Mitrex do stanu sprawności. Naprawione lub wymienione Produkty będą podlegać niniejszej Ograniczonej Gwarancji Produktu wyłącznie przez pozostały okres Gwarancji Produktu. Niniejsza ograniczona gwarancja na produkt jest dostępna tylko wtedy, gdy produkty zostały zainstalowane i zmontowane w sposób dobry i fachowy zgodnie z warunkami wspomnianej gwarancji określonymi w niniejszym dokumencie i pod warunkiem, że wada nie jest wynikiem innej wykluczonej przyczyny, jak określono poniżej (warunki i wykluczenia).

Dwudziestopięcioletnia (25) OGRANICZONA GWARANCJA WYDAJNOŚCI

4. Datą wejścia w życie Ograniczonej Gwarancji Wydajności podanej w niniejszym dokumencie będzie data instalacji lub 90 dni po dostarczeniu przez Mitrex do Klienta, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza („Data wejścia w życie gwarancji wydajności”). Niniejsza gwarancja obowiązuje w konsekwencji przez okres 25 lat od daty wejścia w życie gwarancji wydajności.

5. Mitrex gwarantuje, że przez okres dwudziestu pięciu lat Produkty (zgodnie z definicją poniżej) utrzymają poziom wydajności określony poniżej („Okres gwarancji wydajności”):

 • W pierwszym roku Mitrex gwarantuje, że rzeczywista moc wyjściowa Produktów będzie nie mniejsza niż 97% oznaczonej mocy wyjściowej.
 • Od roku 2 do roku 25rzeczywisty roczny spadek mocy nie będzie większy niż 0.7%; do końca 25. roku rzeczywista moc wyjściowa będzie nie mniej niż 80% oznaczonej mocy wyjściowej.
 • Rzeczywistą moc wyjściową Produktów należy określić do weryfikacji wyłącznie przy użyciu standardowych warunków testowych. Rzeczywisty pomiar mocy wyjściowej powinien być wykonany przez zakład Mitrex lub przez uznany przez Mitrex niezależny instytut badawczy. Niepewność sprzętu testującego będzie stosowana do wszystkich pomiarów rzeczywistej mocy wyjściowej.

DEFINICJE

6. W niniejszej Ograniczonej Gwarancji Produktu i Ograniczonej Gwarancji na Wydajność znajduje się wiele terminów, które mają określone znaczenie. Dla Twojej wygody niektóre z warunków wymieniono poniżej:

 1. Budynek” oznacza komercyjną/przemysłową strukturę, na której zostanie lub został zainstalowany system Mitrex.
 2. Kontrahent” oznacza osobę, firmę lub inny podmiot prawny, z którym Klient zlecił zainstalowanie systemu Mitrex w budynku i który spełnił wymagania rejestracyjne Mitrex i jest należycie zarejestrowany w Mitrex w momencie instalacji systemu Mitrex. Pomimo takiej rejestracji, Mitrex nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje wykonania Wykonawcy w odniesieniu do instalacji jakiegokolwiek elementu Systemu Mitrex.
 3. Klient” oznacza każdą osobę, firmę lub inny podmiot prawny, który kupuje Produkty od Mitrex w celu instalacji/konfiguracji Systemu Mitrex w ich Budynku.
 4. System Mitrex” wszystkie produkty, nie będące produktami, kupowane wspólnie przez Klienta w celu zainstalowania paneli słonecznych Mitrex w jego Budynku w celu spełnienia wymagań dotyczących dostaw energii w Budynku.
 5. Produkt" lub "Produkty”: oznacza produkty komercyjne/przemysłowe wytwarzane i/lub dostarczane przez Mitrex i wykorzystywane jako część zapotrzebowania Klienta na dostawę energii. Dla celów Ograniczonej Gwarancji Produktu i Ograniczonej Gwarancji Wydajności, terminy „Produkt” lub „Produkty” mają zastosowanie tylko do komercyjnych/przemysłowych paneli słonecznych Mitrex i innych komponentów produkowanych przez Mitrex, w celu zintegrowania i obsługi Systemu Mitrex w Budynku Klienta .
 6. nie produkt” oznacza produkty, które zostały wyprodukowane przez zewnętrznych producentów i dostarczone przez Mitrex wraz z jej Produktami w celu zintegrowania Systemu Mitrex z Budynkiem Klienta w celu zaspokojenia wymagań Klienta w zakresie dostaw energii.
 7. Zakup" lub "Zakupione” oznacza zakup Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją.

WARUNKI I WYKLUCZENIA

7. Firma Mitrex nie będzie miała żadnych zobowiązań wynikających z niniejszej ograniczonej gwarancji do czasu, gdy firma Mitrex zostanie w pełni zapłacona za wszystkie dostawy i materiały. Jeżeli firma Mitrex nie została zapłacona w całości za wszystkie dostawy i materiały w ciągu 30 dni od dostarczenia wszystkich elementów systemu Mitrex, ograniczone gwarancje zawarte w niniejszym dokumencie zostaną unieważnione, a Mitrex nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec żadnego podmiotu na mocy niniejszej umowy.

8. Ochrona w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji jest wyłączona lub zakończona, w zależności od przypadku:

 1. Jeśli system Mitrex nie został zainstalowany w sposób dobry i fachowy zgodnie z opublikowanymi specyfikacjami Mitrex w momencie instalacji, wszystkimi innymi pisemnymi instrukcjami dostarczonymi przez Mitrex i wszystkimi obowiązującymi przepisami budowlanymi; lub
 2. Jeśli Produkty były przedmiotem zaniedbań w transporcie, obsłudze, przechowywaniu lub użytkowaniu;
 3. Jeśli Produkty zostały naprawione lub w jakikolwiek sposób zmienione lub zmodyfikowane bez pisemnej zgody Mitrex;
 4. Jeśli Produkty zostały poddane wyjątkowej ekspozycji na sól lub chemikalia;
 5. Jeśli Produkty lub jakikolwiek inny element systemu Mitrex zostały przeniesione z pierwotnego miejsca instalacji.
 6. Ograniczone gwarancje nie mają zastosowania do pogorszenia wyglądu Produktów (w tym między innymi do zadrapań, plam, rdzy lub pleśni) ani do jakichkolwiek innych zmian wyglądu Produktów wynikających z normalnego zużycia w czasie Materiały produktu. Ponadto nie można zgłaszać roszczeń gwarancyjnych, jeśli etykieta Produktu, typ lub numer seryjny odpowiednich Produktów zostały zmienione, usunięte lub stały się nieczytelne.
 7. Jeżeli System Mitrex zawiera jakikolwiek produkt, który nie został wyprodukowany przez Mitrex lub zakupiony od Mitrex, bez uprzedniej pisemnej zgody Mitrex; lub
 8. Jeżeli Klient nie będzie utrzymywać Systemu Mitrex i nie dołoży należytej staranności w utrzymaniu Systemu Mitrex, tak jak ostrożny i sumienny Klient oraz zgodnie z zaleceniami konserwacji zapobiegawczej wydawanymi od czasu do czasu przez Mitrex;
 9. Wszelkie awarie wynikające z zastosowania, które nie zostało wykonane ściśle zgodnie z instrukcjami Mitrex dotyczącymi aplikacji (instalacji i montażu) Produktów używanych w ramach Systemu Mitrex;
 10. Uszkodzenia lub wady Produktu, które wynikają z czegokolwiek innego niż wada samego Produktu, w tym między innymi z powodu uszkodzenia Produktu za pomocą środków mechanicznych lub narażenia na działanie toksycznych lub szkodliwych substancji chemicznych;
 11. Wszelkie pogorszenie lub uszkodzenie Produktu spowodowane złośliwymi działaniami, aktami wandalizmu, uderzeniami, niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem; lub zaniedbania w czyszczeniu lub konserwacji;
 12. Wszelkie formy szkód spowodowanych przez bezpośrednie i pośrednie wpływy, o których ogólnie wiadomo, że wpływają na jakość Produktów i/lub Systemu Mitrex jako całości;
 13. Naturalne cechy Produktu NIE są objęte niniejszą gwarancją i NIE mogą być reklamowane jako wada;
 14. Awaria lub uszkodzenie Systemu Mitrex wynikające z niedochowania przez Klienta należytej staranności w utrzymaniu Systemu Mitrex;
 15. Wszelkie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi lub zdarzeniami losowymi, w tym m.in. oświetlenie, wichura, huragan, tornado, burza, gradobicie, burza lodowa, trzęsienie ziemi, powódź, pożar, eksplozja; wpływ ciał obcych, niezależnie od źródła; powstanie cywilne, wojna, zamieszki lub wandalizm; lub z jakiejkolwiek przyczyny, dla której standardowe polisy ubezpieczeniowe mogą zapewniać ochronę;
 16. Wszelkie uszkodzenia wynikające z narażenia na działanie chemikaliów, w tym między innymi narażenie na promieniowanie, smary, rozpuszczalniki, oleje lub inne chemikalia;
 17. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta, ptaki, szkodniki, szkodniki lub ich odpady (np. ptasie odchody/guano);

9. Mitrex zastrzega sobie prawo do zaprzestania lub modyfikacji któregokolwiek ze swoich Produktów bez powiadomienia Klienta i nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta w wyniku jakiejkolwiek modyfikacji lub zaprzestania produkcji. Jeśli taka modyfikacja lub przerwanie nastąpi, zobowiązanie Mitrex wynikające z niniejszych ograniczonych gwarancji będzie dotyczyć wyłącznie produktów podobnego rodzaju i jakości. Mitrex nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy materiał zastępczy może różnić się kolorem w porównaniu do oryginalnego produktu, czy to w wyniku zmian produktu, normalnych warunków atmosferycznych lub w inny sposób.

POLITYKA ZWROTÓW

10. Klient musi sprawdzić wszystkie elementy systemu Mitrex dostarczone przez Mitrex natychmiast po ich otrzymaniu. Wady zgłoszone podczas takiej kontroli mogą być zgłaszane tylko przed instalacją systemu Mitrex; po tym okresie Mitrex nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady jakiegokolwiek Produktu. Wszelkie wady ukryte muszą być zgłaszane natychmiast po ich wykryciu, prawo do reklamacji takich wad ukrytych wygasa w każdym przypadku z końcem Okresu Gwarancji Produktu. Mitrex musi mieć rozsądną możliwość sprawdzenia dowolnego elementu systemu Mitrex przed każdą żądaną zmianą lub naprawą.

11. W przypadku nałożenia folii ochronnej na powierzchnię jakichkolwiek Produktów przed dostawą, Klient zobowiązany jest do usunięcia wszystkich folii w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania Produktów. Jeśli Klient nie usunie folii w tym czasie, Mitrex NIE ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia/wady spowodowane przez takie folie ochronne.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA
12. Jeżeli Klient chce złożyć reklamację na podstawie niniejszej Umowy, Klient powinien powiadomić Mitrex pisemnie listem poleconym w terminie 30 dni po wykryciu potencjalnie gwarantowanej wady. Niezgłoszenie wad potencjalnie objętych gwarancją w ciągu 30 dni ich odkrycia, spowoduje unieważnienie niniejszej Ograniczonej Gwarancji.

PROCES REKLAMACYJNY

13. Jeżeli Klient uważa, że ma uzasadnione roszczenie objęte ograniczonymi gwarancjami określonymi powyżej, powinien bez zbędnej zwłoki złożyć takie roszczenie na piśmie, podając informacje uzupełniające, w tym m.in. opis reklamowanej wady, związany z nią numer seryjny numery, faktury zakupu i dowody, do Mitrex w odpowiednich okresach gwarancyjnych określonych powyżej na następujący adres lub taki przyszły adres, jaki Mitrex może od czasu do czasu dostarczać:

Mitrex Inc.
41 Racine Road, Etobicoke, ON M9W 2Z4
E-mail: gwarancja@mitrex.com

CESJA GWARANCYJNA

14. Niniejsza Ograniczona Gwarancja może zostać przeniesiona na stronę przejmującą tytuł prawny do Produktów, pod warunkiem, że Produkty pozostaną zainstalowane w pierwotnym miejscu instalacji.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

15. W przypadku jakiegokolwiek sporu związanego z roszczeniami gwarancyjnymi, taki spór zostanie odesłany i ostatecznie rozwiązany zgodnie z obowiązującymi klauzulami prawa i procedurami rozstrzygania sporów w ramach umowy kupna między Klientem a Mitrex.

ROZDZIELNOŚĆ

16. Jeżeli część, postanowienie lub sekcja niniejszej Ograniczonej Gwarancji na Produkt i Ograniczonej Gwarancji Wydajności lub ich zastosowanie do jakiejkolwiek osoby lub okoliczności zostaną uznane za nieważne, nieważne lub niewykonalne, takie wstrzymanie nie będzie miało wpływu na niniejszą Ograniczoną gwarancję na produkt i Ograniczoną gwarancję na działanie oraz na wszystkie pozostałe części, postanowienia, klauzule lub aplikacje pozostaną, iw tym celu takie inne części, postanowienia, klauzule lub zastosowania niniejszej Ograniczonej Gwarancji na Produkt i Ograniczonej Gwarancji na Wydajność będą traktowane jako rozdzielne.

ZASTRZEŻENIA

17. Ograniczone gwarancje określone w niniejszym dokumencie zastępują i wykluczają wszelkie inne wyraźne lub dorozumiane gwarancje, w tym między innymi gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu lub zastosowania oraz wszelkie inne zobowiązania ze strony Mitrex, chyba że takie inne gwarancje i zobowiązania są uzgadniane na piśmie przez Mitrex. Niektóre jurysdykcje ograniczają lub nie zezwalają na zrzeczenia się gwarancji, więc to postanowienie może nie mieć zastosowania do klienta w takich jurysdykcjach.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

18. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, MITREX NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY LUB USZKODZENIA OSÓB LUB MIENIA LUB INNE STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z JAKICHKOLWIEK PRZYCZYN JEGO PRODUKTÓW LUB ICH ZASTOSOWANIA. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU MITREX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KLIENTA ANI WOBEC JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH ROSZCZENIA ZA POŚREDNICTWEM LUB W RAMACH KLIENTA ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ UŻYTKOWANIA LUB UTRATĘ UŻYTKOWANIA SPRZĘTU LUB PRZYPADKOWE SZKODY WTÓRNE LUB SPECJALNE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU POWSTAJĄCE, ZWIĄZANE Z PRODUKTAMI, NAWET JEŚLI MITREX ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

19. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MITREX W PRZYPADKU ROSZCZENIA GWARANCYJNEGO NIE PRZEKROCZY CENA ZAKUPU ZAPŁACONEJ MITREX PRZEZ KLIENTA ZA PRODUKT.

20. KLIENT PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE POWYŻSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI SĄ ISTOTNYM ELEMENTEM UMOWY POMIĘDZY STRONAMI I ŻE W BRAKU TAKICH OGRANICZEŃ CENA ZAKUPU PRODUKTÓW BĘDZIE ISTOTNIE RÓŻNICA. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE OGRANICZAJĄ LUB NIE POZWALAJĄ NA ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, WIĘC NINIEJSZE POSTANOWIENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO KLIENTA W TAKICH JURYSDYKCJACH. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA WYŁĄCZENIA SZKÓD, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO KLIENTA W TAKICH JURYSDYKCJACH.

21. KLIENT MOŻE MIEĆ OKREŚLONE PRAWA POZA NINIEJSZĄ GWARANCJĄ, A UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA W ZALEŻNOŚCI OD PROWINCJI LUB KRAJU. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA NIE WPŁYWA NA ŻADNE DODATKOWE PRAWA, KTÓRE PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI NA PODSTAWIE PRAWA W TWOJEJ JURYSDYKCJI DOTYCZĄCEJ SPRZEDAŻY TOWARÓW KONSUMPCYJNYCH.

NOTATKA

W przypadku Produktów objętych ograniczoną gwarancją Mitrex, prosimy o zapoznanie się z naszymi listami produktów opublikowanymi na naszej stronie internetowej pod adresem: http://mitrex.com ponieważ taka lista jest od czasu do czasu aktualizowana.

Instalacja i obsługa produktów Mitrex wymaga umiejętności zawodowych i powinna być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów. Przed użyciem Produktów przeczytaj instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i instalacji.

Mitrex zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień, klauzul lub zastosowań niniejszej Ograniczonej Gwarancji od czasu do czasu bez powiadomienia; jednak takie zmiany nie byłyby retrospektywne.

Niniejszy dokument określa warunki ograniczonej gwarancji Mitrex Inc. mającej zastosowanie do komercyjnego/przemysłowego szkła solarnego („Produkt(s)”) sprzedawane przez Mitrex Inc. („Mitrex”) i zainstalowany przez licencjonowanego wykonawcę zgodnie z lokalnymi i prowincjonalnymi przepisami prawa i rozciąga się wyłącznie na pierwotnego nabywcę i kolejnych właścicieli lokalizacji, w której produkt został pierwotnie zainstalowany („Klient”).

20-LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT
1. Mitrex niniejszym gwarantuje Klientowi, że z zastrzeżeniem warunków, ograniczeń i wyłączeń określonych w niniejszym dokumencie, jego Produkty (zgodnie z definicją poniżej) będą wolne od istotnych wad produkcyjnych i wykonawczych przez okres … lat („Okres gwarancji na produkt”).

2. Datą wejścia w życie Ograniczonej Gwarancji Produktu jest data instalacji lub 90 dni po dostarczeniu przez Mitrex do Klienta, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza („Data wejścia w życie gwarancji na produkt”). Niniejsza gwarancja obowiązuje w konsekwencji przez …rok od daty wejścia w życie gwarancji na produkt.

3. W przypadku stwierdzenia przez Mitrex, że jakikolwiek Produkt ma wadę produkcyjną, która zmniejsza funkcjonalność Systemu Mitrex (zgodnie z definicją poniżej) w Okresie Obowiązywania Gwarancji Produktu, Mitrex, według własnego uznania, naprawi lub wymieni wadliwe Produktu, bez kosztów dla Klienta, tylko w zakresie niezbędnym do przywrócenia Systemu Mitrex do stanu sprawności. Naprawione lub wymienione Produkty będą podlegać niniejszej Ograniczonej Gwarancji Produktu wyłącznie przez pozostały okres Gwarancji Produktu. Niniejsza ograniczona gwarancja na produkt jest dostępna tylko wtedy, gdy produkty zostały zainstalowane i zmontowane w sposób dobry i fachowy zgodnie z warunkami wspomnianej gwarancji określonymi w niniejszym dokumencie i pod warunkiem, że wada nie jest wynikiem innej wykluczonej przyczyny, jak określono poniżej (warunki i wykluczenia).

Dwudziestopięcioletnia (25) OGRANICZONA GWARANCJA WYDAJNOŚCI

4. Datą wejścia w życie Ograniczonej Gwarancji Wydajności podanej w niniejszym dokumencie będzie data instalacji lub 90 dni po dostarczeniu przez Mitrex do Klienta, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza („Data wejścia w życie gwarancji wydajności”). Niniejsza gwarancja obowiązuje w konsekwencji przez okres 25 lat od daty wejścia w życie gwarancji wydajności.

5. Mitrex gwarantuje, że przez okres dwudziestu pięciu lat Produkty (zgodnie z definicją poniżej) utrzymają poziom wydajności określony poniżej („Okres gwarancji wydajności”):

 • W pierwszym roku Mitrex gwarantuje, że rzeczywista moc wyjściowa Produktów będzie nie mniejsza niż 97% oznaczonej mocy wyjściowej.
 • Od roku 2 do roku 25rzeczywisty roczny spadek mocy nie będzie większy niż 0,7%; do końca 25. roku rzeczywista moc wyjściowa będzie nie mniej niż 80% oznaczonej mocy wyjściowej.
 • Rzeczywistą moc wyjściową Produktów należy określić do weryfikacji wyłącznie przy użyciu standardowych warunków testowych. Rzeczywisty pomiar mocy wyjściowej powinien być wykonany przez zakład Mitrex lub przez uznany przez Mitrex niezależny instytut badawczy. Niepewność sprzętu testującego będzie stosowana do wszystkich pomiarów rzeczywistej mocy wyjściowej.

DEFINICJE

6. W niniejszej Ograniczonej Gwarancji Produktu i Ograniczonej Gwarancji na Wydajność znajduje się wiele terminów, które mają określone znaczenie. Dla Twojej wygody niektóre z warunków wymieniono poniżej:

 1. Budynek” oznacza obiekt komercyjny/przemysłowy/mieszkalny, na którym zostanie lub został zainstalowany system Mitrex.
 2. Klient” oznacza każdą osobę, firmę lub inny podmiot prawny, który kupuje Produkty od Mitrex w celu instalacji/konfiguracji Systemu Mitrex w ich Budynku.
 3. „System Mitrex” wszystkie produkty, które nie są produktami kupowanymi wspólnie przez Klienta w celu zainstalowania szkła solarnego Mitrex w jego Budynku w celu spełnienia wymagań dotyczących dostaw energii w Budynku.
 4. Produkt" lub "Produkty”: oznacza produkty komercyjne/przemysłowe wytwarzane i/lub dostarczane przez Mitrex i wykorzystywane jako część zapotrzebowania Klienta na dostawę energii. Dla celów Ograniczonej Gwarancji Produktu i Ograniczonej Gwarancji Wydajności, terminy „Produkt” lub „Produkty” mają zastosowanie tylko do komercyjnych/przemysłowych produktów ze szkła solarnego Mitrex i innych komponentów produkowanych przez Mitrex, w celu zintegrowania i obsługi systemu Mitrex w Budynku Klienta .
 5. nie produkt” oznacza produkty, które zostały wyprodukowane przez zewnętrznych producentów i dostarczone przez Mitrex wraz z jej Produktami w celu zintegrowania Systemu Mitrex z Budynkiem Klienta w celu zaspokojenia wymagań Klienta w zakresie dostaw energii.
 6. Zakup" lub "Zakupione” oznacza zakup Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją.
 7. Kontrahent” oznacza osobę, firmę lub inny podmiot prawny, z którym Klient zlecił zainstalowanie systemu Mitrex w budynku i który spełnił wymagania rejestracyjne Mitrex i jest należycie zarejestrowany w Mitrex w momencie instalacji systemu Mitrex. Pomimo takiej rejestracji, Mitrex nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje wykonania Wykonawcy w odniesieniu do instalacji jakiegokolwiek elementu Systemu Mitrex.

WARUNKI I WYKLUCZENIA

7. Firma Mitrex nie będzie miała żadnych zobowiązań wynikających z niniejszej ograniczonej gwarancji do czasu, gdy firma Mitrex zostanie w pełni zapłacona za wszystkie dostawy i materiały. Jeżeli firma Mitrex nie została zapłacona w całości za wszystkie dostawy i materiały w ciągu 30 dni od dostarczenia wszystkich elementów systemu Mitrex, ograniczone gwarancje zawarte w niniejszym dokumencie zostaną unieważnione, a Mitrex nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec żadnego podmiotu na mocy niniejszej umowy.

8. Ochrona w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji jest wyłączona lub zakończona, w zależności od przypadku:

 1. Jeśli system Mitrex nie został zainstalowany w sposób dobry i fachowy zgodnie z opublikowanymi specyfikacjami Mitrex w momencie instalacji, wszystkimi innymi pisemnymi instrukcjami dostarczonymi przez Mitrex i wszystkimi obowiązującymi przepisami budowlanymi; lub
 2. Jeśli Produkty były przedmiotem zaniedbań w transporcie, obsłudze, przechowywaniu lub użytkowaniu;
 3. Jeśli Produkty zostały naprawione lub w jakikolwiek sposób zmienione lub zmodyfikowane bez pisemnej zgody Mitrex;
 4. Jeśli Produkty zostały poddane wyjątkowej ekspozycji na sól lub chemikalia;
 5. Jeśli Produkty lub jakikolwiek inny element systemu Mitrex zostały przeniesione z pierwotnego miejsca instalacji.
 6. Ograniczone gwarancje nie mają zastosowania do pogorszenia wyglądu Produktów (w tym między innymi do zadrapań, plam, rdzy lub pleśni) ani do jakichkolwiek innych zmian wyglądu Produktów wynikających z normalnego zużycia w czasie Materiały produktu. Ponadto nie można zgłaszać roszczeń gwarancyjnych, jeśli etykieta Produktu, typ lub numer seryjny odpowiednich Produktów zostały zmienione, usunięte lub stały się nieczytelne.
 7. Jeżeli System Mitrex zawiera jakikolwiek produkt, który nie został wyprodukowany przez Mitrex lub zakupiony od Mitrex, bez uprzedniej pisemnej zgody Mitrex; lub
 8. Jeżeli Klient nie będzie utrzymywać Systemu Mitrex i nie dołoży należytej staranności w utrzymaniu Systemu Mitrex, tak jak ostrożny i sumienny Klient oraz zgodnie z zaleceniami konserwacji zapobiegawczej wydawanymi od czasu do czasu przez Mitrex;
 9. Wszelkie awarie wynikające z zastosowania, które nie zostało wykonane ściśle zgodnie z instrukcjami Mitrex dotyczącymi aplikacji (instalacji i montażu) Produktów używanych w ramach Systemu Mitrex;
 10. Uszkodzenia lub wady Produktu, które wynikają z czegokolwiek innego niż wada samego Produktu, w tym między innymi z powodu uszkodzenia Produktu za pomocą środków mechanicznych lub narażenia na działanie toksycznych lub szkodliwych substancji chemicznych;
 11. Wszelkie pogorszenie lub uszkodzenie Produktu spowodowane złośliwymi działaniami, aktami wandalizmu, uderzeniami, niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem; lub zaniedbania w czyszczeniu lub konserwacji;
 12. Wszelkie formy szkód spowodowanych przez bezpośrednie i pośrednie wpływy, o których ogólnie wiadomo, że wpływają na jakość Produktów i/lub Systemu Mitrex jako całości;
 13. Naturalne cechy Produktu NIE są objęte niniejszą gwarancją i NIE mogą być reklamowane jako wada;
 14. Awaria lub uszkodzenie Systemu Mitrex wynikające z niedochowania przez Klienta należytej staranności w utrzymaniu Systemu Mitrex;
 15. Wszelkie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi lub zdarzeniami losowymi, w tym m.in. oświetlenie, wichura, huragan, tornado, burza, gradobicie, burza lodowa, trzęsienie ziemi, powódź, pożar, eksplozja; wpływ ciał obcych, niezależnie od źródła; powstanie cywilne, wojna, zamieszki lub wandalizm; lub z jakiejkolwiek przyczyny, dla której standardowe polisy ubezpieczeniowe mogą zapewniać ochronę;
 16. Wszelkie uszkodzenia wynikające z narażenia na działanie chemikaliów, w tym między innymi narażenie na promieniowanie, smary, rozpuszczalniki, oleje lub inne chemikalia;
 17. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta, ptaki, szkodniki, szkodniki lub ich odpady (np. ptasie odchody/guano);
 18. Wszelkie uszkodzenia spowodowane korozją, które mogą wystąpić w związku z bliskością obszarów przybrzeżnych, nadmiernym obciążeniem termicznym lub fizycznym i/lub wysoką wilgotnością, np. niewłaściwe przechowywanie.
 19. Wszelkie uszkodzenia szkła lub elementów w wyniku ruchu strukturalnego, wibracji lub osiadania.
 20. Wszelkie uszkodzenia szkła w wyniku instalacji na wysokości powyżej 4000 stóp.
 21. Wszelkie uszkodzenia spowodowane wysoką wilgotnością w domu, w tym między innymi kondensację, mróz lub pleśń.

9. Mitrex zastrzega sobie prawo do zaprzestania lub modyfikacji któregokolwiek ze swoich Produktów bez powiadomienia Klienta i nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta w wyniku jakiejkolwiek modyfikacji lub zaprzestania produkcji. Jeśli taka modyfikacja lub przerwanie nastąpi, zobowiązanie Mitrex wynikające z niniejszych ograniczonych gwarancji będzie dotyczyć wyłącznie produktów podobnego rodzaju i jakości. Mitrex nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy materiał zastępczy może różnić się kolorem w porównaniu do oryginalnego produktu, czy to w wyniku zmian produktu, normalnych warunków atmosferycznych lub w inny sposób.

POLITYKA ZWROTÓW

10. Klient musi sprawdzić wszystkie elementy systemu Mitrex dostarczone przez Mitrex natychmiast po ich otrzymaniu. Wady zgłoszone podczas takiej kontroli mogą być zgłaszane tylko przed instalacją systemu Mitrex; po tym okresie Mitrex nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady jakiegokolwiek Produktu. Wszelkie wady ukryte muszą być zgłaszane natychmiast po ich wykryciu, prawo do reklamacji takich wad ukrytych wygasa w każdym przypadku z końcem Okresu Gwarancji Produktu. Mitrex musi mieć rozsądną możliwość sprawdzenia dowolnego elementu systemu Mitrex przed każdą żądaną zmianą lub naprawą.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

11. Jeżeli Klient chce złożyć reklamację na podstawie niniejszej Umowy, Klient powinien powiadomić Mitrex pisemnie listem poleconym w terminie 30 dni po wykryciu potencjalnie gwarantowanej wady. Niezgłoszenie wad potencjalnie objętych gwarancją w ciągu 30 dni ich odkrycia, spowoduje unieważnienie niniejszej Ograniczonej Gwarancji.

PROCES REKLAMACYJNY

12. Jeżeli Klient uważa, że ma uzasadnione roszczenie objęte ograniczonymi gwarancjami określonymi powyżej, Klient powinien złożyć takie roszczenie w formie pisemnej bez zbędnej zwłoki, wraz z informacjami pomocniczymi, w tym między innymi opisem reklamowanej wady, powiązanymi numerami seryjnymi, fakturami zakupu i dowodami, do Mitrex w odpowiednich okresach gwarancyjnych określonych powyżej na następujący adres lub na taki przyszły adres, jaki Mitrex może okresowo udostępniać :

Mitrex Inc.
41 Racine Road, Etobicoke, ON M9W 2Z4
E-mail: gwarancja@mitrex.com

CESJA GWARANCYJNA

13. Niniejsza Ograniczona Gwarancja może zostać przeniesiona na stronę przejmującą tytuł prawny do Produktów, pod warunkiem, że Produkty pozostaną zainstalowane w pierwotnym miejscu instalacji.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

14. W przypadku jakiegokolwiek sporu związanego z roszczeniami gwarancyjnymi, taki spór zostanie odesłany i ostatecznie rozwiązany zgodnie z obowiązującymi klauzulami prawa i procedurami rozstrzygania sporów w ramach umowy kupna między Klientem a Mitrex.

ROZDZIELNOŚĆ

15. Jeśli część, postanowienie lub sekcja niniejszej Ograniczonej Gwarancji na Produkt i Ograniczonej Gwarancji na Wydajność lub ich zastosowanie do jakiejkolwiek osoby lub okoliczności zostanie uznane za nieważne, nieważne lub niewykonalne, takie prawo nie będzie miało wpływu na niniejszą Ograniczoną gwarancję na produkt i Ograniczoną gwarancję na działanie oraz na wszystkie pozostałe części, postanowienia, klauzule lub aplikacje pozostaną, iw tym celu takie inne części, postanowienia, klauzule lub zastosowania niniejszej Ograniczonej Gwarancji na Produkt i Ograniczonej Gwarancji na Wydajność będą traktowane jako rozdzielne.

ZASTRZEŻENIA

16. Ograniczone gwarancje określone w niniejszym dokumencie zastępują i wykluczają wszelkie inne wyraźne lub dorozumiane gwarancje, w tym między innymi gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu lub zastosowania oraz wszelkie inne zobowiązania ze strony Mitrex, chyba że takie inne gwarancje i zobowiązania są uzgadniane na piśmie przez Mitrex. Niektóre jurysdykcje ograniczają lub nie zezwalają na zrzeczenia się gwarancji, więc to postanowienie może nie mieć zastosowania do klienta w takich jurysdykcjach.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

17. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, MITREX NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA LUB USZKODZENIA OSÓB LUB MIENIA LUB INNE STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z JAKICHKOLWIEK PRZYCZYN JEGO PRODUKTÓW LUB ICH ZASTOSOWANIA. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU MITREX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KLIENTA ANI WOBEC JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH ROSZCZENIA ZA POŚREDNICTWEM LUB W RAMACH KLIENTA ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ UŻYTKOWANIA LUB UTRATĘ UŻYTKOWANIA SPRZĘTU LUB PRZYPADKOWE SZKODY WTÓRNE LUB SPECJALNE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU POWSTAJĄCE, ZWIĄZANE Z PRODUKTAMI, NAWET JEŚLI MITREX ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

18. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MITREX W PRZYPADKU ROSZCZENIA GWARANCYJNEGO NIE PRZEKROCZY CENY ZAKUPU ZAPŁACONEJ MITREX PRZEZ KLIENTA ZA PRODUKT.

19. KLIENT PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE POWYŻSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI SĄ ISTOTNYM ELEMENTEM UMOWY POMIĘDZY STRONAMI I ŻE W BRAKU TAKICH OGRANICZEŃ CENA ZAKUPU PRODUKTÓW BĘDZIE ISTOTNIE RÓŻNICA. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE OGRANICZAJĄ LUB NIE POZWALAJĄ NA ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, WIĘC NINIEJSZE POSTANOWIENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO KLIENTA W TAKICH JURYSDYKCJACH. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA WYŁĄCZENIA SZKÓD, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO KLIENTA W TAKICH JURYSDYKCJACH.

20. KLIENT MOŻE MIEĆ OKREŚLONE PRAWA POZA NINIEJSZĄ GWARANCJĄ ORAZ INNE PRAWA MOGĄ BYĆ RÓŻNE W ZALEŻNOŚCI OD PROWINCJI LUB KRAJU. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA NIE WPŁYWA NA ŻADNE DODATKOWE PRAWA, KTÓRE PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI NA PODSTAWIE PRAWA W TWOJEJ JURYSDYKCJI DOTYCZĄCEJ SPRZEDAŻY TOWARÓW KONSUMPCYJNYCH.

NOTATKA

For Products covered by Mitrex’s limited warranty, please refer to our product lists published on our website at: http://mitrex.com as such list is updated from time to time.

Instalacja i obsługa produktów Mitrex wymaga umiejętności zawodowych i powinna być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów. Przed użyciem Produktów przeczytaj instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i instalacji.

Mitrex zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień, klauzul lub zastosowań niniejszej Ograniczonej Gwarancji od czasu do czasu bez powiadomienia; jednak takie zmiany nie byłyby retrospektywne.

Niniejszy dokument określa warunki ograniczonej gwarancji Mitrex Inc. mającej zastosowanie do komercyjnych/przemysłowych/mieszkalnych aluminiowych balustrad słonecznych („Produkt(s)”) sprzedawane przez Mitrex Inc. („Mitrex”) i zainstalowany przez licencjonowanego wykonawcę zgodnie z lokalnymi i prowincjonalnymi przepisami prawa i rozciąga się wyłącznie na pierwotnego nabywcę i kolejnych właścicieli lokalizacji, w której produkt został pierwotnie zainstalowany („Klient”).

DWUDZIESTO PIĘCIOWA (25) LAT OGRANICZONEJ GWARANCJI NA PRODUKT

1. Mitrex niniejszym gwarantuje Klientowi, że z zastrzeżeniem warunków, ograniczeń i wyłączeń określonych w niniejszym dokumencie, jego Produkty (zgodnie z definicją poniżej) będą wolne od istotnych wad produkcyjnych i wykonawczych przez okres 25 lat („Okres gwarancji na produkt”).

2. Datą wejścia w życie Ograniczonej Gwarancji Produktu jest data instalacji lub 90 dni po dostarczeniu przez Mitrex do Klienta, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza („Data wejścia w życie gwarancji na produkt”). Niniejsza gwarancja obowiązuje w konsekwencji przez okres 25 lat od Daty wejścia w życie gwarancji na produkt.

3. W przypadku stwierdzenia przez Mitrex, że jakikolwiek Produkt ma wadę produkcyjną, która zmniejsza funkcjonalność Systemu Mitrex (zgodnie z definicją poniżej) w Okresie Obowiązywania Gwarancji Produktu, Mitrex, według własnego uznania, naprawi lub wymieni wadliwe Produktu, bez kosztów dla Klienta, tylko w zakresie niezbędnym do przywrócenia Systemu Mitrex do stanu sprawności. Naprawione lub wymienione Produkty będą podlegać niniejszej Ograniczonej Gwarancji Produktu wyłącznie przez pozostały okres Gwarancji Produktu. Niniejsza ograniczona gwarancja na produkt jest dostępna tylko wtedy, gdy produkty zostały zainstalowane i zmontowane w sposób dobry i fachowy zgodnie z warunkami wspomnianej gwarancji określonymi w niniejszym dokumencie i pod warunkiem, że wada nie jest wynikiem innej wykluczonej przyczyny, jak określono poniżej (warunki i wykluczenia).

Dwudziestopięcioletnia (25) OGRANICZONA GWARANCJA WYDAJNOŚCI

4. Datą wejścia w życie Ograniczonej Gwarancji Wydajności podanej w niniejszym dokumencie będzie data instalacji lub 90 dni po dostarczeniu przez Mitrex do Klienta, w zależności od tego, która data jest wcześniejsza („Data wejścia w życie gwarancji wydajności”). Niniejsza gwarancja obowiązuje w konsekwencji przez okres 25 lat od daty wejścia w życie gwarancji wydajności.

5. Mitrex gwarantuje, że przez okres dwudziestu pięciu lat Produkty (zgodnie z definicją poniżej) utrzymają poziom wydajności określony poniżej („Okres gwarancji wydajności”):

 • W pierwszym roku Mitrex gwarantuje, że rzeczywista moc wyjściowa Produktów będzie nie mniejsza niż 97% oznaczonej mocy wyjściowej.
 • Od 2 do 25 roku rzeczywisty roczny spadek mocy nie będzie większy niż 0,7%; do końca 25. roku rzeczywista moc wyjściowa będzie nie mniejsza niż 80% oznaczonej mocy wyjściowej.
 • Rzeczywistą moc wyjściową Produktów należy określić do weryfikacji wyłącznie przy użyciu standardowych warunków testowych. Rzeczywisty pomiar mocy wyjściowej powinien być wykonany przez zakład Mitrex lub przez uznany przez Mitrex niezależny instytut badawczy. Niepewność sprzętu testującego będzie stosowana do wszystkich pomiarów rzeczywistej mocy wyjściowej.

DEFINICJE

6. W niniejszej Ograniczonej Gwarancji Produktu i Ograniczonej Gwarancji na Wydajność znajduje się wiele terminów, które mają określone znaczenie. Dla Twojej wygody niektóre z warunków wymieniono poniżej:

 1. Budynek” oznacza obiekt komercyjny/przemysłowy/mieszkalny, na którym zostanie lub został zainstalowany system Mitrex.
 2. Kontrahent” oznacza osobę, firmę lub inny podmiot prawny, z którym Klient zlecił zainstalowanie systemu Mitrex w budynku i który spełnił wymagania rejestracyjne Mitrex i jest należycie zarejestrowany w Mitrex w momencie instalacji systemu Mitrex. Pomimo takiej rejestracji, Mitrex nie ponosi odpowiedzialności ani nie gwarantuje wykonania Wykonawcy w odniesieniu do instalacji jakiegokolwiek elementu Systemu Mitrex.
 3. Klient” oznacza każdą osobę, firmę lub inny podmiot prawny, który kupuje Produkty od Mitrex w celu instalacji/konfiguracji Systemu Mitrex w ich Budynku.
 4. System Mitrex” wszystkie produkty, nie będące produktami, kupowane zbiorowo przez Klienta w celu ustawienia balustrad słonecznych Mitrex w jego Budynku, aby spełnić wymagania dotyczące zaopatrzenia w energię jego Budynku.
 5. Produkt" lub "Produkty”: oznacza produkty komercyjne/przemysłowe wytwarzane i/lub dostarczane przez Mitrex i wykorzystywane jako część zapotrzebowania Klienta na dostawę energii. Dla celów Ograniczonej Gwarancji Produktu i Ograniczonej Gwarancji Wydajności, terminy „Produkt” lub „Produkty” mają zastosowanie wyłącznie do komercyjnych/przemysłowych produktów balustrad słonecznych Mitrex i innych komponentów produkowanych przez Mitrex, w celu zintegrowania i obsługi systemu Mitrex w budynku Klienta .
 6. nie produkt” oznacza produkty, które zostały wyprodukowane przez zewnętrznych producentów i dostarczone przez Mitrex wraz z jej Produktami w celu zintegrowania Systemu Mitrex z Budynkiem Klienta w celu zaspokojenia wymagań Klienta w zakresie dostaw energii.
 7. Zakup" lub "Zakupione” oznacza zakup Produktów objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją.

WARUNKI I WYKLUCZENIA

7. Firma Mitrex nie będzie miała żadnych zobowiązań wynikających z niniejszej ograniczonej gwarancji do czasu, gdy firma Mitrex zostanie w pełni zapłacona za wszystkie dostawy i materiały. Jeżeli firma Mitrex nie została zapłacona w całości za wszystkie dostawy i materiały w ciągu 30 dni od dostarczenia wszystkich elementów systemu Mitrex, ograniczone gwarancje zawarte w niniejszym dokumencie zostaną unieważnione, a Mitrex nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec żadnego podmiotu na mocy niniejszej umowy.

8. Ochrona w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji jest wyłączona lub zakończona, w zależności od przypadku:

 1. Jeśli system Mitrex nie został zainstalowany w sposób dobry i fachowy zgodnie z opublikowanymi specyfikacjami Mitrex w momencie instalacji, wszystkimi innymi pisemnymi instrukcjami dostarczonymi przez Mitrex i wszystkimi obowiązującymi przepisami budowlanymi; lub
 2. b. Jeśli Produkty były przedmiotem zaniedbań w transporcie, obsłudze, przechowywaniu lub użytkowaniu;
 3. c. Jeśli Produkty zostały naprawione lub w jakikolwiek sposób zmienione lub zmodyfikowane bez pisemnej zgody Mitrex;
 4. d. Jeśli Produkty zostały poddane wyjątkowej ekspozycji na sól lub chemikalia;
 5. mi. Jeśli Produkty lub jakikolwiek inny element systemu Mitrex zostały przeniesione z pierwotnego miejsca instalacji.
 6. f. Ograniczone gwarancje nie mają zastosowania do pogorszenia wyglądu Produktów (w tym między innymi do zadrapań, plam, rdzy lub pleśni) ani do jakichkolwiek innych zmian wyglądu Produktów wynikających z normalnego zużycia w czasie Materiały produktu. Ponadto nie można zgłaszać roszczeń gwarancyjnych, jeśli etykieta Produktu, typ lub numer seryjny odpowiednich Produktów zostały zmienione, usunięte lub stały się nieczytelne.
 7. g. Jeżeli System Mitrex zawiera jakikolwiek produkt, który nie został wyprodukowany przez Mitrex lub zakupiony od Mitrex, bez uprzedniej pisemnej zgody Mitrex; lub
 8. h. Jeżeli Klient nie będzie utrzymywać Systemu Mitrex i nie dołoży należytej staranności w utrzymaniu Systemu Mitrex, tak jak ostrożny i sumienny Klient oraz zgodnie z zaleceniami konserwacji zapobiegawczej wydawanymi od czasu do czasu przez Mitrex;
 9. i. Wszelkie awarie wynikające z zastosowania, które nie zostało wykonane ściśle zgodnie z instrukcjami Mitrex dotyczącymi aplikacji (instalacji i montażu) Produktów używanych w ramach Systemu Mitrex;
 10. j. Uszkodzenia lub wady Produktu, które wynikają z czegokolwiek innego niż wada samego Produktu, w tym między innymi z powodu uszkodzenia Produktu za pomocą środków mechanicznych lub narażenia na działanie toksycznych lub szkodliwych substancji chemicznych;
 11. k. Wszelkie pogorszenie lub uszkodzenie Produktu spowodowane złośliwymi działaniami, aktami wandalizmu, uderzeniami, niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem; lub zaniedbania w czyszczeniu lub konserwacji;
 12. l. Wszelkie formy szkód spowodowanych przez bezpośrednie i pośrednie wpływy, o których ogólnie wiadomo, że wpływają na jakość Produktów i/lub Systemu Mitrex jako całości;
 13. m. Naturalne cechy Produktu NIE są objęte niniejszą gwarancją i NIE mogą być reklamowane jako wada;
 14. n. Awaria lub uszkodzenie Systemu Mitrex wynikające z niedochowania przez Klienta należytej staranności w utrzymaniu Systemu Mitrex;
 15. o. Wszelkie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi lub zdarzeniami losowymi, w tym m.in. oświetlenie, wichura, huragan, tornado, burza, gradobicie, burza lodowa, trzęsienie ziemi, powódź, pożar, eksplozja; wpływ ciał obcych, niezależnie od źródła; powstanie cywilne, wojna, zamieszki lub wandalizm; lub z jakiejkolwiek przyczyny, dla której standardowe polisy ubezpieczeniowe mogą zapewniać ochronę;
 16. p. Wszelkie uszkodzenia wynikające z narażenia na działanie chemikaliów, w tym między innymi narażenia na promieniowanie, smarów, rozpuszczalników, olejów lub innych chemikaliów;
 17. q. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta, ptaki, szkodniki, szkodniki lub ich odpady (np. ptasie odchody/guano);

9. Mitrex zastrzega sobie prawo do zaprzestania lub modyfikacji któregokolwiek ze swoich Produktów bez powiadomienia Klienta i nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta w wyniku jakiejkolwiek modyfikacji lub zaprzestania produkcji. Jeśli taka modyfikacja lub przerwanie nastąpi, zobowiązanie Mitrex wynikające z niniejszych ograniczonych gwarancji będzie dotyczyć wyłącznie produktów podobnego rodzaju i jakości. Mitrex nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy materiał zastępczy może różnić się kolorem w porównaniu do oryginalnego produktu, czy to w wyniku zmian produktu, normalnych warunków atmosferycznych lub w inny sposób.

POLITYKA ZWROTÓW

10. Klient musi sprawdzić wszystkie elementy systemu Mitrex dostarczone przez Mitrex natychmiast po ich otrzymaniu. Wady zgłoszone podczas takiej kontroli mogą być zgłaszane tylko przed instalacją systemu Mitrex; po tym okresie Mitrex nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady jakiegokolwiek Produktu. Wszelkie wady ukryte muszą być zgłaszane natychmiast po ich wykryciu, prawo do reklamacji takich wad ukrytych wygasa w każdym przypadku z końcem Okresu Gwarancji Produktu. Mitrex musi mieć rozsądną możliwość sprawdzenia dowolnego elementu systemu Mitrex przed każdą żądaną zmianą lub naprawą.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

11. Jeżeli Klient chce złożyć reklamację na podstawie niniejszej Umowy, Klient powinien powiadomić Mitrex pisemnie listem poleconym w terminie 30 dni po wykryciu potencjalnie gwarantowanej wady. Niezgłoszenie wad potencjalnie objętych gwarancją w ciągu 30 dni ich odkrycia, spowoduje unieważnienie niniejszej Ograniczonej Gwarancji.

PROCES REKLAMACYJNY

12. Jeżeli Klient uważa, że ma uzasadnione roszczenie objęte ograniczonymi gwarancjami określonymi powyżej, powinien bez zbędnej zwłoki złożyć takie roszczenie na piśmie, podając informacje uzupełniające, w tym m.in. opis reklamowanej wady, związany z nią numer seryjny numery, faktury zakupu i dowody, do Mitrex w odpowiednich okresach gwarancyjnych określonych powyżej na następujący adres lub taki przyszły adres, jaki Mitrex może od czasu do czasu dostarczać:

Mitrex Inc.
41 Racine Road, Etobicoke, ON M9W 2Z4
E-mail: gwarancja@mitrex.com

CESJA GWARANCYJNA

13. Niniejsza Ograniczona Gwarancja może zostać przeniesiona na stronę przejmującą tytuł prawny do Produktów, pod warunkiem, że Produkty pozostaną zainstalowane w pierwotnym miejscu instalacji.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

14. W przypadku jakiegokolwiek sporu związanego z roszczeniami gwarancyjnymi, taki spór zostanie odesłany i ostatecznie rozwiązany zgodnie z obowiązującymi klauzulami prawa i procedurami rozstrzygania sporów w ramach umowy kupna między Klientem a Mitrex.

ROZDZIELNOŚĆ

15. Jeśli część, postanowienie lub sekcja niniejszej Ograniczonej Gwarancji na Produkt i Ograniczonej Gwarancji na Wydajność lub ich zastosowanie do jakiejkolwiek osoby lub okoliczności zostanie uznane za nieważne, nieważne lub niewykonalne, takie prawo nie będzie miało wpływu na niniejszą Ograniczoną gwarancję na produkt i Ograniczoną gwarancję na działanie oraz na wszystkie pozostałe części, postanowienia, klauzule lub aplikacje pozostaną, iw tym celu takie inne części, postanowienia, klauzule lub zastosowania niniejszej Ograniczonej Gwarancji na Produkt i Ograniczonej Gwarancji na Wydajność będą traktowane jako rozdzielne.

ZASTRZEŻENIA

16. Ograniczone gwarancje określone w niniejszym dokumencie zastępują i wykluczają wszelkie inne wyraźne lub dorozumiane gwarancje, w tym między innymi gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu lub zastosowania oraz wszelkie inne zobowiązania ze strony Mitrex, chyba że takie inne gwarancje i zobowiązania są uzgadniane na piśmie przez Mitrex. Niektóre jurysdykcje ograniczają lub nie zezwalają na zrzeczenia się gwarancji, więc to postanowienie może nie mieć zastosowania do klienta w takich jurysdykcjach.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

17. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, MITREX NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA LUB USZKODZENIA OSÓB LUB MIENIA LUB INNE STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z JAKICHKOLWIEK PRZYCZYN JEGO PRODUKTÓW LUB ICH ZASTOSOWANIA. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU MITREX NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KLIENTA ANI WOBEC JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH ROSZCZENIA ZA POŚREDNICTWEM LUB W RAMACH KLIENTA ZA UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ UŻYTKOWANIA LUB UTRATĘ UŻYTKOWANIA SPRZĘTU LUB PRZYPADKOWE SZKODY WTÓRNE LUB SPECJALNE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU POWSTAJĄCE, ZWIĄZANE Z PRODUKTAMI, NAWET JEŚLI MITREX ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

18. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ MITREX W PRZYPADKU ROSZCZENIA GWARANCYJNEGO NIE PRZEKROCZY CENY ZAKUPU ZAPŁACONEJ MITREX PRZEZ KLIENTA ZA PRODUKT.

19. KLIENT PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE POWYŻSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI SĄ ISTOTNYM ELEMENTEM UMOWY POMIĘDZY STRONAMI I ŻE W BRAKU TAKICH OGRANICZEŃ CENA ZAKUPU PRODUKTÓW BĘDZIE ISTOTNIE RÓŻNICA. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE OGRANICZAJĄ LUB NIE POZWALAJĄ NA ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, WIĘC NINIEJSZE POSTANOWIENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO KLIENTA W TAKICH JURYSDYKCJACH. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA WYŁĄCZENIA SZKÓD, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIA LUB WYKLUCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO KLIENTA W TAKICH JURYSDYKCJACH.

20. KLIENT MOŻE MIEĆ OKREŚLONE PRAWA POZA NINIEJSZĄ GWARANCJĄ ORAZ INNE PRAWA MOGĄ BYĆ RÓŻNE W ZALEŻNOŚCI OD PROWINCJI LUB KRAJU. NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA NIE WPŁYWA NA ŻADNE DODATKOWE PRAWA, KTÓRE PRZYSŁUGUJĄ UŻYTKOWNIKOWI NA PODSTAWIE PRAWA W TWOJEJ JURYSDYKCJI DOTYCZĄCEJ SPRZEDAŻY TOWARÓW KONSUMPCYJNYCH.

NOTATKA

W przypadku Produktów objętych ograniczoną gwarancją Mitrex, prosimy o zapoznanie się z naszymi listami produktów opublikowanymi na naszej stronie internetowej pod adresem: http://mitrex.com ponieważ taka lista jest od czasu do czasu aktualizowana.

Instalacja i obsługa produktów Mitrex wymaga umiejętności zawodowych i powinna być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów. Przed użyciem Produktów przeczytaj instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i instalacji.

Mitrex zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień, klauzul lub zastosowań niniejszej Ograniczonej Gwarancji od czasu do czasu bez powiadomienia; jednak takie zmiany nie byłyby retrospektywne.